Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.

STANOVY

Stavebného bytového družstva Levoča

Úplné znenie prijaté Zhromaždením delegátov dňa 21.januára 2009,

po zmenách vykonaných na základe uznesení Zhromaždenia delegátov zo dňa 28.apríla 2010, 13.6.2012, 21.6.2017,19.6.2019 a 30.6.2021.

STANOVY

Stavebného bytového družstva Levoča

            

Prvá časť


Čl. 1

1. Družstvo prijalo obchodné meno: Stavebné bytové družstvo Levoča

2. Družstvo má sídlo Novoveská cesta č.37, 054 01 Levoča

3. Družstvo je zapísané v obchodnom registri príslušného okresného súdu.

4. Družstvo má identifikačné číslo organizácie: 00594423


Čl. 2

     1. Družstvo je dobrovoľným spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktoré je založené za účelom zabezpečovania bytových potrieb svojich členov a vykonávania správy, prevádzky a údržby bytového fondu. V súvislosti s plnením svojho účelu družstvo vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

     2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.

   3. Družstvo môže byť členom iného družstva, spoločníkom obchodných spoločností, účastníkom združenia s inými fyzickými alebo právnickými osobami. Družstvo nemôže byť spoločníkom obchodných spoločností s ručením  neobmedzeným.

    4. Družstvo musí mať najmenej päť členov. Na trvanie   družstva nemá vplyv pristúpenie ďalších členov, alebo zánik členstva doterajších členov, ak družstvo spĺňa podmienky predchádzajúcej vety.

Druhá časť

PREDMET ČinnosTI  družstva


Čl. 3

Predmetom činnosti družstva je organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu   a nebytového priestoru.

Družstvo najmä:

a) stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, 

rodinných domčekov, ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma 

svojím členom,

b) stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov  a

    nebytových priestorov do vlastníctva iných subjektov,

c) prideľuje družstevné byty vrátane bytov v rodinných domčekoch  do užívania a 

    nebytové priestory do nájmu svojím členom,

d) vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu    

    nájomných bytov a nebytových priestorov,

e) vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi 

    a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov za úplatu,

f)  poskytuje prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov,

g) vykonáva ďalšie činnosti na základe živnostenského listu

     - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

     - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností,

     - sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností,

     - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov,

     - vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo,

     - činnosť na elektrických zariadeniach do 52 kW a bleskozvodoch,    

     - nákladná cestná doprava,
     - montáž určených meradiel v rozsahu:
       merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu 
       merače pretečeného množstva vody -  na teplú vodu 

h) družstvo môže vykonávať aj inú hospodársku činnosť podľa rozhodnutia 

    predstavenstva, v súlade s Obchodným zákonníkom a Živnostenským zákonom. 

Tretia časť

Členstvo v družstve


Vznik členstva

Čl. 4

  1.    Členmi družstva môžu byť len fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

         Osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky sa môže stať členom družstva iba z dôvodu dedenia.

     2.  Ak nemá člen družstva trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je povinný    

         zvoliť si zástupcu na vybavovanie členských záležitostí a jeho meno oznámi 

         družstvu. Splnomocnený zástupca musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej

         republiky, musí mať vystavenú písomnú plnú moc a podpis splnomocňujúceho

         musí byť úradne overený.

     3. Za maloletého člena alebo za člena, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na   

         právne úkony,  koná a robí právne úkony jeho zákonný zástupca. Za člena, 

         ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, koná a robí právne

         úkony jeho zákonný zástupca len v tých prípadoch, na ktoré sa toto

         obmedzenie vzťahuje. Pri všetkých úkonoch zákonného zástupcu, týkajúcich

         sa z členstva vyplývajúcej dispozície s právom člena, je potrebné schválenie

         súdu.

     4. Členstvo v družstve vzniká :

         - pri založení družstva dňom vzniku družstva,

         - za trvania družstva nadobudnutím bytu do vlastníctva od člena družstva, 

         - za trvania družstva prijatím za člena na základe písomnej prihlášky,

         - prechodom alebo prevodom členstva,

         - rozdelením členstva,

         - premenou členstva.

Čl. 5

     1. Členstvo za trvania družstva vzniká dňom, keď predstavenstvo rozhodne o 

        prijatí za člena na základe písomnej prihlášky.

     2. Členstvo za trvania družstva vzniká dňom, keď predstavenstvo prerokuje

        písomnú prihlášku osoby, ktorá nadobudla byt do vlastníctva dedením

        po členovi družstva, kúpou alebo prijatím daru od osoby, člena družstva.  

        V tomto prípade musí byť prihláška doručená družstvu najneskôr do 90 dní

        od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o vklade 

        vlastníctva do katastra nehnuteľnosti a nový vlastník je povinný túto skutočnosť 

        družstvu preukázať spolu s prihláškou.
        Členstvo za trvania družstva vzniká aj dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí              nového člena družstva, na základe písomnej prihlášky osoby, vlastníka  bytu, ktorá               
        nadobudla byt do vlastníctva dedením po členovi družstva, kúpou alebo prijatím daru od      osoby, člena družstva. Spôsob a čas nadobudnutia vlastníctva bytu je nový vlastník bytu            povinný družstvu  preukázať spolu s prihláškou.

    3. K prihláške musí byť pripojené potvrdenie o zaplatení zápisného vo výške

        17,00 EUR, DPH zo zápisného a základného členského vkladu vo výške

        17,00 EUR

    4. Predstavenstvo je povinné prerokovať prihlášku (ods.2), alebo hlasovaním

        rozhodnúť o prihláške (ods.1) najneskôr na prvom zasadaní v mesiaci

        nasledujúcom po dni, kedy bola prihláška družstvu doručená. Oznámenie  

        o prerokovaní prihlášky a vzniku členstva alebo rozhodnutie o vzniku členstva

        musí byť členovi doručené doporučeným listom do vlastných rúk s doručenkou.

    5. Družstvo vráti zápisné a základný členský vklad osobe, ktorú neprijalo za člena, 

        do tridsiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí

        za člena družstva.

    6. Zápisné 17,00 EUR a z neho DPH, je člen povinný zaplatiť i pri vzniku 

   členstva jeho prechodom alebo prevodom.

Prechod a prevod členstva

Čl. 6

     1. Smrťou člena prechádza jeho členstvo v družstve na dediča členských práv a povinností.

     2. Člen môže svoje práva a povinnosti spojené s členstvom v družstve alebo ich časť previesť len na fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky vzniku členstva podľa Článku 4 týchto stanov, spôsobom určeným zákonom (§230 Obch. zákonníka).

     3. Členstvo v družstve prechádza na inú osobu aj dňom vzniku nájmu družstevného bytu na základe dohody o výmene družstevného bytu.

Spoločné členstvo manželov

Čl. 7

     1. Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru), alebo prejde na neho členstvo a nájom bytu (nebytového priestoru) podľa čl. 6, vznikne so spoločným nájmom bytu aj spoločné členstvo manželov v družstve, z tohto členstva sú obaja

manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú zo spoločného členstva manželov jeden hlas.

     2. Spoločné členstvo manželov nevznikne, ak manželia spolu trvale nežijú.

     3. Právo spoločného nájmu bytu alebo nebytového priestoru manželmi, a teda ani spoločné členstvo manželov v družstve nevznikne v prípade, ak byt alebo nebytový priestor slúži na výkon povolania len jednému z manželov.


Čl. 8

     1. Vznikom spoločného členstva manželov nezaniká to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

     2. Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich v tom istom alebo inom bytovom družstve.

     3. Právo účasti, hlasovania a pasívne volebné právo na členských schôdzach samospráv manželov- spoločných členov, majúcich v tom istom družstve súčasne členstvo individuálne, je upravené v čl. 95.

Splynutie, premena a rozdelenie členstva

Čl. 9

Splynutie členstva

     1. Ak člen získa v družstve ďalšie členstvo, napr. z dôvodov dedenia, prevodom práv a povinností, zlúčenia družstiev a prevodu časti majetku, a ak člen nevykoná dispozíciu s týmto členstvom podľa Článku 10 týchto stanov do troch mesiacov, splynie takto získané členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné, so zachovaním členských podielov, práv a povinností, vrátane práva nájmu bytu, z jednotlivých členstiev.

     2. Z dôvodov uvedených v ods. 1, splynú navzájom aj spoločné členstvá manželov. Vznikom spoločného členstva manželov nesplynie to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

     3. Pri splynutí členstiev podľa ods. 1 a 2, platí dĺžka najstaršieho členstva. Členské práva a povinnosti z takto splynutého členstva zostávajú členovi zachované.


Čl. 10

Premena členstva

K premene členstva dochádza v týchto prípadoch:

a) spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z bývalých manželov alebo na individuálne členstvo každého z nich v prípade uvedenom v čl.  29 ods. 2 a 3.

b) individuálne členstvo poručiteľa sa v prípade uvedenom v čl. 26 ods. 2 mení na individuálne členstvá (alebo spoločné členstvo manželov) každého z dedičov jednotlivých členských podielov poručiteľa,

c) individuálne členstvo jedného z manželov, spoločných nájomcov družstevného bytu (nebytového priestoru) sa výmenou družstevného bytu (nebytového priestoru) mení na spoločné členstvo manželov,

d)      individuálne členstvo nájomcu družstevného bytu (nebytového priestoru) sa prevodom členských práv a povinností na jedného z manželov za trvania manželstva mení na spoločné členstvo manželov.

Čl. 11

Rozdelenie členstva

      1. K rozdeleniu členstva dochádza v prípadoch rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku, ak členovi alebo manželom- spoločným členom  zostane, v dôsledku rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku, v družstvách majetková účasť na výstavbe bytu (bytov) alebo nebytového priestoru.

      2. K rozdeleniu členstva dochádza prevodom časti členských práv a povinností člena, ktorý vlastní viac členských vkladov.

      3. K rozdeleniu členstva dochádza po smrti člena, ktorý vlastnil viac členských vkladov, ak  tieto zdedilo viac dedičov.

Členské práva a povinnosti

Čl. 12

Člen družstva má právo najmä:

a) zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu na rokovaní a      rozhodovaní členskej schôdze samosprávy, prostredníctvom zvolených delegátov na rokovaní a rozhodovaní zhromaždenia delegátov,

b) voliť a  byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony,

c) zúčastňovať sa na družstevnej činnosti a používať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojim členom,

d)      predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány družstva a byť o ich vybavení informovaný,

e) na pridelenie konkrétne určeného bytu (nebytového priestoru), ak na výzvu družstva zaplatí členský podiel vo výške a v lehote určenej družstvom. Pri svojpomocnej výstavbe vzniká členovi toto právo zaplatením splatnej peňažnej čiastky zálohového podielu a uzavretím písomnej zmluvy o inom plnení. Člen má
právo na vydanie rozhodnutia o pridelení bytu do tridsiatich dní po vzniku práva na pridelenie bytu,

f) na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru) na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu (nebytového priestoru) vydaného

     príslušným orgánom družstva, na základe prevodu členských práv a povinností alebo ich časti a na základe dohody o výmene bytu,

g) na ročné vyúčtovanie zaplatených záloh nájomného a záloh za plnenia poskytované s užívaním bytu a na vysporiadanie podľa zásad schválených zhromaždením delegátov.

Čl. 13

Člen družstva je povinný najmä:

a) dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva, vydané  v súlade so zákonom a stanovami,

b)  zaplatiť členský podiel v určenej výške a lehote,

c) platiť nájomné a úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu alebo zálohy na ne,

d) hradiť príspevky na činnosť družstva  a poplatky za úkony vo výške určenej  predstavenstvom,

e) chrániť družstevný majetok, dodržiavať domový poriadok, prevádzkový poriadok nebytových priestorov, predpisy o požiarnej ochrane a riadne užívať a udržiavať byt (nebytový priestor), ako aj spoločné priestory a zariadenia domu a riadne používať plnenia poskytované s užívaním bytu (nebytového priestoru),

f) hradiť všetky opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu, vonkajšiu údržbu a údržbu spoločných priestorov bytového domu zabezpečuje družstvo z fondu opráv bytového domu,

g) uzavrieť s družstvom nájomnú zmluvu o nájme bytu, (nebytového priestoru), ktorý je spôsobilý na užívanie v lehote určenej družstvom, alebo uhradiť družstvu újmu, ktorá mu vznikne oneskoreným prevzatím bytu (nebytového priestoru),

h)  oznamovať družstvu včas zmeny týkajúce sa člena a príslušníkov jeho domácností, ktoré sú podstatné pre vedenie členskej a bytovej evidencie k rozúčtovaniu plnení poskytovaných s užívaním bytu (nebytového priestoru),

i)   umožňovať povereným zástupcom družstva  po predchádzajúcom oznámení zistenie technického stavu bytu (nebytového priestoru), stavu vyhradených technických zariadení a odpisovanie, servis a ciachovanie  meradiel,

j)   podieľať sa na úhrade straty družstva podľa  čl. 100

k) prispievať podľa svojich možností k plneniu úloh družstva,

Čl. 14

     Pred uzavretím zmluvy o prevode vlastníctva družstevného bytu (nebytového
priestoru) podľa Zákona č.182/1993 Z.z. v znení novelizácií, je člen povinný  uhradiť
náklady, ktoré družstvu vznikli v súvislosti s prevodom vlastníctva. Súčasne je člen
povinný,  uhradiť všetky svoje záväzky voči družstvu, ktoré má ku dňu podpisu zmluvy o prevode vlastníctva.

    

Členstvo v družstve pri súčasnom vlastníctve bytu

(nebytového priestoru) v správe družstva

Čl. 15

     1. Člen, ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nadobudol vlastníctvo k bytu (nebytovému priestoru), má práva a povinnosti výslovne uvedené v Zákone č. 182/1993 Z. z. v znení jeho novelizácií a v zmluve o výkone správy

a ďalej má práva a povinnosti ako člen- nájomca družstevného bytu s výnimkou ustanovení čl. 12, písm. e) a f) a čl. 13, písm. g) a tých práv a povinností, ktoré sú obsahom nájomného vzťahu.

     2. V bytovom dome, v ktorom je aspoň jeden byt prevedený z vlastníctva družstva do vlastníctva nájomníka a člena družstva podľa Zákona č.182/1993 Z. z. v znení jeho novelizácií,  je na rozhodnutie vo veci domu na schôdzi vlastníkov potrebný súhlas takého počtu vlastníkov  bytov, ako je uvedené v Zákone č. 182/1993 Z. z.  a v zmluve o výkone správy.  Každý vlastník má pri rozhodovaní  za každý byt  jeden hlas. Za byty neprevedené do osobného vlastníctva bývalých nájomcov, vystupuje ako vlastník družstvo – ním poverená osoba. Vo veciach činnosti družstva, ktoré sú podľa stanov zverené orgánu samosprávy, rozhodujú všetci členovia družstva v dome, t.j. členovia vlastníci aj členovia nájomníci, na členskej schôdzi samosprávy.

     3. Člen – vlastník bytu je povinný uzatvoriť s družstvom zmluvu o výkone správy. Táto povinnosť neplatí, ak na schôdzi vlastníkov bytov v bytovom dome, pri rozhodovaní o výkone správy, vlastníci bytov- nečlenovia družstva, prehlasujú vlastníkov bytov –  členov družstva.


Čl. 16

     V prípade, že člen- vlastník byt (nebytový priestor) prenajme, je povinný v nájomnej zmluve zabezpečiť plnenie všetkých povinností voči družstvu, ktoré pre neho vyplývajú zo zmluvy o výkone správy a zo stanov. Tým však nie je dotknutá jeho zodpovednosť ako vlastníka za plnenie a konanie, za ktoré sám družstvu zodpovedá.

    

Čl. 17

Ďalšie vzájomné práva a povinnosti člena- vlastníka a družstva sú uvedené v zmluve o prevode družstevného bytu do vlastníctva a v zmluve o výkone správy uzavretej medzi členom vlastníkom a družstvom.


Čl.  18

Majetková účasť člena v družstve

     1. Majetkovú účasť člena v družstve tvorí základný členský vklad  a ďalší členský  
        vklad.

     2. Základný členský vklad je pre všetkých členov družstva rovnaký a je

        17,00 EUR.

     3. Ďalší členský vklad je majetková účasť člena na výstavbe družstevného bytu    

        (nebytového priestoru) zahŕňajúca členský podiel zvýšený o členom splatený

        investičný úver.


Čl. 19

Členský podiel

     1. Členský podiel predstavuje majetkovú účasť člena na družstevnej výstavbe.

        Členský podiel je jedným zo zdrojov majetku družstva.

     2. Členský podiel sa neodpisuje.

     3. Zálohovú výšku členského podielu určí družstvo pred začatím výstavby tak, aby jeho výška kryla rozpočtom stanovené náklady pripadajúce na družstevný byt (nebytový priestor), ktorý bude pridelený členovi, zníženú o príslušnú časť poskytnutého štátneho príspevku na výstavbu družstevného domu a o úver poskytnutý peňažným ústavom a o iné zdroje poskytnuté na výstavbu.

     4. Člen je povinný zaplatiť zálohový členský podiel pred začatím výstavby vo výške a v lehote určenej družstvom. Táto časť členského podielu sa skladá

z  peňažného plnenia vo výške pripadajúcej na družstevný byt (nebytový priestor), ktorý má byť členovi pridelený. Túto časť členského podielu určí družstvo vo výške rozpočtového nákladu stavby, zníženého o štátny príspevok, predpokladanú výšku úveru poskytnutého peňažným ústavom a iné zdroje poskytnuté na výstavbu.

     5. Ak je nevyhnutné zvýšiť zálohu na členský podiel na pokrytie nákladov výstavby, je člen povinný zvýšenie uhradiť vo výške, spôsobom a v lehote určenej družstvom.

     6. Po dokončení stavby vysporiada družstvo s peňažným ústavom finančné zdroje. Po finančnom uzavretí stavby rozdelí družstvo náklady a zdroje financovania objektu na jednotlivé byty a nebytové priestory a predstavenstvo rozhodne o konečnej výške členského podielu.

     7. S rozdelením nákladov a zdrojov financovania na byty a nebytové priestory a s rozhodnutím o konečnej výške členského podielu oboznámi družstvo člena najneskôr do šiestich mesiacov od finančného uzavretia stavby. Rozhodnutie o konečnej výške členského podielu musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže člen písomne odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok. Nedoplatok je člen povinný zaplatiť do tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia. V tej istej lehote je družstvo povinné uhradiť členovi prípadný preplatok.

     8. Doklad o rozdelení nákladov a zdrojov financovania objektu na jednotlivé byty a miestnosti neslúžiace na bývanie zašle družstvo na vedomie aj výboru samosprávy.

     9. Členský podiel sa zhodnocuje o členom splatenú časť úmoru úveru poskytnutého peňažným ústavom na výstavbu bytového domu .

   10. Pri prevode vlastníctva bytu, podľa Zákona č.182/1993 Z.z., v znení novelizácií, nemá člen nárok na výplatu vyrovnacieho podielu. Jeho majetková účasť v družstve sa znižuje na hodnotu základného členského vkladu podľa Čl. 19  týchto stanov.

Čl.  20

Členský podiel uvoľneného bytu

     1. Pred uzavretím nájomnej zmluvy uvoľneného bytu (nebytového priestoru) určí predstavenstvo výšku členského podielu nasledujúceho užívateľa. Táto výška bude

vychádzať z ceny obvyklej po odpočítaní splatenej časti investičného úveru a
nesplatenej časti, ktorá bude premietnutá v predpise poplatkov za užívanie bytu. Obvyklá cena bude vychádzať z úrovne nákladov na obstaranie bytu v čase prideľovania ďalšiemu nájomcovi. Jeho konečnú výšku presne upraví predstavenstvo družstva a určí na základe vykonaného prieskumu. Pri prevode členských práv a povinností sa nejde o uvoľnený byt v zmysle tohto článku.

2.  Prípadný rozdiel medzi výškou členského podielu vyplateného doterajšiemu 

nájomcovi bytu a výškou členského podielu uhradeného nasledujúcim nájomcom sa zúčtuje podľa rozhodnutia predstavenstva družstva.

Čl.  21

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve

     1. Prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom  prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu dňom  doručenia zmluvy o prevode členstva družstvu  alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako doručenie zmluvy o prevode členstva nastávajú,  dňom, kedy  družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva. Podpisy účastníkov prevodu musia byť overené úradne, alebo družstvom  poverenou osobou. Bez overenia podpisov dohoda nenadobudne účinnosť pre prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve. Pri prevode práv a povinností spojených s členstvom nemá prevádzajúci člen nárok na  vyrovnací podiel. Na požiadanie prevádzajúceho člena družstvo vypracuje dohodu o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve.

     2. Člen – vlastník bytu (nebytového priestoru) môže vykonať prevod členských práv  a povinností spojených s členstvom v družstve len na vlastníka bytu v správe družstva.

Čl.  22

Prevod častí práv a povinností spojených s členstvom

     1. Člen môže previesť časť práv a povinností spojených s členstvom za podmienok uvedených v čl. 21 na iného člena družstva v prípadoch:

a) keď člen-nájomca družstevného bytu (nebytového priestoru) z dôvodu dedenia, prevodu práv a povinností spojených s členstvom, zlúčenia družstiev, alebo prevodu časti majetku družstva získal právo na pridelenie iného bytu (nebytového priestoru) v družstve, alebo na nájom bytu a jeho členstvá už splynuli podľa čl. 9 ods. 1,

   b) keď člen-nájomca družstevného bytu získal právo na pridelenie iného bytu v 
     družstve zaplatením členského podielu,

c) keď člen-nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru prevádza časť práv a povinností spojených s členstvom v družstve týkajúce sa buď bytu alebo
nebytového priestoru.

    2. Členovia družstva si môžu vzájomne previesť časť práv a povinností spojených s členstvom a to v prípadoch, keď predmetom prevodu sú práva a povinnosti týkajúce sa bytov, z ktorých aspoň k jednému nevznikol nájom bytu uzavretím nájomnej zmluvy.

ZÁnik členstva

Čl. 23

Členstvo v družstve zaniká:

     a) písomnou dohodou,

     b) vystúpením,

     c) smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča,

     d) dňom vypratania družstevného bytu na základe právoplatného rozhodnutia

        súdu,

    e) vylúčením,

     f) zánikom družstva likvidáciou,

     g)  prevodom členských práv a povinností podľa čl.  21.

    h) u členov - vlastníkov bytov (nebytových priestorov) zaniká  členstvo vytvorením  

        spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, dňom  registrácie   

        zmluvy o vytvorení spoločenstva. Toto neplatí v prípade, že spoločenstvo 

        uzatvorí s družstvom zmluvu o výkone správy domu a bytov.

    i) u členov- vlastníkov bytov (nebytových priestorov) zaniká členstvo v družstve

        dňom  skončenia platnosti a účinnosti zmluvy o výkone správy bytu   

        (nebytového priestoru), uzatvorenej s družstvom alebo zmluvy o výkone správy

        domu a  bytov uzatvorenej medzi družstvom  a spoločenstvom  vlastníkov, 

j) u členov – vlastníkov bytov (nebytových priestorov) zaniká členstvo v družstve 

   predajom alebo darovaním bytu tretej osobe, a to dňom podpísania zmluvy 

   o predaji alebo darovaní.

Čl. 24

Dohoda

     1. Ak sa družstvo a člen dohodnú na zániku členstva, členstvo zaniká dohodnutým dňom.

     2. Dohodu o zániku členstva uzatvárajú družstvo a člen písomne. Jedno vyhotovenie dohody o skončení členstva vydá družstvo členovi.

Čl.  25

Vystúpenie

     1. Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov: Táto lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia člena  o vystúpení z družstva.

     2. Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto

prevodu má dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu do jedného týždňa po uznesení najvyššieho orgánu družstva.

Nárok na vyrovnací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca odo dňa, kedy na neho prešlo imanie družstva.

3. Oznámenie o vystúpení môže člen odvolať len písomne a so súhlasom 

družstva.

4. U člena – nájomcu družstevného bytu, vystúpením z družstva zaniká aj 

nájomný vzťah k družstevnému bytu. V deň zániku členstva podľa tohto článku    

je člen – nájomca družstevného bytu povinný byt vypratať a odovzdať ho 

družstvu.

Čl. 26

Smrť člena

     1. Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza dňom jeho smrti členstvo v družstve na dediča, ktorému pripadol základný členský vklad alebo členský podiel. Ak členský podiel v dedičskom konaní pripadne viacerým dedičom, členom družstva sa stáva ten z dedičov, ktorého určí dohoda dedičov alebo rozhodnutie súdu o tom, že sa stáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu. S prechodom členstva prechádza na dediča aj nájom družstevného bytu (nebytového priestoru), prípadne právo na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru). Ak neprešlo členstvo na dediča, zaniká smrťou člena.

     2. Ak patrili poručiteľovi dva alebo viac členských podielov v družstve, môžu jednotlivé členské podiely pripadnúť rôznym dedičom. Tým sa poručiteľovo členstvo premení dňom jeho smrti na dve alebo viac individuálnych členstiev (prípadne spoločných členstiev manželov) jednotlivých dedičov.

     3. Členským podielom sa pre účely dedičstva rozumie zostatková hodnota členského podielu a hodnota inej majetkovej účasti poručiteľa na nákladoch výstavby družstevného bytu (miestnosti neslúžiacej na bývanie).

Čl. 27

Vylúčenie

     1. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena:

a) ak závažným spôsobom alebo opätovne a napriek písomnej výstrahe porušuje svoje povinnosti určené zákonom alebo stanovami,

b) ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu, jeho majetku alebo členom družstva,

c) ak si nezvolí zástupcu na vybavovanie členských záležitostí, podľa článku 4 odsek 2. týchto stanov ani do 30 dní odo dňa, kedy ho družstvo k tomu písomne vyzve.

d) ak došlo k zrušeniu  rozhodnutia o pridelení bytu podľa Čl. 36  odst. 2 stanov,

e) ak nedoplatok na nájomnom a úhradách za plnenia poskytované s nájmom  

    a užívaním družstevného bytu po uplynutí lehoty splatnosti prevyšuje trojnásobok 

    poslednej mesačnej povinnosti alebo prenechá družstevný byt do podnájmu inej

    osobe bez predchádzajúceho súhlasu družstva.

    2. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v prípadoch uvedených v 

        ods. 1, písm. a), b) iba do troch mesiacov odo dňa, keď zistilo dôvod na

        vylúčenie, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

     3. Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na vylúčenie podľa ods. 1, 

        písm. b), predmetom šetrenia iného orgánu, začína lehota troch mesiacov 

        podľa ods. 2 plynúť dňom, keď sa družstvo dozvedelo o výsledku tohto 

        šetrenia.

     4. V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť uvedený dôvod podľa ods. 1, 

         ktorý sa nemôže dodatočne meniť: členstvo zaniká dňom, keď bolo doručené

         rozhodnutie predstavenstva o vylúčení členovi.

     5. Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení, môže do 15 dní od 

         doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie na zhromaždenie

         delegátov. Odvolanie má odkladný účinok.

     6. Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie

        zhromaždenia delegátov o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi 

        predpismi alebo stanovami.

     7. Pri vyslovení rozhodnutia súdu o  neplatnosti zániku členstva podľa ods. 6

        vzniká poškodenému právo na náhradu spôsobenej škody.

Čl.  28

Likvidácia družstva

Členstvo zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidácie dňom výmazu z obchodného registra.

Čl.  29

Zánik spoločného členstva manželov

     1. Spoločné členstvo v družstve zaniká:

a) smrťou jedného z manželov,

b) po rozvode manželstva dohodou rozvedených manželov, alebo rozhodnutím súdu,

c) rozhodnutím súdu o zrušení práva spoločného nájmu bytu (nebytového priestoru) rozvedenými manželmi,

d) dohodou manželov a rozhodnutím súdu o vysporiadaní bezpodielového  

    spoluvlastníctva manželov za  trvania manželstva,

e) dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového 

    spoluvlastníctva vo forme notárskej zápisnice.

     2. Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve, s právom spoločného nájmu družstevného bytu, smrťou jedného z nich, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) pozostalý z manželov. Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve, spoluvlastníkov bytu (nebytového priestoru) v správe družstva, smrťou jedného z nich, zostáva členom družstva pozostalý z manželov. Po rozvode manželstva zostáva členom družstva a užívateľom družstevného bytu (nebytového priestoru) ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou rozvedených manželov alebo rozhodnutím súdu.

     3. Ak sa po rozvode manželstva rozvedení manželia- spoloční členovia družstva, ktorí užívajú  spoločne družstevný byt a nebytový priestor, dohodnú, že jeden z nich bude ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor, alebo ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvá každého z nich dňom uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu: to isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch bytov.

     4. Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká aj prevodom ich členských práv a povinností, písomnou dohodou s družstvom, vystúpením, vylúčením a zánikom družstva po ukončení likvidácie.

Majetkové vysporiadanie

Čl.  30

     1. Zánikom členstva podľa čl. 23 vzniká bývalému členovi (spoločným členom) alebo jeho dedičom nárok na vyrovnací podiel.

     2. U nebývajúceho člena sa vyrovnací podiel rovná výplate základného členského vkladu. Pri zániku členstva nájomcu družstevného bytu (nebytového priestoru) sa vyrovnací podiel rovná výplate členského podielu, prípadne zhodnoteného o členom splatenú časť úmoru úveru.

     3. Pri zániku členstva vlastníka (spoluvlastníkov) bytu (nebytového priestoru) vzniká doterajšiemu členovi nárok na vyrovnací podiel vo výške uhradeného základného členského vkladu.

     4. Nárok na výplatu vyrovnacieho podielu vzniká uplynutím troch mesiacov po schválení ročnej účtovnej závierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Ak to hospodárska situácia dovoľuje, družstvo môže uspokojiť tento nárok alebo jeho časť aj skôr.

     5. Výplata vyrovnacieho podielu je viazaná na uvoľnenie družstevného bytu (nebytového priestoru). Výplata hodnoty splatenej časti úmoru úveru je ďalej viazaná na splatenie členského podielu podľa čl. 20.

     6. Ak zanikne nájom bytu bez zániku členstva, vznikne členovi nárok na výplatu vyrovnacieho podielu zníženého o základný členský vklad uplynutím troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej závierky za rok, v ktorom po zániku nájmu prestal byt užívať a vyprataný ho vrátil družstvu.

     7. Okrem nároku na výplatu vyrovnacieho podielu nemá bývalý člen alebo jeho dedičia z dôvodu zániku členstva nárok na akúkoľvek inú časť majetku družstva.

     8. Pri výplate vyrovnacieho podielu započíta družstvo svoje zročné pohľadávky voči bývalému členovi.

     9. Pri zániku členstva podľa Čl. 27 odsek 1. písmeno d) nárok na výplatu vyrovnacieho podielu nevznikne.

Čl.  31

                                                          

Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom alebo výmeny bytu nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnací podiel

podľa čl. 32. Vzájomné nároky si účastníci prevodu alebo výmeny bytu usporiadajú medzi sebou.

Čl.  32

Členská evidencia

Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Do zoznamu sa zapisuje meno a priezvisko, bydlisko fyzickej osoby ako člena, výška základného členského vkladu a ďalšieho členského vkladu. V zozname sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo umožní každému členovi družstva, kto preukáže právny záujem, aby do zoznamu nahliadol. Člen družstva má právo do zoznamu nahliadnuť a žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu zápisu v zozname.

Štvrtá časť

prideľovanie bytov

Čl. 33

     Byty prideľuje predstavenstvo členom podľa poradia, v akom žiadosti o pridelenie bytu družstvu došli. Predstavenstvo na základe žiadosti prijme žiadateľa o byt  za člena družstva podľa Čl.4 týchto stanov.

    

Čl.  34

     1. Pred pridelením bytu družstvo písomne vyzve člena na zaplatenie členského podielu podľa čl. 19 a pri ďalšom pridelení podľa čl. 20. Lehotu na zaplatenie stanoví najmenej na pätnásť dní od doručenia výzvy do vlastných rúk.

     2. Ak nesplatí člen v stanovenej lehote členský podiel podľa ods. 1 alebo písomne odmietne pridelenie bytu, orgán družstva mu byt nepridelí.

Čl. 35

Zmena rozhodnutia o pridelení bytu

Predstavenstvo družstva môže po dohode s členom do uzavretia nájomnej zmluvy zmeniť právoplatné rozhodnutie o pridelení družstevného bytu.


Čl. 36

Zrušenie rozhodnutia o pridelení bytu

     1. Predstavenstvo družstva môže zrušiť právoplatné rozhodnutie  o pridelení bytu v prípadoch, keď:                                             
a) člen na výzvu družstva neuhradil v určenej výške a lehote zvýšenie členského podielu podľa čl. 19 ods.4,

b)  člen na výzvu družstva neuhradil v určenej výške a lehote členský podiel podľa

     čl. 20,

c) člen odmietol uzavrieť bez vážnych dôvodov zmluvu o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru).

     2. Rozhodnutie o zrušení právoplatného rozhodnutia o pridelení bytu musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Proti rozhodnutiu podľa ods. 2 sa môže člen odvolať. Odvolanie má odkladný účinok.

     3. V prípade zrušenia rozhodnutia podľa ods. 1 vzniká členovi nárok na vrátenie zálohového členského podielu zníženého o základný členský vklad. V prípade pridelenia uvoľneného bytu podľa čl. 20, družstvo vráti uhradený členský podiel vrátane základného členského vkladu. Jeho vyplatením zanikne členstvo uchádzača o byt v družstve. Tento nárok vzniká uplynutím dvoch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o pridelení družstevného bytu.

Čl.  37

Prenechanie družstevného bytu

(nebytového priestoru) občanovi do nájmu na určitú dobu

Predstavenstvo družstva môže zmluvou o nájme družstevného bytu na určitú dobu prenechať družstevný byt (nebytový priestor) občanovi, aj keď nie je členom družstva v prípade, ak o byt (nebytový priestor) nemá záujem žiadny z členov družstva. V tomto prípade nie je občan povinný splatiť členský podiel bytu alebo nebytového priestoru. Výška nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (nebytového priestoru) sa určí v zmluve.

Čl. 38

Prenechanie družstevného bytu (nebytového priestoru) organizácii do nájmu na dobu určitú

     1. Predstavenstvo družstva môže zmluvou o nájme na dobu určitú prenechať organizácii družstevný byt, o ktorý nemá záujem žiadny z členov družstva, alebo družstevný byt, ktorý bol vyňatý z bytového fondu.

     2. Predstavenstvo môže zmluvou o nájme na dobu určitú prenechať nebytový priestor financovaný členským podielom v družstevnom dome alebo objekte s nebytovými priestormi inej organizácii za predpokladu, že oň nemá záujem žiadny z členov družstva.

     3. Výška nájomného za užívanie priestorov uvedených v ods. 1 a 2 sa určí v zmluve.

Piata časť

NÁjom družstevného bytu  (nebytového priestoru)

                                                            

Čl.  39

Vznik nájmu družstevného bytu (nebytového priestoru)

     1. Nájom družstevného bytu (nebytového priestoru) vzniká nájomnou zmluvou, ktorou družstvo (prenajímateľ) prenecháva svojmu členovi (nájomcovi) do užívania družstevný byt (nebytový priestor). Nájom družstevného bytu (nebytového priestoru) sa uzatvára na dobu neurčitú.

     2. Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy:

a) na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu (nebytového priestoru), vydaného predstavenstvom  družstva,

b) prevodom členských práv a povinností podľa čl. 21 alebo prevodom časti členských práv a povinností podľa čl. 22 ,

c) na základe dohody o výmene bytu.

     3. Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsah užívania, výšku nájomného a spôsob výpočtu úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu.  Ak sa nájomná zmluva neuzatvorila písomne, vytvorí sa  o jej obsahu zápisnica.

Práva a povinnosti z nájmu bytu

Čl.  40

     1. S členom nájomcom družstevného bytu a s manželmi-spoločnými nájomcami, môžu na základe ich práva v byte bývať ich príbuzní v priamom rade, ako aj osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti. Počet týchto osôb a jeho zmenu je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu.

     2. Nájomca bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu, ako aj používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

     3. Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu a riadne požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

     4. Nájomcovia sú povinní pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným užívateľom bytov v dome výkon ich práv.

Čl.  41

     1. Družstvo je povinné zabezpečiť členovi-nájomcovi družstevného bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním bytu. Je povinné najmä odovzdať mu byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a na plnenia poskytované s užívaním bytu.

     2. Všetky opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou hradí nájomca (spoloční nájomníci). Týmito opravami nie sú opravy a výmeny vodoinštalačných, plynových, kanalizačných a vykurovacích rozvodov (vrátane vykurovacích telies) po uplynutí ich životnosti, ak sa na ich výmene dohodne                                                                 
družstvo s ostatnými vlastníkmi bytov v dome
. Družstvo zabezpečuje vonkajšiu údržbu bytového domu a údržbu spoločných priestorov v bytovom dome.

    

Čl.  42

     1. Ak družstvo nesplní svoju povinnosť odstrániť závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení družstva závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od družstva náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť na družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

     2. Ak sa člen-nájomca družstevného bytu nepostará o včasné vykonanie opráv v byte a obvyklej údržby bytu, družstvo má právo urobiť tak po predchádzajúcom upozornení člena na jeho náklady samo.

Čl.  43

Člen-nájomca družstevného bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu potrebu tých opráv v byte, ktoré má zabezpečiť družstvo a umožniť ich vykonanie: inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.

Čl.  44

Člen-nájomca družstevného bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám, alebo ich spôsobili tí, ktorí s ním  bývajú v byte. Ak sa tak nestane, má družstvo právo po predchádzajúcom upozornení člena závady a poškodenia odstrániť a požadovať od neho náhradu vynaložených nákladov.

Čl. 45

Člen-nájomca družstevného bytu nesmie vykonávať stavebné úpravy ani podstatnú zmenu v byte a v spoločných priestoroch domu bez súhlasu družstva, a to ani na svoje náklady.

Čl. 46

Družstvo je oprávnené vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte len so súhlasom člena-nájomcu družstevného bytu. Ak vykoná takéto úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, člen-nájomca je povinný ich vykonanie umožniť, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 47

Nájomné a úhrada za plnenie poskytované s užívaním bytu

     1. Člen-nájomca družstevného bytu je povinný platiť nájomné vo výške 

skutočných nákladov vynaložených družstvom na jeho prevádzku a správu.

     2. Súčasťou nájomného je 

- správny poplatok za výkon správy bytu a domu,
- splátka úmoru úveru a úroku z úveru poskytnutého družstvu peňažným  

   ústavom na výstavbu,

- čiastka určená ako príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv,

  na financovanie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí, spoločných   

  zariadení, príslušenstva domu a priľahlého pozemku.  Výšku príspevku

  do fondu prevádzky, údržby a opráv určí schôdza vlastníkov bytov v dome  

  podľa ustanovení Zákona č.182/1993 Z.z.

    3. Nájomné a zálohu na plnenia poskytované s užívaním bytu je člen- nájomca 

družstevného bytu povinný platiť mesačne za bežný mesiac, najneskôr do          dvadsiateho piateho dňa bežného mesiaca.

Úhrada je vykonaná:

- v deň pripísania na účet domu v banke, pri prevode z iného bankového účtu 

  alebo pri úhrade v hotovosti priamo na účet družstva v banke,

- pri úhrade poštovou poukážkou v deň pripísania na účet domu v banke,

- pri úhrade v hotovosti v pokladni družstva v deň tejto úhrady.

Rozdiel medzi zálohou a skutočnými nákladmi vynaloženými družstvom na    

prevádzku a správu bytu za kalendárny rok vyúčtuje družstvo s členmi-

nájomcami bytov najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. Rozdiel medzi      

príspevkom do fondu prevádzky, údržby a opráv a čerpaním fondu opráv,

prevádzky, údržby,  sa do vyúčtovania nezahrňuje.

     4. Záloha na  plnenia poskytované s užívaním bytu sa platí spolu so zálohou na nájomné. Rozdiel medzi touto zálohou a skutočnými nákladmi vynaloženými na poskytnuté plnenia v priebehu kalendárneho roka vyúčtuje družstvo s členom v termíne do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka, najneskôr však do troch mesiacov potom, ako bude družstvu oznámená ich výška.

     5. Výšku správneho poplatku na kalendárny rok určuje ročný hospodársky plán  strediska správa družstva. Tento hospodársky plán a jeho zmeny, sú tiež podkladom pre prípadnú zmenu výšky správneho poplatku v priebehu kalendárneho roka.

     6. Vyúčtovaním zistené preplatky  podľa ods. 3 a 4 uhradí družstvo členovi najneskôr do tridsiatich dní po doručení vyúčtovania. V tej istej lehote je člen povinný uhradiť družstvu vyúčtovaním zistený nedoplatok.

     7. Ak člen-nájomca družstevného bytu nezaplatí zálohu na nájomné a zálohu na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu v lehote jej splatnosti a vyúčtovaním zistený nedoplatok v lehote podľa odseku 6.,  je povinný zaplatiť družstvu poplatok z omeškania.

Čl. 48

     1. Člen-nájomca družstevného bytu má právo na primeranú zľavu zo správneho poplatku za výkon správy bytu a domu, dokiaľ družstvo napriek jeho upozorneniu neodstráni v byte alebo v dome závadu, ktorá podstatne alebo po dlhší čas zhoršuje jeho užívanie. Právo na primeranú zľavu zo správneho poplatku má člen –nájomca aj vtedy, ak sa neposkytli plnenia spojené s užívaním bytu alebo sa poskytovali vadne, a ak sa v dôsledku toho užívanie bytu zhoršilo.

    2. Rovnaké právo má člen-nájomca družstevného bytu, ak sa stavebnými úpravami v dome podstatne alebo po dlhší čas zhoršia podmienky užívania bytu alebo domu. To neplatí, ak sa stavebné úpravy vykonávajú so súhlasom alebo vedomím užívateľov bytov v dome.

     3. Člen - nájomca družstevného bytu má právo na primeranú zľavu z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, pokiaľ ich družstvo riadne a včas neposkytuje.

Čl. 49

Právo na zľavu zo správneho poplatku za výkon správy bytu a domu alebo z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu treba uplatniť na družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov od odstránenia závad.


Spoločný nájom družstevného bytu manželmi

Čl.  50

     1. Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stane nájomcom družstevného bytu, vznikne spoločný nájom družstevného bytu manželmi.

     2. Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom družstevného bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom družstevného bytu uzavretím manželstva.

     3. Ustanovenie ods. 2 platí aj v prípade, ak vzniklo pred uzavretím manželstva len niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu.

     4. Ustanovenia ods. 1. a 2. neplatia, ak manželia spolu trvale nežijú.

Čl. 51

Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu manželmi, môže vybavovať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.

Čl. 52

Právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi zanikne:

a) rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve,

b) dohodou rozvedených manželov- spoločných členov družstva, prípadne rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu,

  c) smrťou jedného z manželov,

  d) zánikom  nájmu družstevného bytu podľa čl. 57.

Čl. 53

     1. Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo užívať družstevný byt po rozvode manželstva má ten z manželov, ktorý je členom družstva.

     2. Ak vzniklo manželom spoločné členstvo v družstve a toto trvalo až do rozvodu manželstva, zostáva členom družstva a právo užívať družstevný byt tomu z rozvedených manželov, ktorý bol určený ich dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne na návrh jedného z nich súd o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu.

     3. Ak zomrie jeden z manželov a manželia neboli spoločnými členmi družstva, prechádza členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak zomrie jeden z manželov a manželia boli spoločnými členmi družstva, zostáva členom družstva a jediným nájomcom družstevného bytu pozostalý z manželov.

Čl. 54

Podnájom bytu (časti bytu)

     1. Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určenú v zmluve o podnájme alebo bez časového určenia len s predchádzajúcim písomným súhlasom predstavenstva družstva. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie povinnosti podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka. Zmluva o podnájme upravuje podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť jej zániku v prípade, ak skončil nájomný vzťah medzi družstvom a nájomníkom bytu Ak sa nedohodlo inak, platí, že podnájom možno vypovedať bez uvedenia dôvodov v lehote podľa § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

     2. Ak člen družstva-nájomca družstevného bytu nemôže zo závažných dôvodov po dlhšiu dobu byt užívať a ak družstvo nesúhlasí bez závažných dôvodov s tým, aby prenajatý byt alebo jeho časť nájomca družstevného bytu prenechal inému do podnájmu, môže súd na návrh nájomcu družstevného bytu rozhodnutím nahradiť prejav vôle družstva.

     3. Ak bol podnájom dojednaný na určitú dobu, skončí sa tiež uplynutím  tejto doby.

     4. Po skončení podnájmu podnájomník nemá právo na náhradný podnájom.

Výmena bytu

Čl. 55

     Člen-nájomca družstevného bytu môže so súhlasom družstva uzavrieť dohodu o výmene bytu. Dohoda musí mať písomnú formu a musí obsahovať dohodu účastníkov výmeny o prevode členských práv a povinností. Prevod členských práv a povinností na základe dohody o výmene bytov nastane dňom uzavretia nájomnej zmluvy k vymenenému bytu.

Čl. 56

     1. Právo na splnenie dohody o výmene bytov sa musí uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa, keď bol s dohodou vyslovený súhlas, inak právo zanikne.
     2. Ak dodatočne nenastanú u niektorého z účastníkov také závažné okolnosti, že nemožno splnenie dohody od neho spravodlivo požadovať, môže od dohody odstúpiť: musí však tak urobiť bez  zbytočného odkladu. Povinnosť na náhradu škody tým nie je dotknutá.

Čl. 57

Zánik nájmu družstevného bytu

     Nájom družstevného bytu zaniká:

a) zánikom členstva nájomcu družstevného bytu v družstve, podľa čl. 23,

b) písomnou dohodou medzi družstvom a členom - nájomcom družstevného bytu dňom určeným v dohode,

c) písomnou výpoveďou, nájom družstevného bytu sa skončí uplynutím výpovednej lehoty.   Výpovedná lehota je tri mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po  mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená výpoveď. Písomná výpoveď sa doručuje   nájomcovi doporučenou zásielkou do vlastných rúk s doručenkou, odoslanou na adresu  prenajatého bytu, prípadne na inú nájomcom písomne oznámenú adresu.

Čl. 58

Výpoveď nájmu družstevného bytu družstvom

     1. Družstvo zastúpené predstavenstvom alebo riaditeľom družstva môže vypovedať nájom  členovi družstva - nájomcovi družstevného bytu  len z dôvodov uvedených v §711 ods.1  písm. c),d),e),g) Občianského zákonníka.

     2. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Výpoveď z dôvodu uvedeného v §711 ods.1 písm. e) Občianského zákonníka je neplatná, ak družstvo nepriložilo k výpovedi listinu, ktorá preukazuje dôvod výpovede.

     3. Ak člen družstva – nájomca, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, pred uplynutím ochrannej lehoty (§710 ods. 4 Občianského zákonníka) zaplatí družstvu dlžné nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, alebo sa písomne dohodne s družstvom o spôsobe jeho úhrady, rozumie sa tým, že dôvod výpovede nájmu bytu zanikol.

     4. Neplatnosť výpovede môže člen družstva - nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu.

Čl. 59

Bytové náhrady

     1. Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.

     2. Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu - užívateľa bytu a členov jeho domácnosti.
     3. Náhradným ubytovaním je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť    v slobodárni, ubytovni
alebo v iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.

     4. Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby.

     5. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa §711 ods.1 písm. e) Občianskeho zákonníka, nájomca - užívateľ družstevného bytu  má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou  nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. Nájomca - užívateľ družstevného bytu má tiež právo na úhradu nevyhnutných výdavkov spojených so sťahovaním.

     6. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa §711 ods. 1 písm. c) Občianskeho zákonníka, nájomca - užívateľ družstevného bytu nemá právo na bytovú náhradu. Ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca - užívateľ družstevného bytu právo na prístrešie.

     7. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa §711 ods.1 písm. d) Občianskeho zákonníka  nájomcovi - užívateľovi družstevného bytu, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca - užívateľ družstevného bytu má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru z uvedeného dôvodu, nájomca - užívateľ družstevného bytu nemá právo na bytovú náhradu, ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca - užívateľ družstevného bytu právo na prístrešie.

     8. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených  v článku 59, v ods.7 týchto stanov,  nájomcovi - užívateľovi družstevného bytu, ktorý sa stará o maloleté dieťa alebo bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti a ak to pomery družstva umožňujú, poskytne sa mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt. Náhradný byt môže mať horšiu kvalitu a menšiu obytnú plochu, ako má byt, ktorý má nájomca vypratať. Náhradný byt mu možno poskytnúť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu musí však umožniť nájomcovi-užívateľovi družstevného bytu dennú dochádzku do práce.

     9. Ak sa nájomný pomer skončil opätovne z dôvodu podľa § 711 ods.1 písm. d) Občianskeho     zákonníka nájomcovi- užívateľovi družstevného bytu, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, poskytne sa nájomcovi -užívateľovi družstevného bytu namiesto náhradného bytu alebo náhradného ubytovania iba prístrešie.

   10. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods.1 písm. g) Občianskeho zákonníka, nájomca -užívateľ družstevného bytu nemá právo na bytovú náhradu.

   11. Ak ide o prípady podľa § 705 ods.2  prvej vety  Občianskeho zákonníka, stačí rozvedenému manželovi, ktorý je povinný byt vypratať, poskytnúť náhradné ubytovanie, súd však z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo na náhradný byt.

   12. Ak ide o prípady podľa § 705 ods.1 a 2 druhej vety Občianskeho zákonníka, môže súd, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa, rozhodnúť, že rozvedený manžel má právo len na náhradné ubytovanie alebo na prístrešie.

   13. Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca-užívateľ družstevného bytu právo na bytovú náhradu, ak to neustanoví osobitný zákon.

   14. Ak Občiansky zákonník neustanovuje inak, nájomca-užívateľ družstevného bytu nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia-užívatelia družstevného bytu majú právo len na jednu bytovú náhradu.

   15.Nájomca-užívateľ družstevného bytu, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.

Čl. 60

Nájom a podnájom nebytových priestorov

     1. O nájme nebytových priestorov financovaných z prostriedkov členov platia primerané ustanovenia o nájme bytov. Ak ide o nájom nebytových priestorov, ktoré sú však určené na výkon povolania len jedného z manželov, právo spoločného nájmu nevznikne.

     2. Nájom a podnájom nebytových priestorov postavených bez finančnej účasti členov upravuje osobitný predpis (Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov).


Čl. 61

Zabezpečenie riadneho využitia bytov

     1. Družstvo dbá, aby družstevné byty, s ktorými hospodári, boli riadne a účelne využívané na bytové účely.

     2. Ak družstvo zistí, že člen-nájomca družstevného bytu pridelený byt bez vážnych dôvodov vôbec nevyužíva alebo ho užíva len občas, prípadne, že užíva dva byty, vyzve člena-nájomcu družstevného bytu, aby byt riadne užíval alebo vykonal takú dispozíciu s bytom, ktorá je podľa stanov prípustná alebo byt odovzdal družstvu. V prípade, že člen výzve nevyhovel, družstvo požiada súd o privolenie vypovedať nájom družstevného bytu (spoločný nájom bytu manželov).


Čl. 62

Zlúčenie bytov

     1. Byt možno zlúčiť so susedným bytom len so súhlasom predstavenstva družstva.

     2. Predstavenstvo družstva povolí zlúčenie najmä vtedy, ak sa ním dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru členmi domácnosti nájomcu a ak nie je potrebné poskytnúť bytovú náhradu.


Čl. 63

Rozdelenie bytu

     1. Byt možno rozdeliť na dva byty len so súhlasom predstavenstva družstva.

     2. Predstavenstvo družstva povolí rozdelenie bytu najmä vtedy, ak sa ním dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru.


Čl. 64

     1. Súhlas predstavenstva družstva so zlúčením alebo rozdelením bytu nenahrádza povolenie stavebného úradu, ktoré je potrebné podľa osobitných predpisov (§ 85 odst. 2 Zákona č. 50/1976 Zb. - stavebný zákon).

     2. V súvislosti so zlúčením alebo rozdelením bytu predstavenstvo družstva súčasne prerozdelí náklady a zdroje financovania zlúčených alebo rozdelených bytov a určí výšku členských podielov a zostatok nesplateného investičného úveru pripadajúcich na príslušné byty.


Čl. 65

Použitie bytu na iné účely ako na bývanie

     1. Byt alebo jeho časť môže člen-nájomca družstevného bytu alebo členovia jeho domácnosti dočasne používať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom predstavenstva družstva za predpokladu, že byt alebo jeho časť súčasne nebude slúžiť aj bytovým účelom.

     2. O trvalom použití bytu na iné účely ako na bývanie rozhoduje predstavenstvo. Trvalé použitie bytu na iné účely ako na bývanie upravuje osobitný predpis (§ 85 odst. 1 Zák. č. 50/1976 Zb. - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - Stavebný zákon).

Čl. 66

Zmluvy alebo dohody uzatvárané členom družstva v zmysle týchto stanov s inými fyzickými osobami (čl. 21,22,54,55 ) musia byť opatrené overenými podpismi zúčastnených strán. To isté platí aj o podpísaní písomného oznámenia o prevode práv a povinností spojených s členstvom v družstve a písomného súhlasu nadobúdateľa členstva (čl. 21)

Šiesta časť

Orgány družstva

Čl. 67

Orgány družstva sú:

a) Zhromaždenie delegátov

b) Predstavenstvo

c) Kontrolná komisia

d) Predseda predstavenstva

e) Riaditeľ družstva

f) Členská schôdza samosprávy

g) Výbor samosprávy

h) Predseda samosprávy


Čl. 68

Do orgánov  družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov, ktorí sú plne spôsobilí na právne úkony, morálne bezúhonní, ktorí spĺňajú predpoklady k výkonu funkcie a plnia si povinnosti člena družstva podľa článku 13 týchto stanov. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie nesmú byť zamestnancami družstva.

Čl. 69

     1. Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákona a stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti.

     2. Kolektívne orgány družstva rozhodujú na základe riadneho zvolania všetkých členov konkrétneho orgánu.

     3. Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ  zákon a  tieto stanovy neurčujú inak.

Čl. 70

1.    Funkčné obdobie volených orgánov družstva je 5 rokov.

    

Čl. 71

     1. Členovia orgánov družstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú  povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom  družstva.

     2. Členovia orgánov družstva , ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili. Člen orgánu družstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval pri výkone funkcie s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu

spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov, to neplatí, ak je uznesenie zhromaždenia delegátov v rozpore s právnymi predpismi a stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila kontrolná komisia.

     3. Dohody medzi družstvom a členom orgánu družstva vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena orgánu družstva sú zakázané. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom orgánov družstva alebo uzatvoriť s ním dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len, ak s tým  vysloví súhlas zhromaždenie delegátov.

     4. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo. Voči  členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom ňou určeného člena.

     5. Každý člen družstva je oprávnený podať v mene družstva žalobu o náhradu škody proti členovi predstavenstva, ktorý zodpovedá družstvu za ním spôsobenú škodu a žalobu o splatenie vkladu voči členovi družstva, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, ak zhromaždenie delegátov nerozhodlo o jeho vylúčení. Iná osoba ako člen družstva, ktorý žalobu podal alebo ním splnomocnená osoba, nemôže v súdnom konaní robiť úkony za družstvo alebo v jeho mene.

     6. Členovia družstva, ktorí uplatnia v mene družstva nároky podľa odseku 2, sú povinní znášať trovy súdneho konania za družstvo. Ak je družstvu priznaná náhrada trov konania, ten ktorému bola uložená náhrada týchto trov je povinný uhradiť ju členovi družstva, ktorý uplatňoval nároky za družstvo.

Čl. 72

1. Ak osoba, ktorá je členom orgánu družstva zomrie, vzdá sa funkcie, je odvolaná alebo inak skončí výkon jej funkcie, na uvoľnené miesto nastúpi príslušný náhradník zvolený zhromaždením delegátov, podľa určeného poradia. Nový člen orgánu vykonáva funkciu do konca volebného obdobia,  s plnými právami a povinnosťami člena orgánu. Iným skončením výkonu funkcie podľa týchto stanov sa rozumie najmä obmedzenie alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony osoby, ktorá je členom orgánu družstva, a to na základe rozhodnutia súdu. 
    2. Ak neplní člen orgánu svoju funkciu, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil.
    3. Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie člena orgánu zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa skončí dňom, keď odstúpenie prerokoval orgán, ktorého je členom. Príslušný orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadaní po tom, čo sa o odstúpení dozvedel, najdlhšie však do troch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované.
    4. Ak náhradník nie je zvolený, môže orgán povolať zastupujúceho člena až do doby, keď sa môže vykonať riadna voľba nového člena. Zastupujúci má práva a povinnosti riadneho člena.
    5. S členmi predstavenstva a kontrolnej komisie družstva uzatvára družstvo zmluvu o výkone funkcie pri zariaďovaní záležitostí družstva, vyplývajúce im z funkcie. Zmluvu o výkone funkcie schvaľuje zhromaždenie delegátov družstva. Bez podpísania takejto zmluvy osoba zvolená za člena predstavenstva alebo kontrolnej komisie družstva nemôže vykonávať činnosť člena uvedených orgánov.
    6. Členom orgánov družstva môže byť za výkon funkcie priznaná odmena podľa zásad určených zhromaždením delegátov, prípadne poskytnutá náhrada ušlej mzdy a nákladov spojených s výkonom funkcie.

                                                                       Čl. 73

     1. Funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné.

     2. Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, súrodencami alebo príbuznými v priamom rade.

     3. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou manželmi, súrodencami alebo príbuznými v priamom rade.

     4. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva.

     5. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva a riaditeľ nesmú byť podnikateľmi ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti.

Čl. 74

     1. Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas.

     2. V orgánoch družstva sa hlasuje verejne. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na tajnom hlasovaní.

     3. V predstavenstve a v kontrolnej komisii uznesenie možno prijať aj hlasovaním písomne, alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných.

Čl. 75

     1. Orgány družstva rokujú o záležitostiach, ktoré boli uvedené v schválenom programe, prípadne o záležitostiach na prejednávaní ktorých sa orgán družstva dodatočne uzniesol.

     2. Rokovanie orgánov družstva spočíva v prednesení podnetu na rokovanie, v rozprave a spravidla je zakončené prijatím uznesenia. Rokovanie sa vedie tak, aby bol zistený skutočný stav vecí.

3. Záležitosti, ktoré neboli uvedené v programe obsiahnutom v pozvánke na zasadnutie Zhromaždenia delegátov družstva, môžu byť dodatočne na zvolanom
zasadnutí uvedeného orgánu zaradené do programu a následne prerokované, len ak
s tým vyslovia súhlas všetci jeho delegáti.

                                                                       Čl. 76

     1. O každej schôdzi orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať:

a) dátum a miesto rokovania orgánu,

b) prijatie uznesenia,

c) výsledky hlasovania.

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov musí obsahovať okrem uvedených náležitostí aj neprijaté námietky delegátov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

     2.Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze orgánu s podpisom
prítomných, pozvánka a podklady, ktoré boli priložené k prerokúvaným bodom. Ak sa niektorý z prítomných účastníkov schôdze orgánu odmietol podpísať na zoznam účastníkov schôdze orgánu napriek tomu, že bol prítomný na tejto schôdzi, uvedená skutočnosť sa zaznamená do zoznamu účastníkov schôdze

orgánu. Účastníkmi schôdze orgánu sa na účely týchto stanov rozumejú členovia orgánu, o schôdzu ktorého ide, ako aj ďalšie osoby, ktorým prítomnosť na zasadnutí tohto orgánu umožňuje alebo nariaďuje zákon alebo tieto stanovy.

     3. Každý člen orgánu má právo na nahliadnutie do zápisnice a jej príloh  zo schôdze toho orgánu, ktorého je členom.

     4. Podrobnosti a postup orgánov pri voľbách a odvolaní, o rokovaní a rozhodovaní a overovaní zápisnice upravuje volebný a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje zhromaždenie delegátov.


Zhromaždenie delegátov

Čl. 77

     1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva a kontrolujú činnosť družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu funkciu členskej schôdze.

     2. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

a) prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,

b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

c) voliť štyroch náhradníkov za členov predstavenstva a troch  náhradníkov za členov kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených, resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

d)      prerokovať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľovať zásady hospodárenia, ročnú účtovnú závierku a rozhodovať o tom, ako sa naloží so ziskom a uhradí prípadná strata,

f) schvaľovať štatúty fondov družstva,

g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

h) rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

i)   rozhodovať o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou alebo o zmene právnej formy,

j)   určovať volebné obvody delegátov, počet delegátov na najbližšie volebné obdobie a podmienky voľby delegátov, pričom platí zásada, že jedna samospráva má aspoň jedného delegáta,

k)  schvaľovať podnikateľské zámery družstva,

l)   schvaľovať zásady odmeňovania členov kolektívnych orgánov družstva a zmluvy o výkone funkcie medzi družstvom a členom predstavenstva a kontrolnej komisie družstva,

m) rozhodovať o účasti a členstve v iných družstvách, spoločnostiach a zväzkoch.

     3. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradilo.

     4. Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako dva roky.


Čl. 78

     1. Schôdzu zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz v kalendárnom roku.

     2. Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať najneskôr do 14 dní, ak o to požiada písomne:

a) jedna tretina členov družstva

b) jedna tretina delegátov

c) kontrolná komisia

     3. Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr osem dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania.

     4. Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zhromaždenia zúčastňujú s hlasom poradným, pokiaľ nie sú zvolení ako delegáti. Na zhromaždenie delegátov, kde sa uskutočňujú riadne alebo doplňovacie voľby, sú pozvaní všetci samosprávami navrhnutí kandidáti na voľbu za členov predstavenstva a kontrolnej komisie. Iní členovia družstva, ako uvedení v tomto odseku, sa môžu zúčastniť na rokovaní zhromaždenia delegátov ako pozorovatelia, pokiaľ to priestorové podmienky umožnia.

     5. Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

     6. Ak predstavenstvo nezvolá zasadnutie Zhromaždenia delegátov do 14 dní od požiadania podľa čl. 78 odst. 2, zvolá zasadnutie Zhromaždenia delegátov kontrolná komisia a vedie jeho rokovanie.
     7. V čase mimoriadneho alebo núdzového stavu, vyhláseného vládou Slovenskej republiky, alebo schváleného Národnou radou Slovenskej republiky, po rozhodnutí predstavenstva, sa rozhodnutia zhromaždenia delegátov môžu nahradiť písomným hlasovaním delegátov, alebo hlasovaním delegátov prostredníctvom elektronických prostriedkov o všetkých veciach, o ktorých rozhoduje zhromaždenie delegátov. Pri tomto hlasovaní sa hlasujúci delegáti považujú za prítomných na zasadnutí zhromaždenia delegátov.
     8. Oznámenie o spôsobe a forme hlasovania delegátov, o jeho vykonaní,  hlasovaciu listinu alebo hlasovacie listiny, doručí predstavenstvo delegátom v listinnej podobe, najneskôr osem dní pre konaním hlasovania.

     9. Písomné hlasovanie delegátov sa uskutočňuje na hlasovacej listine, alebo na viacerých hlasovacích listinách.
a) Na hlasovacej listine, alebo na hlasovacích listinách je uvedené
     - meno a priezvisko delegáta,
     - úplné znenie schvaľovaných  návrhov, očíslovaných poradovým číslom,
     - dátum hlasovania,
     - súhlas alebo nesúhlas delegáta s každým návrhom samostatne, vyjadrený
       jeho vlastnoručným podpisom,
     - podpisy najmenej dvoch overovateľov pravosti podpisu delegáta, prítomných pri  
       podpise.
b) Overovateľov pravosti podpisov delegátov určí predstavenstvo.
c) Ak delegát nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, alebo vykoná iné úpravy hlasovacej listiny, je hlas neplatný.
d) Záznam z vyhodnotenia písomného hlasovania delegátov, podpísaný  overovateľmi podpisov delegátov, je súčasťou zápisnice zo zhromaždenia  delegátov.

Čl. 79

Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa ani do 30-tich minút od v pozvánke stanovenej hodiny začiatku zhromaždenia alebo ak prestane byť v priebehu schôdze uznášaniaschopné, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať

zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka. Pre platnosť uznesenia náhradného zhromaždenia delegátov je potrebná prítomnosť aspoň 1/3 pozvaných delegátov a súhlas 2/3 prítomných delegátov. Takéto náhradné zhromaždenie delegátov môže rozhodnúť o záležitostiach podľa čl. 77 , odsek 2. písm. a),b),c),g),i), len keď je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov a predmetný návrh v týchto záležitostiach bol v návrhu programu náhradného zhromaždenia delegátov, uvedenom v pozvánke. 

Čl.  80

            Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ ustanovenie je v rozpore s predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení
delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

Predstavenstvo

Čl.  81

     1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

     2. Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

     3. Predstavenstvo má 7 členov. 

     4. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva (ďalej len predseda) a dvoch podpredsedov.

     5. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

     6. Zasadnutí predstavenstva sa môžu zúčastňovať s hlasom poradným členovia kontrolnej komisie. Povinne sa zasadnutí predstavenstva s hlasom poradným zúčastňuje riaditeľ družstva. Zasadnutia predstavenstva sú verejné s účasťou člena družstva ako pozorovateľa.

     7. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov.

     8. Predstavenstvo schvaľuje organizačné normy družstva.

     9. Predstavenstvo schvaľuje prideľovanie bytov členom a harmonogram prevodu družstevných bytov do vlastníctva členov.

   10. Odstupujúce predstavenstvo je povinné bez zbytočných prieťahov a načas, najneskôr do 30 dní od skončenia funkčného obdobia, vykonať všetky úkony spojené s jeho ukončením.

   

Čl. 82

     1. Za predstavenstvo koná navonok predseda a ďalší člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda predstavenstva (prípadne podpredseda) a ďalší člen predstavenstva.

     2. Za predstavenstvo na základe plnomocenstva koná riaditeľ družstva.

     3. Členovia alebo zamestnanci družstva sú povinní robiť menom družstva právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom, alebo je to v obchodnom styku obvyklé.

     4. Predstavenstvo môže na základe plnomocenstva poveriť zastupovaním družstva aj iných občanov a organizácie.

Čl. 83

     1. Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda (podpredseda), prípadne poverený člen predstavenstva.

     2. Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

Kontrolná komisia

Čl. 84

     1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.

     2. Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.

     3. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. V prípadoch, ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

     4. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jej členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi družstva.

     5. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých svojich členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

Čl. 85

     1. Kontrolná komisia má 3 členov .

     2. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu: o spôsobe voľby rozhoduje komisia.

Čl. 86

     1. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej jeden raz za tri mesiace.

     2. Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda, alebo poverený člen kontrolnej komisie.

     3. Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných kontrol a revízií, ako aj návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú v určených lehotách poverení členovia kontrolnej komisie, ktorí tiež kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.

                                                              

Predseda predstavenstva

Čl. 87

     1. Predseda predstavenstva je orgánom družstva. Jemu prislúcha:

a) organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva,

b) riadiť bežnú činnosť družstva, (ak ju nevykonáva riaditeľ družstva).

     2. Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva.

     3. Za výkon funkcie zodpovedá predstavenstvu.

Čl. 88

Organizovanie práce predstavenstva

V tejto činnosti predseda predstavenstva :

a) zvoláva a riadi schôdzu predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania.

b) organizuje prípravu schôdze predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov rokovania,

c) koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,

d)      podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.

Čl. 89

Rozhodnutie o bytových otázkach

     1. V tejto činnosti predstavenstvo :

a) prideľuje členom družstva byty (nebytové priestory) podľa schváleného poradovníka podľa čl. 33 ods. 1,

b) mení podľa čl. 35  a ruší podľa čl. 36 svoje právoplatné rozhodnutie o pridelení družstevného bytu,

c) schvaľuje uzatvorenie nájomných zmlúv o nájme družstevných bytov podľa čl. 39,

d) udeľuje súhlas s dohodou o výmene bytu podľa čl. 55,

e) udeľuje súhlas so zmluvou o podnájme družstevného bytu (nebytového priestoru) alebo jeho časti podľa čl. 54,

f) udeľuje súhlas s dočasným používaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie podľa čl. 65,

g) uzatvára zmluvy o prenechaní družstevného bytu (nebytového priestoru) občanovi alebo organizácii do nájmu na dobu určitú podľa čl. 37 a 38,

h) uzatvára s členom - nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) dohodu o zániku nájmu podľa čl. 57  ods. 1 písm. b),

i)   uzatvára s členom dohodu o zániku členstva podľa čl. 24.

     2. O žiadostiach členov podľa ods. 1 písm. d) a e) rozhoduje predstavenstvo   najneskôr do tridsiatich dní od ich podania.

Čl. 90

Riaditeľ družstva


     1. Riaditeľa družstva menuje na základe výsledkov výberového konania predstavenstvo . Predstavenstvo pri dodržaní Zákonníka práce a Stanov SBD riaditeľa tiež odvoláva.

     2. Riaditeľ družstva je orgán družstva, ktorý organizuje a riadi bežnú činnosť družstva.

     3. Riaditeľ družstva v rozsahu poverenia predstavenstvom plní voči zamestnancom družstva funkciu vedúceho zamestnanca družstva ako zamestnávateľ v zmysle ustanovení Zákonníka práce a v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za družstvo ako zamestnávateľa v zmysle ustanovení Zákonníka práce.

     4. Riaditeľ družstva zodpovedá za výkon funkcie predstavenstvu.

     5. Riaditeľ družstva je oprávnený konať a podpisovať menom družstva právne úkony k zabezpečeniu hospodárskej činnosti. Zastupuje družstvo v rozsahu, v akom ho k tomu splnomocnilo predstavenstvo.

     6. Riaditeľ družstva organizačne zabezpečuje prípravu materiálov pre rokovanie zhromaždenia delegátov, predstavenstva a jeho pomocných orgánov. Zúčastňuje sa zasadania zhromaždenia delegátov a predstavenstva  s hlasom poradným.

     7. Riaditeľ družstva je povinný predkladať predstavenstvu rozpočet na kalendárny rok a účtovnú závierku za predchádzajúci rok.

     8. Riaditeľ družstva vydáva normy schválené predstavenstvom. Uzatvára s vlastníkmi bytov zmluvu o výkone správy.

     9. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje osobitným poverením určený zástupca.

   10. Pôsobnosť predstavenstva ako štatutárneho a výkonného orgánu družstva ustanovením riaditeľa družstva nie je dotknutá.


Samospráva
Čl.  91

     1. Samospráva je organizačnou jednotkou družstva. Zriaďuje sa rozhodnutím predstavenstva, ktoré stanoví okruh jej pôsobnosti.

     2. Jednotlivé družstevné domy postavené podľa samostatnej projektovej dokumentácie, ktorých výstavba bola samostatne financovaná, bytové domy, v ktorých minimálne jeden byt nadobudol jeho vlastník podľa Zákona č. 182/1993 Z.z. z vlastníctva družstva, tvoria na sebe nezávislé samosprávy.

     3. Úlohou samosprávy je aktivizovať členov a umožňovať im priamu účasť na spoločenskej a hospodárskej činnosti družstva.

     4. Orgány družstva, ktoré zabezpečujú činnosť samosprávy, sú členská schôdza samosprávy a výbor samosprávy, prípadne predseda samosprávy.

     5. Členom samosprávy bytového domu je člen družstva, ktorý je súčasne nájomníkom družstevného bytu alebo vlastníkom bytu v bytovom dome v pôsobnosti samosprávy.

Čl.  92

Členská schôdza samosprávy

    1. Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prerokovávajú záležitosti okruhu pôsobnosti samosprávy a oboznamujú sa s činnosťou a celkovým stavom družstva.

     2. Členská schôdza samosprávy najmä:

     a) volí členov výboru samosprávy v počte tri až sedem členov, alebo podľa  

         vlastného rozhodnutia len predsedu samosprávy - domového dôverníka,

     b) prerokováva a schvaľuje správy výboru samosprávy a jeho činnosti,

     c) volí delegátov a ich náhradníkov na zhromaždenie delegátov podľa zásad a v   

          počte určenom zhromaždením delegátov podľa čl. 77 ods. 2 písm. j),

     d) prerokováva správy delegátov o výkone ich funkcie na zhromaždení delegátov,

Čl.  93

     1. Členskú schôdzu samosprávy zvoláva výbor samosprávy alebo predseda samosprávy podľa potreby, najmenej však jedenkrát za rok.

     2. Výbor samosprávy alebo predseda samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada:

a) jedna tretina všetkých členov samosprávy,

b) predstavenstvo družstva.

     3. Ak nevyhovie výbor samosprávy alebo predseda samosprávy žiadosti podľa ods. 2 do jedného mesiaca, je predstavenstvo oprávnené zvolať členskú schôdzu samosprávy samo.

     4. Členskú schôdzu samosprávy vedie predseda alebo poverený člen výboru samosprávy. V prípade, že členskú schôdzu samosprávy zvolalo predstavenstvo, vedie ju poverený člen predstavenstva.

     5. O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej osem dní pred jej konaním. Písomnú

pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach vo všetkých vchodoch domu v okruhu pôsobnosti samosprávy.

Čl. 94

     1. Členská schôdza samosprávy je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov samosprávy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

     2. Ak nie je v hodine uvedenej pre konanie členskej schôdze samosprávy prítomná nadpolovičná väčšina členov, môže sa schôdza konať o pätnásť minút neskoršie. V tom prípade je členská schôdza samosprávy spôsobilá uznášať sa za účasti minimálne 1/3 z počtu členov samosprávy, najmenej však troch členov.  Môže rokovať a rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli uvedené v pozvánke na programe rokovania. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovali dve tretiny prítomných členov.

Čl. 95

     1. Člen sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy, ktorej je členom.

     2. Člen-nájomca a člen-vlastník družstevného bytu a nebytového priestoru, ktoré sa nachádzajú v okruhu pôsobnosti rôznych samospráv, je členom každej z nich, zúčastňuje sa ich členských schôdzí a môže byť zvolený do každého z výborov. Len jednou členskou schôdzou samosprávy však môže byť zvolený za delegáta alebo náhradníka na zhromaždenie delegátov.

     3. Právo účasti na členských schôdzach samosprávy, v ktorej sú členmi, majú obidvaja manželia-spoloční členovia. Patrí im spoločne jeden hlas. Do výboru samosprávy môže byť zvolený ktorýkoľvek z nich. V prípadoch uvedených v ods. 2, môže byť ktorýkoľvek z manželov zvolený do výboru každej zo samospráv, ktorých sú členmi. Za delegáta alebo náhradníka môže byť zvolený len jeden z manželov-spoločných členov na jednej z členských schôdzi samospráv.

     4. Člen, ktorý má v družstve individuálne členstvo a súčasne je jeho členom na základe spoločného členstva manželov, má z obidvoch týchto členstiev, pokiaľ sú v jednej samospráve, spoločne s druhým manželom spoločným členom, len jeden hlas. Pokiaľ jeho individuálne členstvo a spoločné členstvo manželov, ktorého je účastníkom, sú v okruhu pôsobnosti rôznych samospráv, riadi sa právo jeho účasti na členských schôdzach samospráv a pasívne volebné právo podľa ods.1. a 2. tohto článku.

     5. Na základe rozhodnutia výboru samosprávy, predsedu samosprávy alebo predstavenstva, je možné rozhodnutia z členskej schôdze samosprávy nahradiť rozhodnutiami členov samosprávy schválenými písomným hlasovaním jej členov. 
     6. Rozhodnutie o vyhlásení písomného hlasovania členov samosprávy, oznámenie o spôsobe jeho vykonaní,  hlasovaciu listinu alebo hlasovacie listiny, doručí vyhlasovateľ členom v listinnej podobe, najneskôr osem dní pre konaním hlasovania.

     7. Písomné hlasovanie členov samosprávy sa uskutočňuje na hlasovacej listine, alebo na viacerých hlasovacích listinách.
a) Na hlasovacej listine, alebo na hlasovacích listinách je uvedené
     - meno a priezvisko člena,
     - úplné znenie schvaľovaných  návrhov, očíslovaných poradovým číslom,
     - dátum hlasovania,
     - súhlas alebo nesúhlas člena s každým návrhom samostatne, vyjadrený
       jeho vlastnoručným podpisom,
     - podpisy najmenej dvoch overovateľov pravosti podpisu člena, prítomných pri  
       podpise.
b) Overovateľov pravosti podpisov členov samosprávy určí vyhlasovateľ písomného hlasovania z členov samosprávy, v ktorej sa hlasovanie uskutoční, alebo z členov predstavenstva.
c) Ak člen samosprávy nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, alebo vykoná iné úpravy hlasovacej listiny, je hlas neplatný.
d) Záznam z vyhodnotenia písomného hlasovania vypracuje vyhlasovateľ spolu s overovateľmi pravosti podpisov členov samosprávy. Záznam musí byť podpísaný vyhlasovateľom a overovateľmi pravosti podpisov členov.

 

Čl. 96

Výbor samosprávy a predseda samosprávy

     1. Výbor samosprávy je výkonný orgán samosprávy.

     2. Výbor samosprávy  plní úlohy na úseku predmetu činnosti družstva v okruhu

          pôsobnosti samosprávy,

     3. Predsedovi samosprávy - domovému dôverníkovi, zvolenému podľa Čl. 92

         ods. 2 písm. a) patria činnosti uvedené v ods. 2. tohto článku.

    

Čl.  97

Výbor samosprávy má troch až sedem členov. Výbor samosprávy sa volí z členov samosprávy tak, aby členovia výboru samosprávy neboli medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.

Čl. 98

     1. Výbor samosprávy volí na ustanovujúcej schôdzi svojho predsedu -domového dôverníka a podpredsedu.

     2. Zasadnutia výboru samosprávy zvoláva jeho predseda podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polrok.

     3. O zvolaní výboru samosprávy a programe rokovania musia byť členovia výboru upovedomení obvyklým spôsobom, najmenej tri dni pred jej konaním.

     4. Ak nie je zvolený výbor samosprávy, predseda samosprávy, alebo ak si neplní svoje povinnosti, zabezpečuje plnenie jeho úloh predstavenstvo prostredníctvom  povereného člena družstva. Zvýšené náklady s tým spojené hradia členovia príslušnej samosprávy.

Pomocné orgány

Čl.  99

     Na zabezpečenie svojej činnosti môžu orgány družstva vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovacie právomoci a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich zriadil.

SIEDMA časť


Hospodárenie družstva

Čl. 100

Financovanie činnosti družstva

     1. Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných zo svojej

hospodárskej činnosti, príp. z iných zdrojov.

     2. Družstvo na zabezpečenie svojho hospodárenia vytvára príslušné fondy.

     3. Príjmy na úhradu nákladov a výdavkov hospodárskej činnosti získava družstvo najmä zo služieb za realizáciu výkonov, z príspevku na správu, zo zápisného a iných poplatkov, príp. z ďalších zdrojov.

     4. Zo zisku hradí družstvo prednostne svoje daňové povinnosti voči štátu. Zvyšný zisk použije družstvo podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu na pridelenie do nedeliteľného fondu, rezervného fondu,  príp. iných fondov.

     5.  Stratu z hospodárenia v hospodárskom roku hradí družstvo podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu

     -     z nedeliteľného fondu,

     -      z rezervného fondu 

     -      rozvrhnutím na členov v pomere výšky základného členského vkladu, pričom sa člen podieľa na tejto strate maximálne do výšky 17 EUR  ročne,

     -      kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

     6. Pri likvidačnom schodku rozhodne najvyšší orgán družstva o výške uhradzovanej povinnosti členov prevyšujúcej členský vklad.

Čl. 101

Fondy družstva

     1. Družstvo vytvára nedeliteľný fond, fond členských podielov, fond družstevnej výstavby, sociálny fond, príp. iné zabezpečovacie fondy.

     2. Tvorba a použitie fondov na opravy a údržbu a prevádzku bytových domov sa riadi Zákonom č.182/1993 Z.z. v znení jeho novelizácií.

Čl. 102

Základné imanie

     1. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov podľa čl. 19 ods. 2.

     2. Zapisované základné imanie družstva je 1 700  EUR.

Čl. 103

Nedeliteľný fond

    

   1. Družstvo vytvára nedeliteľný fond minimálne vo výške 2,5-násobku   zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa z ročného zisku

po zdanení, podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov.

     2. Prostriedky nedeliteľného fondu sú voľne použiteľné, nie sú uložené na zvláštnom účte.

     3. Prostriedky nedeliteľného fondu sa používajú na úhradu straty hospodárenia družstva.

     4. Nedeliteľný fond sa nemôže za trvania družstva použiť na rozdelenie medzi členov.

    5. Na základe rozhodnutia Zhromaždenia delegátov je možné prostriedky nedeliteľného fondu použiť na úhradu straty z hospodárenia družstva v minulom období, aj na prídel do rezervného fondu (Čl.106 ods. 3.). Po prídele do rezervného fondu zostatok nedeliteľného fondu však nikdy nesmie klesnúť pod úroveň  2,5-násobku  zapisovaného základného imania.


Čl.  104

Fond členských podielov

     1. Fond členských podielov sa tvorí z peňažného osobného alebo vecného plnenia na členský podiel, prípadne zhodnocovaného o splatený investičný úver poskytnutý na družstevnú výstavbu.

     2. Určenie výšky členského podielu a jeho použitie upravuje čl. 19.

     3. Zdroje fondu členských podielov sa použijú na čiastočnú úhradu pri prevode družstevného bytu (nebytového priestoru) do vlastníctva jeho nájomcu podľa platných predpisov.

     4. Fond členských podielov sa eviduje podľa bytových domov a v rámci nich podľa jednotlivých členov.

     5. Prostriedky uložené na fonde členských podielov sú súčasťou vyrovnacieho podielu za podmienok uvedených v čl. 30 .

     Čl. 105

Fond družstevnej bytovej výstavby

     1. Fond družstevnej bytovej výstavby sa tvorí z poskytnutých štátnych príspevkov na družstevnú výstavbu. Ďalej sa tvorí aj z príspevkov iných právnických osôb, ktoré sa združujú na družstevnú výstavbu, resp. za účelom vybudovania nebytových vstavaných zariadení.

     2. Prostriedky fondu sa použijú na úhradu nákladov spojených s družstevnou výstavbou.

     3. Zdroje fondu sa použijú na čiastočnú úhradu pri prevode družstevného bytu do vlastníctva nájomcu.

     4. Fond družstevnej výstavby sa eviduje podľa jednotlivých bytových domov.

Čl. 106

Ďalšie zabezpečovacie fondy

     1. Družstvo vytvára sociálny fond v zmysle Zákona č. 152/1994 Z.z., v platnom znení. Jeho tvorba a použitie sa riadi ustanoveniami citovaného zákona.

     2. Družstvo vytvára fond odmien. Tento fond sa tvorí prídelom zo zisku. O výške fondu rozhoduje Zhromaždenie delegátov a o jeho použití  predstavenstvo.

     3. Družstvo vytvára rezervný fond na krytie opráv a rekonštrukcií majetku družstva,  nepredvídaných nákladov družstva (najmä pri havarijných a živelných udalostiach) a na poskytovanie návratných finančných výpomocí na údržbu, opravy a rekonštrukcie, vykonávané v bytových domoch v správe a vo vlastníctve družstva, v prospech nájomníkov družstevných bytov a vlastníkov bytov v domoch v správe družstva. Tento fond tvorí družstvo z čistého zisku po zdanení, prídelom  z nedeliteľného fondu, prípadne z iných fondov družstva,  na základe rozhodnutia zhromaždenia delegátov. Zásady čerpania a použitia rezervného fondu schvaľuje predstavenstvo, o čom na najbližšom zhromaždení delegátov podáva informáciu.

Ôsma časť

Zrušenie a likvidácia družstva

Čl.  107

     1. Družstvo sa zrušuje:

a)  uznesením zhromaždenia delegátov,

b)  zrušením vyhláseného konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku družstva alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c)  rozhodnutím súdu,

d) premenou družstva na inú obchodnú spoločnosť.

     2. Rozhodnutie zhromaždenia delegátov o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

     3. Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.


Čl. 108

Uznesenie zhromaždenia delegátov o zlúčení, splynutí, rozdelení družstva alebo jeho premene na inú obchodnú spoločnosť musí obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie obchodného imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení družstva zhromaždenie delegátov určí, ako sa imanie družstva a jeho členovia rozdelia. Pri tomto určení sa berie na zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov. Na schválenie takéhoto uznesenia sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina.


Čl. 109

     1. Pri splynutí družstiev prechádza imanie a členstvo na novovzniknuté družstvo dňom, ku ktorému bolo novovzniknuté družstvo zapísané do obchodného registra.
     2. Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva a členstvo prechádzajú na preberajúce družstvo
ku dňu výmazu zlučovacieho družstva z obchodného registra.

     3. Pri rozdelení družstiev prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstva boli zapísané do obchodného registra.

     4. V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho družstva a zápis družstva vzniknutého splynutím alebo družstiev vzniknutých rozdelením k tomu istému dňu. Výmaz družstva zaniknutého zlúčením a zápis zmeny pri družstve, s ktorým bolo zlúčené, sa vykoná taktiež k tomuto istému dňu.

Čl. 110

     1. Súd môže na návrh orgánu štátnej správy, orgánu alebo člena družstva, alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodnúť o zrušení družstva a jeho likvidácii, ak:

a)  počet členov družstva klesol pod päť členov,

b)  súhrn členských vkladov klesol pod sumu zapisovaného základného imania,

c)  uplynuli dva roky odo dňa, keď skončilo funkčné obdobie orgánov družstva a neboli zvolené nové orgány, alebo bola porušená povinnosť zvolať zhromaždenie delegátov, alebo družstvo po dobu dlhšiu ako dva roky nevykonáva žiadnu činnosť,

d) družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,

e)  družstvo porušuje ustanovenie o predmete činnosti,

f)  založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon.

     2. Súd môže pred rozhodnutím o zrušení družstva stanoviť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý bolo zlúčenie navrhnuté.

Čl. 111

Likvidácia družstva

     1. Zrušené družstvo vstupuje do likvidácie, likvidátora menuje zhromaždenie delegátov.

     2. Likvidátor je povinný vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokúva a schvaľuje zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie likvidačného zostatku musí byť na požiadanie predložený každému členovi družstva.

     3. Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov postupne tak, že každému členovi sa vyplatí čiastka do výšky jeho základného členského vkladu. Zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí medzi členov podľa rozsahu, v akom sa podieľajú na základnom imaní družstva.

     4. Pri likvidácii družstva sa použijú primerané ustanovenia § 70 a nasl. Obchodného zákonníka.

Deviata časť

Spoločné ustanovenia

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva alebo riaditeľa družstva

Čl. 112

     1. V prípadoch uvedených v stanovách sa môže člen proti rozhodnutiu predstavenstva písomne odvolať v lehote pätnástich dní od doručenia rozhodnutia na zhromaždenie delegátov.

     2. Odvolaniu podľa ods. 1 môže vyhovieť predstavenstvo samo. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť doručením do vlastných rúk. Ak predstavenstvo odvolaniu samo nevyhovie, musí ho predložiť na rozhodnutie najbližšiemu rokovaniu zhromaždenia delegátov, ak bolo podané najneskôr šesťdesiat dní pred jeho konaním.

     3. Rozhodnutie najvyššieho orgánu o odvolaní podľa ods. 1 a 2 je konečné a musí byť členovi doručené do vlastných rúk.

Čl. 113

     1. V prípadoch uvedených v stanovách sa môže člen družstva proti rozhodnutiu riaditeľa družstva písomne odvolať v lehote pätnástich dní na predstavenstvo družstva.

     2. Odvolaniu podľa ods. 1 môže vyhovieť riaditeľ družstva sám. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť doručením do vlastných rúk.

     3. Predstavenstvo rozhoduje o odvolaniach uvedených v ods. 1 do šesťdesiatich dní od ich podania. Rozhodnutie predstavenstva je konečné a musí byť doručené členovi do vlastných rúk.

     4. Zamietavé rozhodnutie musí obsahovať poučenie o práve člena podať odvolanie. Ak sa člen riadil nesprávnym poučením orgánu družstva o odvolaní, alebo ak poučenie o odvolaní nebolo dané, považuje sa za včas podané aj odvolanie, ktoré bolo podané po uplynutí určenej lehoty, najneskôr však do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

Čl. 114

Sťažnosti, oznámenia a podnety

     1. Sťažnosti, oznámenia a podnety vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva alebo ich správna zložka v súlade s ustanoveniami všeobecne právnych predpisov.

     2. O podnetoch členov k rozhodnutiam o činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva najneskôr do šesťdesiatich dní od ich podania. O ich vybavení informuje príslušný orgán družstva člena doporučeným listom.

Čl.  115

Doručovanie

     1. Družstvo doručuje písomnosti svojím členom spravidla poštou alebo iným vhodným spôsobom, a to na adresu, ktorú člen uviedol.

     2. Doručenie písomnosti doporučeným listom alebo do vlastných rúk je nutné iba v prípadoch uvedených v týchto stanovách alebo v rokovacom poriadku orgánov družstva.

     3. Povinnosť družstva doručiť písomnosť doporučeným listom je splnená, na tretí deň od odovzdania písomnosti pošte na doručenie, alebo v deň, kedy ju pošta  družstvu vráti z poslednej známej adresy ako nedoručiteľnú. Táto povinnosť je splnená aj  dňom, kedy je  písomnosť doručená funkcionárom alebo pracovníkom družstva a člen jej prevzatie písomne potvrdí.

     4. Povinnosť družstva doručiť písomnosť do vlastných rúk je splnená:

a)  pri doručovaní písomnosti funkcionárom alebo zamestnancom družstva, 

     dňom, kedy člen jej prevzatie písomne potvrdí,

b)  pri doručovaní poštou dňom, kedy pošta písomnosť do vlastných rúk doručí. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak pošta písomnosť družstvu vráti ako nedoručiteľnú a člen svojím konaním doručenie zmaril, alebo ak člen prijatie písomnosti odmietol.

Čl.  116

Počítanie času

     1. Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.

2. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota začína plynúť. Ak nie je taký deň v mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na jeho posledný deň.

     3. Ak bola lehota predĺžená v pochybnostiach,  má sa zato, že nová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.

     4. Ak prípadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.

     5. Lehota na podanie je zachovaná, keď písomnosť bola posledný deň lehoty doručená adresátovi alebo keď bola podaná na pošte.

     6. Predstavenstvo môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to člen požiada do pätnástich dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak člen vykonal v tej istej lehote zmeškaný úkon.

Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť úkon vykonaný, uplynul jeden rok.

Čl. 117

O žiadostiach a odvolaniach členov, o ktorých družstvo pred rozhodnutím  o platnosti týchto stanov, s konečnou platnosťou nerozhodlo, bude rozhodnuté podľa týchto stanov.

 

Čl. 118

1. Tieto Stanovy boli prijaté Zhromaždením delegátov dňa 21. januára 2009

 a nadobúdajú  účinnosť dňom 1. februára 2009.


 2. Dňom 31. januára 2009 sa rušia Stanovy prijaté Zhromaždením   

  delegátov 18.6.2003 a ich zmeny, v znení platnom do 31. januára 2009 .


    Peter Antal  v.r.

           predseda predstavenstva   

          
    Ing. Ondrej Plačko v.r.                                     

           podpredseda predstavenstva                         


Toto úplné znenie Stanov, po zmenách  vykonaných  uzneseniami Zhromaždenia delegátov zo dňa 28.apríla 2010, 13. júna 2012, 21. júna 2017, 19. júna 2019 a 30. júna 2021  je  platné a účinné od 01. júla 2021.

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Stanovy družstva

Nasledujúca strana: Domový poriadok