Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Ponuka služieb

Výkon správy
Havarijná služba
Údržbárske práce

 

 

 

Vlastníkom bytov v bytových domoch

V prípade, že ste sa rozhodli skončiť spoluprácu s doterajším správcom domu a bytov, Stavebné bytové družstvo Levoča Vám ponúka svoje služby- výkon správy domu a bytov.

         Správu domu a bytov budeme pre Vás vykonávať i bez vytvorenia Spoločenstva vlastníkov, na základe zmluvy uzatvorenej s každým vlastníkom bytu. Umožňuje to súčasné znenie Zákona č. 182/1993 Z.z. 

A. Stavebné bytové družstvo Levoča vykonáva všetku svoju činnosť na základe 

     platného živnostenského oprávnenia a zabezpečuje pohotovostné služby

     pre zmluvných partnerov, na odstránenie porúch a  havárií v dňoch 

     pracovného voľna a pokoja (soboty, nedele, sviatky).

B. Správa domu nie je len spracovanie vyúčtovania výdavkov ale okrem iných

     povinností aj schopnosť správcu, v prípade nepredvídaných udalostí

     -živelných pohrôm (požiar v dome), aspoň prechodne finančne pokryť

     výdaje na odstraňovanie škôd.

     Je schopný každý správca dať vlastníkom bytov  takúto istotu ?

     Stavebné bytové družstvo Levoča Vám túto istotu dá.

Dôkladne zvážte rozhodnutie o spôsobe správy Vášho domu, výber správcu.

C. Zamestnanci SBD Levoča sú dostatočne odborne zdatní tak, aby mohli

     uspokojiť Vaše požiadavky.

D. Správny poplatok pre rok 2024 je vo výške 10,02 €/1 byt/1mesiac vrátane 

     DPH. 

V prípade záujmu, kontaktujte nás na uvedenej adrese, alebo telefonicky,

č.t. 053/4513683.

                                                                        Ing. Ján  Džugan v.r.

                                                                        riaditeľ družstva

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Ponuka služieb-Výkon správy

Nasledujúca strana: Havarijná služba