Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

 

Jednorázové poplatky za niektoré úkony družstva, ktoré nevyplývajú zo základných

povinností správcu a vlastníka bytu a nie sú zahrnuté v správnom poplatku platné od 28.08.2013       

                                                                                                        P o p l a t k y  v EUR

                                                                                                Bez DPH   DPH     Celkom

                                                                                                                  20 %    s DPH    

1. Za udelenie súhlasu k výmene bytu                                           10,08       2,02     12,10

2. Za spracovanie zmluvy o prevode členských práv

    a povinností

    a) na príbuzného v priamom rade

        (rodičia, súrodenci, deti, vnuci, manžel-ka)                            6,72       1,34       8,06

    b) na inú osobu                                                                         50,42    10,08     60,50

                                                                                                       

3. Poplatok za spracovanie dohody pri premene

    spoločného členstva  manželov na individuálne jedného

    z nich, alebo  za trvania manželstva pri premene

    individuálneho členstva jedného z manželov

    na spoločné členstvo manželov.                                                  6,72       1,34       8,06

4. Za udelenie súhlasu nájomníkovi bytu na dočasný podnájom bytu

    alebo jeho časti pre inú osobu                                                    33,19       6,64    39,83

5. Za úkony vlastníka bytu pri preberaní bytu a odovzdávaní

    bytu do užívania                                                                         10,08       2,02    12,10  

6. Za vyhotovenie duplikátov dokladov vydaných

    užívateľom bytov, za každú stranu dokladu

    veľkosti  formátu A4                                                                    0,08        0,02      0,10

7. Vydanie súhlasu na stavebné úpravy v byte                                   6,72        1,34      8,06

8. Poplatok za prípravu zmluvy o prevode bytu do vlastníctva člena družstva

    a nájomníka družstevného bytu                                                  35,29        7,06    42,35

9. Poplatok za manipuláciu s hotovosťou pri platbách

    vykonávaných v pokladni

         prijatá suma v EUR                           

           do   300,00   vrátane                                                                0,25        0,05      0,30

   

         od  300,01                                                                              0,42        0,08      0,50

10. O ďalších poplatkoch za výkony družstva, ktoré nie sú hore uvedené, rozhodne

      predstavenstvo SBD.

      

11. Pri úkonoch pod bodom 2. SBD nepožaduje úradné overenie podpisov účastníkov.    

      Overenie podľa  občianskeho preukazu vykonajú  pracovníci SBD bez spoplatnenia.  

 12. V prípade zmeny sadzby DPH, sa výška jednotlivých poplatkov bez DPH nemení.

 

   Poplatky boli schválené predstavenstvom SBD Levoča, uznesením č. 3 zo dňa 24.2.2009 a doplnené 

uznesením č. 19 z 27.8.2013.

  V Levoči, dňa 28.08.2013

      

                                                                                                                Ing. Ján Lisoň

                                                                                                                riaditeľ družstva

 

                         Osobitné poplatky od 1.1.2011.

1. Poplatok za vydanie potvrdenia.

   Poplatok  za vydanie potvrdenia o tom, že osoba nemá vo vlastníctve alebo v nájme byt, nebytový priestor, prípadne  bytový dom, pre ktorý vykonáva družstvo správu.

Výška poplatku za vydanie jedného potvrdenia       

- bez DPH                                                0,83     EUR

- DPH 20%                                              0,17

Celkom                                                   1,00      EUR                                                 

2. Poplatok za vyhotovenie nového mesačného predpisu.

    Pre vlastníkov bytov v bytových domoch,  u ktorých pre spoločenstvá vlastníkov bytov vykonávame činnosti podľa zmluvy o výkone správy, za vyhotovenie nového predpisu mesačných platieb, na základe osobitnej žiadosti vlastníka bytu, bez zmeny počtu osôb v byte, bez zmeny cien služieb, bez zmeny výšky príspevku do fondu prevádzky, údržby a opráv domu a bez zavinenia SBD Levoča.

Výška poplatku za vyhotovenie mesačného predpisu       

- bez DPH                                                0,83     EUR

- DPH 20%                                              0,17

Celkom                                                   1,00      EUR                                                 

Pri úhrade poplatku v pokladni družstva, poplatok za manipuláciu s hotovosťou sa neuplatní.

 

                                                                                   Ing. Ján L i s o ň

                                                                                   riaditeľ družstva


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Poplatky družstva

Predchádzajúca strana: Stránkove hodiny Nasledujúca strana: Ponuka BYTY