Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.

   

                

                 V O L E B N Ý    P O R I A D O K
                     pre voľbu orgánov Stavebného bytového družstva Levoča

 
Čl.I.

Základné ustanovenia.

 

1. Volebné obdobie orgánov Stavebného bytového družstva Levoča (ďalej len družstvo)

    je  5 rokov.  Končí zvolením nových orgánov.

2. Právo voliť orgány družstva a byť volení do orgánov družstva majú len členovia družstva.

3. Predsedu orgánu družstva volia len členovia tohto orgánu.

4. Do orgánov družstva môžu byť zvolení len členovia družstva starší ako 18 rokov, ktorí sú 

    v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony, morálne bezúhonní, ktorí spĺňajú predpoklady

    k výkonu funkcie a plnia si povinnosti člena družstva, podľa Čl. 13  Stanov družstva.

    V prípade spoločného členstva manželov, členom orgánov družstva môže byť len jeden

     z nich.

 

Čl. II.

Orgány družstva, ktorých voľba sa riadi týmto volebným poriadkom.

 

1. Výbor samosprávy, predseda samosprávy, predseda výboru samosprávy.

2. Zhromaždenie delegátov.

3. Kontrolná komisia. Predseda kontrolnej komisie.

4. Predstavenstvo. Predseda  predstavenstva.

 

Čl. III.

Voľba výboru samosprávy, predsedu samosprávy.

 

1. Členská schôdza samosprávy volí výbor samosprávy v počte troch až sedem členov. Návrh

    kandidátov môže dať každý člen samosprávy pred konaním členskej schôdze i v priebehu

    jej konania. Právo voliť a byť volení majú len členovia družstva, ktorí sú nájomníkmi
    družstevných bytov alebo vlastníkmi bytov v okruhu pôsobnosti samosprávy, pričom každý
    člen má jeden hlas. Spoloční členovia družstva (manželia) majú pri hlasovaní jeden hlas.  
    Každý člen (spoloční členovia) hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.

    a) Voľby členov výboru samosprávy sa vykonajú verejným hlasovaním členov, na členskej

        schôdzi samosprávy, o každom z kandidátov samostatne.

    b) Za člena výboru samosprávy je zvolený ten kandidát, ktorý získa viac ako polovicu

       hlasov členov samosprávy prítomných na členskej schôdzi. V prípade volieb na  

       náhradnej členskej schôdzi (Čl. 94 ods.2 Stanov), je zvolený ten kandidát, ktorý získa

       2/3 hlasov  prítomných členov.

2. Členská schôdza samosprávy volí predsedu samosprávy. Návrh kandidáta (kandidátov)

    môže dať každý člen samosprávy pred konaním členskej schôdze i v priebehu jej konania.

    Voľba predsedu samosprávy sa vykoná rovnako ako je uvedené v ods.1. písmeno a), b).

3. Výbor samosprávy volí na ustanovujúcej schôdzi svojho predsedu, prípadne podpredsedu.

    Návrh kandidátov môže dať každý člen výboru samosprávy. Volieb sa zúčastňujú členovia

    výboru. Za predsedu je zvolený ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov  

    všetkých členov výboru.

 

 

Čl. IV.

Zhromaždenie delegátov.

 

1. Zhromaždenie delegátov tvoria delegáti zvolení na členských schôdzach samospráv.

2. Členská schôdza samosprávy, za každý samostatný bytový dom, volí jedného delegáta

    z členov družstva, ktorí sú nájomníkmi družstevných bytov alebo vlastníkmi bytov
    v bytovom dome v pôsobnosti samosprávy. V dome A5-6 J. Francisciho č. 46,47,48
    v Levoči, volia dvoch delegátov.

3. Návrh kandidáta môže predložiť každý člen samosprávy.

4. Voľba delegáta sa vykoná verejným hlasovaním, až do zvolenia delegáta.

5. Za delegáta je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných

    členov. V prípade volieb na náhradnej členskej schôdzi (Čl. 94 ods.2 Stanov),  je  

    zvolený ten kandidát, ktorý získa 2/3 hlasov prítomných členov. V prípade ak žiaden

    z kandidátov nezíska potrebný počet hlasov na zvolenie, voľby pokračujú hlasovaním

    prítomných za účasti tých kandidátov, ktorí v predchádzajúcom hlasovaní získali najviac

    hlasov, až do zvolenia delegáta.

6. V priebehu volebného obdobia môže členská schôdza samosprávy zmeniť delegáta s tým,

    že vykoná rovnakú voľbu ako v odseku 5. Mandát takéhoto delegáta trvá len do konca

    volebného obdobia.


Čl.V.

Predstavenstvo a kontrolná komisia.

 

1. Zhromaždenie delegátov volí

    -  7 členov a 4  náhradníkov členov predstavenstva

    -  3 členov a 3 náhradníkov členov kontrolnej komisie

2. Pre voľby členov predstavenstva,  náhradníkov členov predstavenstva, členov kontrolnej
    komisie a náhradníkov členov kontrolnej komisie  sa zriaďuje jeden volebný obvod pre
    všetky samosprávy.

3. Návrhy kandidátov na voľby členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie  predložia

    predstavenstvu predsedovia výborov samospráv, predsedovia samospráv, alebo osoba   

    poverená predstavenstvom podľa Čl. 98 odsek 4. Stanov družstva, podľa rozhodnutia
    členskej schôdze samosprávy, s uvedením priezviska, mena, bydliska kandidáta, spolu 

    so zápisnicou  z členskej schôdze a čestným vyhlásením každého kandidáta, najneskôr   

    31 kalendárnych dní pred konaním zhromaždenia delegátov, na ktorom majú byť voľby

    vykonané.

4. Každá samospráva môže navrhnúť maximálne sedem kandidátov pre voľby členov  

predstavenstva a maximálne troch kandidátov pre voľby členov kontrolnej komisie.

5. Predstavenstvo preverí návrhy kandidátov najneskôr 21 dní pred konaním zhromaždenia

    delegátov, na ktorom majú byť vykonané voľby. Kandidáti, ktorí nespĺňajú podmienky pre

    voľby členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, nebudú zaradení na 

    kandidátne listiny. Predstavenstvo túto skutočnosť oznámi samospráve, ktorá kandidáta

    navrhla a vyzve ju na zmenu návrhu. Zmenu kandidáta môže samospráva na výzvu

    predstavenstva vykonať najneskôr 14 kalendárnych dní pred konaním zhromaždenia

    delegátov, na ktorom majú byť voľby vykonané. Spracované kandidátne listiny, spolu

    s písomným zdôvodnením neprijatia navrhovaného kandidáta predloží predstavenstvo

    volebnej komisii na zhromaždení  delegátov.

6. Kandidátom na voľby člena predstavenstva alebo člena kontrolnej komisie môže byť len   

    člen družstva starší ako 18 rokov, ktorý

    a) je v plnom rozsahu spôsobilý na právne úkony,

    b) je morálne bezúhonný, ktorý spĺňa predpoklady k výkonu funkcie,

    c) plní si povinnosti člena družstva, podľa Čl. 13  Stanov družstva a nemá žiadne záväzky  

        voči družstvu,

    d) nie je podnikateľom, ani členom štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb

        s obdobným alebo rovnakým predmetom činnosti ako je predmet činnosti družstva,

    e) nemá záznam v registri trestov.  

7. V prípade ak samosprávy nepredložia návrhy kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky

    pre voľbu členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, v počte ktorý umožní voľbu 

    všetkých členov týchto orgánov družstva, predstavenstvo nezvolá schôdzu zhromaždenia

    delegátov, na ktorej voľba členov predstavenstva a kontrolnej komisie sa má vykonať.

 

Čl.VI.

Voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

 

1. Voľby členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie na schôdzi zhromaždenia
    delegátov riadi volebná komisia. Volebnú komisiu volí zhromaždenie delegátov
    z prítomných delegátov, ktorí nie sú kandidátmi na voľbu členov predstavenstva alebo
    kontrolnej komisie.

2. Volebná komisia oboznámi zhromaždenie delegátov s návrhmi samospráv, s kandidátnymi

     listinami a s  písomným zdôvodnením predstavenstva o dôvodoch prípadného neprijatia

     kandidáta navrhovaného niektorou zo samospráv.

3. Volebná komisia pripraví podľa kandidátnych listín volebné lístky osobitne pre voľbu

    členov predstavenstva a osobitne pre voľbu členov kontrolnej komisie, na ktorých budú

    kandidáti usporiadaní v abecednom poradí, podľa začiatočného písmena priezviska
    a označení poradovým číslom.  

4. Právo voliť majú členovia družstva, zvolení za delegátov zhromaždenia delegátov podľa

    Čl.IV. , ktorí sú prítomní na schôdzi zhromaždenia delegátov. Každý delegát hlasuje  

    osobne, zastúpenie nie je prípustné. 

5. Zhromaždenie delegátov vykoná najprv voľbu členov predstavenstva a náhradníkov členov
    predstavenstva. Následne vykoná voľbu členov kontrolnej komisie a náhradníkov členov
    kontrolnej komisie. Voľba členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie sa vykoná
    v 1. kole, tajným hlasovaním. Voľba v 2. a ďalších kolách, až do zvolenia všetkých členov
    týchto orgánov a ich náhradníkov, sa vykoná verejným hlasovaním delegátov prítomných
    na schôdzi zhromaždenia delegátov.
6. Pri tajnom hlasovaní delegát hlasuje úpravou hlasovacieho lístka tak, že zakrúžkuje
    poradové čísla kandidátov, za ktorých hlasuje. Inak upravený hlasovací lístok je neplatný.
    Hlasovací lístok je platný, ak hlasujúci delegát odovzdá svoj  hlas najviac siedmim
    kandidátom na voľbu členov predstavenstva a najviac trom kandidátom na voľbu členov
    kontrolnej komisie.
7. V prvom kole volieb za člena predstavenstva sú zvolení najviac siedmi kandidáti, za člena
    kontrolnej komisie najviac traja kandidáti, vždy v poradí s najvyšším počtom hlasov 
    hlasujúcich delegátov.
    a) V prípade, ak v prvom kole volieb nebol zvolený plný počet členov predstavenstva, 
         resp. kontrolnej komisie, pre rovnosť počtu hlasov dvoch alebo viacerých kandidátov
        s najvyšším počtom hlasov v poradí po zvolených členoch orgánu, vykoná sa druhé kolo
        volieb. V druhom kole volieb sa zúčastnia tí  kandidáti, ktorí v prvom kole získali    
        rovnaký, najvyšší počet hlasov v poradí po zvolených členoch orgánu. Voľby sa            
        vykonajú hlasovaním o každom z kandidátov samostatne v abecednom poradí, podľa
        začiatočného písmena priezviska kandidátov. Delegáti hlasujú zdvihnutím mandátu.
        Za členov orgánu sú zvolení kandidáti, ktorí získali v poradí najvyšší počet hlasov
        hlasujúcich delegátov. Toto hlasovanie sa opakuje v ďalších kolách volieb, až do
        platného zvolenia plného počtu členov orgánu. Každého ďalšieho hlasovania sa
        zúčastnia len kandidáti s  rovnakým počtom hlasov v poradí po zvolených členoch
        orgánu z predchádzajúceho kola volieb.
    b) Za náhradníkov členov predstavenstva sú zvolení tí štyria kandidáti, resp.za náhradníkov
        členov kontrolnej komisie sú zvolení tí traja kandidáti, ktorí sa vo voľbách členov
        predstavenstva sa umiestnili v poradí na 8. – 11. mieste, resp. vo voľbách členov
        kontrolnej komisie na 4.-6. mieste. Pri rovnosti hlasov poradie určí verejné hlasovanie
        delegátov.

8. Volebná komisia po hlasovaní v každom kole volieb spočíta hlasy, vyhlási výsledky  

    volieb a oznámi zvolených členov predstavenstva, členov kontrolnej komisie a náhradníkov

    za členov týchto orgánov. Volebná komisia vyhlási aj poradie zvolených náhradníkov za
    členov týchto orgánov.

9. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, v ktorej uvedie

    všetky vykonané hlasovania a skutočnosti z priebehu volieb. Zápisnicu podpíšu všetci

    členovia volebnej komisie. Hlasovacie lístky komisia uloží na archivovanie.
    Konečné výsledky volieb sa zahrnú do uznesenia zo zhromaždenia delegátov. O prijatí
    uznesenia hlasujú všetci prítomní delegáti.


Čl. VII.

Voľby predsedu predstavenstva a predsedu kontrolnej komisie.

 

1. Po skončení volieb členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, volebná komisia  

    vyzve zvolených členov týchto orgánov na ich ustanovujúcu schôdzu. Ustanovujúca

    schôdza je uznášania schopná za účasti nadpolovičnej väčšiny zvolených členov orgánu.

2.  Ustanovujúcu schôdzu predstavenstva vedie predseda volebnej komisie, až do zvolenia

    predsedu predstavenstva. Zvolení členovia predstavenstva si zo svojho stredu volia

    predsedu a dvoch podpredsedov verejným alebo tajným hlasovaním. O spôsobe voľby

    rozhodnú  členovia predstavenstva prítomní na ustanovujúcej schôdzi. Každý člen

    predstavenstva môže navrhnúť kandidátov na predsedu a podpredsedov predstavenstva.

    Za  predsedu alebo podpredsedu je zvolený ten kandidát, ktorý pri hlasovaní získa

    nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov predstavenstva.

3. Ustanovujúcu schôdzu kontrolnej komisie, vedie predseda alebo iný člen volebnej

    komisie, až do zvolenia predsedu kontrolnej komisie. Členovia kontrolnej komisie si zo

    svojho stredu volia predsedu, a to verejným alebo tajným hlasovaním prítomných členov.

    O spôsobe voľby rozhodnú členovia kontrolnej komisie prítomní na jej ustanovujúcej

    schôdzi. Každý člen kontrolnej komisie môže navrhnúť kandidáta na predsedu kontrolnej

    komisie. Za predsedu je zvolený kandidát, ktorý v hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu

    hlasov prítomných členov kontrolnej komisie. 

4.  O priebehu ustanovujúcej schôdze predstavenstvo a kontrolná  komisia spíšu 

    zápisnice, v ktorých sa uvedie priebeh a výsledok volieb predsedu, podpredsedov.

 

Čl.  VIII.

Všeobecné ustanovenia.

 

1.  Postup pri voľbe členov predstavenstva a kontrolnej komisie, ktorý neobsahuje tento

    Volebný poriadok, sa upraví v priebehu zasadania zhromaždenia delegátov, a to

     hlasovaním delegátov.

2. Prílohou volebného poriadku je Čestné vyhlásenie kandidáta na voľby za člena

    predstavenstva – člena kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva Levoča.

3. Tento volebný poriadok je platný dňom jeho schválenia zhromaždením delegátov,

    dňa  19.06.2019. Týmto dňom  sa ruší Volebný poriadok pre voľbu orgánov Stavebného 

    bytového družstva Levoča schválený zhromaždením delegátov dňa 28.04.2010.  

 

V Levoči, dňa 20.06.2019


B a j l a   Gabriel v.r.                                                               K o v a l í k Ľuboš  v.r.

predseda predstavenstva                                                          podpredseda predstavenstva

 

 

                                                        Čestné vyhlásenie

kandidáta na voľby (x) člena predstavenstva - člena kontrolnej komisie Stavebného bytového

družstva Levoča, ktoré budú  vykonané..................

 

 

Podpísaný ....................................................,      zvolený členskou schôdzou

 

samosprávy v bytovom dome .............................................................                    

za kandidáta na voľby (x)člena predstavenstva - kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva Levoča.

 

1. Súhlasím s kandidatúrou na voľby (x)člena predstavenstva – člena

    kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva Levoča.

2. Prehlasujem, že ku dňu predloženia tohto vyhlásenia,

a) mám uhradené splatné nájomné voči SBD Levoča,

b) mám uhradené všetky splatné preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv
    a na plnenia spojené s užívaním  bytu,

c) mám uhradené všetky splatné nedoplatky z vyúčtovania nákladov na plnenia

    spojené s užívaním bytu za kalendárny rok,

d) mám uhradené všetky splatné sankcie za oneskorené úhrady preddavkov  

    do fondu prevádzky, údržby a opráv domu, preddavkov na plnenia spojené

    s užívaním bytu, nedoplatkov z vyúčtovania nákladov na plnenia spojené

    s užívaním bytu,

e) mám uhradené všetky faktúry za dodávky materiálu a služieb, ktoré pre mňa 

    vykonalo SBD Levoča,

f) nie som podnikateľom, ani členom štatutárnych a dozorných orgánov

    právnických osôb, s obdobným alebo rovnakým predmetom činnosti ako je

    predmet činnosti Stavebného  bytového družstva Levoča.

g) nemám záznam v registri trestov.

 

 

V Levoči, dňa

 

                                                                                        Podpis kandidáta

 

 

(x) nehodiace sa preškrtnite

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Volebný poriadok

Predchádzajúca strana: Domový poriadok Nasledujúca strana: Zákon o vlastn.bytov