Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Tlacivá-žiadosti

Prevod vlastníctva
Zmena poctu osôb
Oznam. o bank.ucte
Požiadavka na opravy

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO LEVOČA, Novoveská cesta 37, 054 01 LEVOČA

           IČO 00594523, Obch. reg. Okr. súdu Košice I, Oddiel Dr, Vložka č.1330/V

 

Oznámenie bankového spojenia na úhradu preplatku z vyúčtovania

nákladov na služby spojené s užívaním bytu.

 

Vlastník bytu  - užívateľ družstevného bytu

 

Meno, priezvisko  ...........................................................................................

 

Adresa bytu, dom, ulica, číslo bytu :  ...............................................................................

 

Žiadam Stavebné bytové družstvo Levoča, aby  preplatok z vyúčtovania nákladov na služby

spojené s užívaním bytu, bol uhrádzaný na bankový účet

 

Číslo účtu v tvare IBAN:

 

Údaj o bankovom spojení je platný až do jeho písomnej zmeny.

 

V Levoči, dňa                                                              

                                                                           Podpis vlastníka bytu

- užívateľa družstevného bytu

.......................................................................................................................................................

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO LEVOČA, Novoveská cesta 37, 054 01 LEVOČA

           IČO 00594523, Obch. reg. Okr. súdu Košice I, Oddiel Dr, Vložka č.1330/V

 

Oznámenie bankového spojenia na úhradu preplatku z vyúčtovania

nákladov na služby spojené s užívaním bytu.

 

Vlastník bytu  - užívateľ družstevného bytu

 

Meno, priezvisko  ...........................................................................................

 

Adresa bytu, dom, ulica, číslo bytu :  .........................................................................

 

Žiadam Stavebné bytové družstvo Levoča, aby  preplatok z vyúčtovania nákladov na služby

spojené s užívaním bytu, bol uhrádzaný na bankový účet

 

Číslo účtu v tvare IBAN :

 

Údaj o bankovom spojení je platný až do jeho písomnej zmeny.

 

V Levoči, dňa                                                              

                                                                           Podpis vlastníka bytu

                                                                                       – užívateľa družstevného bytu


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Tlacivá-žiadosti-Oznam. o bank.ucte

Predchádzajúca strana: Zmena poctu osôb Nasledujúca strana: Požiadavka na opravy