Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

 

                      
    

Poplatky za činnosti družstva platné od 1.3.2023


                Poplatok v €
P. č.  Popis             bez DPH s DPH
1. Zápisné člena SBD 17,00 20,40
2. Základný členský vklad         17,00 17,00
3. Prevod členských práv            
  a) na príbuzného v priamom rade, manžela 10,00 12,00
  b) na inú osobu           80,00 96,00
4. Prevod družst. bytu do vlastníctva nájomcu     70,00 84,00
5. Poplatok za manipuláciu s hotovosťou v pokladni za jednu platbu 0,83 1,00
6. Spracovanie dohody o premene členstva družstva     10,00 12,00
7. Vydanie potvrdenia o tom, že osoba nemá byt v našej správe 3,00 3,60
8. Vydanie nového mesačného predpisu / platného bezo zmeny/ 1,67 2,00
9. Udelenie súhlasu nájomníkovi bytu na dočasný prenájom družst. bytu 37,49 44,99
10. Za úkony pre vlastníka bytu /nového/ pri zmene vlastníka   12,50 15,00
11. Za vyhotovenie duplikátov dokladov za každú stranu A4 (Z. č.182/1993) 0,25 0,30
  Za vyhotovenie duplikátov za rôznym účelom bytu za každú stranu A4 2,50 3,00
12. Vyjadrenie k žiadosti o stavebné úpravy v byte.     8,33 10,00
13. Vystavenie potvrdenia správcu pre kataster nehnuteľnsti 8,33 10,00
14. Vystavenie potvrdenia, vyhlásenia pre banku     8,33 10,00
15. Vystavenie potvrdenia resp. iného dokladu na žiadosť vlastníka, nájomcu  8,33 10,00
16. Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy k bytu po predchádzajúcej výpovedi 12,50 15,00
17. Návrh na začatie výkonu záložného práva na dobrovoľnú dražbu bytu    
  /z FPUaO/           25,00 30,00
18. Odpis PRVN, vodomerov v druhom náhradnom termíme odpisu za 1ks    
  / vo vyúčtovaní vlastníkovi bytu /       2,00 2,40
19. Administratívne úkony pri písom. hlasovaní vlast.  bytov v dome na 1byt    
  /vo vyúčtovaní vlastníkom  bytov/   1,12 1,34
20. Prevádzkovanie a starostlivosť o kotolňu roč. v nákladoch na výrobu tepla    
  bytový dom 1 - 10 bytov 47,00 56,40
  bytový dom nad 10 bytov         94,00 112,80
21. Spracovanie a predloženie žiadosti o úver  v komerčnej banke/ z FPÚaO/ 225,60 270,72
  V prípade kombinácie s činnosťami  č. 22. alebo č. 24. 0,00 0,00
22. Spracovanie a predloženie žiadosti o úver pre ŠFRB /z FPÚaO domu/    
  a) s jedným účelom bez zateplenia 338,40 406,08
  b) s dvomi účelmi bez zateplenia 394,80 473,76
  c) s tromi účelmi bez zateplenia 451,20 541,44
  d) so zateplením, ako jedným účelom 507,60 609,12
  e) so zateplením, spolu dva účely 564,00 676,80
  f) so zateplením spolu tri a viac účely       620,40 744,48
23. Zmena materiálu, technológie, stavebného dozoru    
  v žiadosti a zmluve so ŠFRB /z FPOaÚ/       95,88 115,06
24. Spracovanie a predloženie žiadosti o dotáciu  /z FPOaÚ/   550,00 660,00
25. Mesačný poplatok za správu od 1.3.2022  1 byt alebo NP   7,56 9,07
26. Vypracovanie vyúčtovania nákladov za plnenia spojené s užívaním bytu,NP     
  s nákladmi na kúrenie 9,44 11,33
  bez nákladov na kúrenie         3,93 4,72
27. Pohotovostná služba na 1 byt- NP /1 mesiac /vo vyúčtovaní vlastníkom bytov/ 0,22 0,26
28. Správa spoločných priestorov, alebo ich  časti  v dome v nájme podľa    
  rozhodnutia vlastníkov bytov  /z FPOaÚ/, mesačne    7,56 9,07
29. Hodinová zúčtovacia sadzba, za výkon údržby od 1.2.2021 16,00 19,20
30. Tlač jedného výpisu z účtu /banky a iné/doručeného elektronickou poštou 1,67 2,00
31. Manipulačný poplatok za pôžičku z rezervného fondu SBD Levoča      
  1% p.a. z poskytnutej sumy          1%p.a.  
32. Poplatok za upozornenie,zverejnenie oznamov nedoplatkov za služby      
  spojené s bývaním pre vlastníka bytu / úhrada vo vyúčtovaní / 4,17 5,00

                                                                                                          Ing. Ján Džugan v.r.
                                                                                                          riaditeľ družstva


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Poplatky družstva

Predchádzajúca strana: Stránkove hodiny Nasledujúca strana: Ponuka BYTY