Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Tlacivá-žiadosti

Prevod vlastníctva
Zmena poctu osôb
Oznam. o bank.ucte
Požiadavka na opravy

 

Žiadosť o prevod vlastníctva bytu

 

Týmto žiadam v zmysle zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách, v znení neskorších predpisov a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov o prevod vlastníctva bytu.

 

 

Údaje o byte ku ktorému sa žiadosť vzťahuje

Adresa bytu:

Číslo bytu:

Poschodie:

Obytný dom číslo súpisné:

Obytný dom číslo orientačné:

 

Žiadateľ

Meno:                            Priezvisko:

Bytom:                           Titul:

Narodený:                        Rodená:

Číslo OP:                     Rodné číslo:

Občan SR:

Stav:

 

Manželka

Meno:                            Priezvisko:

Bytom:                           Titul:

Narodený:                        Rodená:

Číslo OP:                     Rodné číslo:

Občan SR:

Stav:

 

Prehlásenie:

Prehlasujem, že všetky údaje v dotazníku som uviedol pravdivo a všetky zmeny týkajúce sa údajov bezodkladne oznámim SBD.

 

 

Dátum:                         Podpisy:


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Tlacivá-žiadosti-Prevod vlastníctva

Nasledujúca strana: Zmena poctu osôb