Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Tlacivá-žiadosti

Prevod vlastníctva
Zmena poctu osôb
Oznam. o bank.ucte
Požiadavka na opravy

      

 

                             POŽIADAVKA

na údržbu a opravy  spoločných priestorov, spoločných častí a zariadení

bytového domu – údržbu a opravy v byte.

Bytový dom ....................................    Adresa  .......................................................

Žiadateľ (priezvisko, meno) ...............................................................................:

Popis  požadovaných prác :

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

Zástupca vlastníkov (priezvisko, meno)..................................................................

Podpísaný zástupca vlastníkov bytov súhlasí s vykonaním prác a ich úhradou

z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu.

Vykonané práce prevezme (priezvisko, meno) : ..............................................

V Levoči, dňa

Podpis žiadateľa                                                          Podpis zástupcu vlastníkov

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Tlacivá-žiadosti-Požiadavka na opravy

Predchádzajúca strana: Oznam. o bank.ucte