Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.

 

Domový poriadok

 

     Základné úpravy vzájomných práv a povinností organizácií, ktoré spravujú bytový majetok a majetok občanov pri užívaní bytov, spoločných častí a spoločných zariadení, stanovuje Občiansky zákonník. Vzhľadom na to, že vzťahy pri užívaní bytov spravovaných bytovým družstvom majú podstatne iný charakter, bolo potrebné upraviť ich odlišne. Preto Zhromaždenie delegátov SBD Levoča v súlade s príslušnými ustanoveniami Obč. zákonníka prijalo tento domový poriadok.

 

 

PRVÁ ČASŤ

 

Vzťahy Stavebného bytového družstva,

nájomcov a vlastníkov bytov

 

Čl. 1

     Tento domový poriadok upravuje vzťahy SBD, nájomcov a vlastníkov bytov pri zabezpečovaní poriadku, čistoty v bytovom dome a spôsobu užívania spoločných častí a spoločných zariadení v bytovom dome.

 

Čl. 2

     Vzťahy SBD, nájomcov a vlastníkov bytov sú zabezpečované prostredníctvom výborov samospráv.

Predseda výboru samosprávy je domovým dôverníkom, ktorý:

-    spolupracuje s SBD pri riešení otázok súvisiacich s bývaním

-    vedie užívateľov bytov k dodržiavaniu zásad spolunažívania, zachovávania čistoty a poriadku v dome a k šetrnému zaobchádzaniu s bytovým majetkom

-    je oprávnený oznamovať opravy na bytovom fonde a prevedené práce preberať

-    spolupracuje so samosprávnymi orgánmi miest a obcí a mestskou políciou.

 

 

DRUHÁ ČASŤ

 

Všeobecné ustanovenia

 

Čl. 3

Užívanie bytu

     1.    Ustanovenia domového poriadku sú povinní dodržiavať: správca bytových domov, nájomcovia a vlastníci bytov v dome, ktorého správcom je SBD.

     2.    Pokiaľ osobitný predpis alebo nájomná zmluva neustanovuje inak, tento domový poriadok sa vzťahuje aj na nájomcov nebytových priestorov, a osoby, ktoré spolu s nimi nebytové priestory užívajú.

     3.    Nájomca a vlastník bytu je povinný poverenému zástupcovi družstva umožniť, aby mohol vo vhodnom čase vstúpiť do bytu (vykonávanie periodickej alebo ináč nutnej prehliadky bytu).

     4.    Nájomca a vlastník bytu nesmie robiť žiadne stavebné úpravy, dostavby, prestavby ani iné podstatné zmeny v byte bez predchádzajúceho súhlasu družstva, a to ani na svoje náklady. Okrem súhlasu družstva je potrebný aj súhlas príslušného orgánu alebo organizácie, ak to vyžadujú súvisiace predpisy.

Užívateľ bytu je zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú neodborným vykonaním zmeny alebo úpravy bytu.

     5.    Nájomca a vlastník bytu nesmie robiť úpravy, ktoré by rušili vonkajší vzhľad bytového domu.

     6.    Družstvo je oprávnené vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte len po dohode s nájomcom a vlastníkom bytu.

     7.    Nájomca a vlastník bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu potrebu opráv v byte, ktoré vykonáva družstvo podľa zásad hospodárenia a umožniť ich vykonanie. Ak nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, alebo neumožní vykonanie opráv, zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

     8.    Nájomca a vlastník je povinný odstrániť poruchy a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, družstvo má právo po predchádzajúcom upozornení poruchy a poškodenia odstrániť a požadovať plnú náhradu za spôsobené ujmy a škody.

     9.    Ak nájomca a vlastník bytu spôsobí znečistenie, vytvorí pod-mienky pre šírenie hmyzu a hlodavcov, prípadne spôsobí iné hygienické vady v obytnom dome, je povinný v plnom rozsahu uhradiť náklady spojené s odstránením znečistenia a likvidáciou hmyzu i hlodavcov.

 

Čl. 4

Užívanie spoločných častí a spoločných zariadení

     1.    Spoločnými časťami a spoločnými zariadeniami sú najmä: strecha, povala, podkrovie, chodby, vchody, schodištia, práčovňa, sušiareň, mangľovňa, kočikáreň, výťah, spoločná televízna anténa, hromozvod, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky, protipožiarne zariadenia, a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu.

     2.    Spoločné časti a spoločné zariadenia sa nesmú zatarasovať trvalým umiestňovaním predmetov zabraňujúcim spoločné užívanie.

     3.    V spoločných častiach a spoločných zariadeniach sa nesmie používať otvorený oheň.

     4.    V prípade potreby vyhradí SBD po dohode s výborom samosprávy vhodný priestor pre umiestnenie detských kočíkov, bicyklov  a pod.

     5.    K hlavným uzáverom vody a plynu, ku kanalizačným čistiacim otvorom, ku komínovým dvierkam, k hasiacim zariadeniam a iným technickým zariadeniam musí byť zabezpečený voľný prístup. Ak sa uvedené zariadenia nachádzajú v mietnosti, ktorá je vo výhradnom osobnom užívaní nájomcu a vlastníka bytu, musí byť k nim zabezpečený prístup v nutnom prípade aj za jeho neprítomnosti.

     6.    Hlavné uzávery plynu a vody, musia byť označené dobre viditeľnými orientačnými nápismi.

     7.    Osoba, ktorá uzatvára hlavné uzávery vody, plynu, ústredného kúrenia a pod., je povinná zabezpečiť, aby doba ich uzavretia a otvorenia bola nájomcom a vlastníkom v dome včas oznámená.

     8.    Za protipožiarne vybavenia v obytnom dome zodpovedá správca domu a taktiež ho udržiava v riadnom stave.

     9.    Nájomcovia a vlastníci bytov sú povinní počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku požiarov a poškodzovaniu vybavenia požiarnej ochrany. Nájomcovia a vlastníci bytov sú povinní v prípade potreby umožniť vstup do domu na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdo-lanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác (Zák. SNR č.126/1985 Zb. v znení zák. č.222/96 Z.z. o požiarnej ochrane).

   10.   V prípade neoprávneného zabratia priestoru v spoločných častiach a v spoločných zariadeniach SBD vyžiada okamžitú nápravu a vrátenie do pôvodného stavu. Pokiaľ sa náprava nevykoná, urobí ju družstvo na náklady príslušného nájomcu alebo vlastníka bytu.

 

 

tretia časť

 

Poriadok a čistota v dome

 

Čl. 5

     1.    Udržiavanie čistoty v dome je spoločnou povinnosťou všetkých nájomcov a vlastníkov bytov a SBD.

     2.    SBD je povinné zabezpečiť poriadok a čistotu v spoločných častiach a v spoločných zariadeniach bytového domu. SBD sa môže s nájomcami a vlastníkmi bytov dohodnúť, že si budú poriadok a čistotu domu udržiavať sami. Upratovanie a čistenie sa v tomto prípade robí podľa dohody nájomcov a vlastníkov bytov. Ak nedôjde k dohode, SBD zabezpečí poriadok a čistotu na náklady užívateľov bytov.

     3.    SBD zabezpečuje hlavne tieto úlohy:

-    zatváranie a otváranie domu,

-    osvetlenie schodíšť, chodieb a iných verejných prístupových priestorov v dome,

-    dozor nad spoločným zariadením domu,

-    dozor nad vykonávaním remeselníckych a iných prác objednaných správcom domu,

-    vykonávanie úkonov ukladaných verejnými orgánmi,

-    čistenie prístupových chodníkov, odstraňovanie snehu a ľadovice z chodníkov,

-    udržiavanie a ochranu vyhradenej zelene,

-    čistenie a udržiavanie spoločných častí a zariadení, chodníkov priľahlých k bytovému domu a k spoločným častiam a spoločným zariadeniam.

Tieto práce môže po dohode s nájomníkmi a vlastníkmi bytov SBD zabezpečiť domovníkmi alebo inou formou.

     4.    Spoločné časti a spoločné zariadenia treba umývať podľa potreby alebo podľa dohody nájomníkov a vlastníkov bytov a zametať denne.

     5.    Nájomca a vlastník bytu je povinný na svoje náklady odstrániť poškodenia a mimoriadne znečistenia, ktoré spôsobil v dome sám alebo príslušníci jeho domácnosti. Ak túto povinnosť nesplní, môže družstvo poškodenie alebo znečistenie odstrániť na jeho náklady.

     6.    Smeti, odpadky a vychladnutý popol sa vysypávajú výlučne do nádob na to určených tak, aby sa zachovávala maximálna čistota týchto nádob a okolitého prostredia. Odkladanie smetí, popola a odpadkov do spoločných priestorov sa zakazuje.

     7.    Neskladné predmety, ktoré nie je možné umiestniť do nádob na to určených, odkladajú nájomcovia a vlastníci bytov na osobitné miesto vyhradené SBD, ktoré zabezpečí ich odvoz v zmysle záväzného nariadenia miest a obcí o nakladaní s komunálnym odpadom.

     8.    V domoch s kanalizáciou na žumpu je povinnosťou družstva zabezpečiť včasne vyprázdňovanie žumpy.

     9.    Koberce, rohožky, periny, matrace a pod. je dovolené prášiť iba na miestach na to určených SBD, v čase od 7.00 do 20.00 hod.

   10.   Vytriasať, vyprašovať alebo zhadzovať z balkóna alebo okien akékoľvek predmety je zakázané.

   11.   Kvetiny v oknách, na balkónoch a v loggiách musia byť zabezpečené proti pádu. Pri ich zalievaní nesmie pretekajúca voda znečisťovať budovu, prípadne osobný majetok občanov.

 

Čl. 6

Pokoj v dome

     1.    Nájomcovia a vlastníci bytov sú povinní správať sa tak, aby nadmerným hlukom alebo iným nevhodným správaním nerušili a neobťažovali ostatných bývajúcich.

     2.    V čase nočného pokoja, t.j. od 22.00 do 6.00 hod. vyžaduje sa vylúčiť akýkoľvek hluk prenikajúci do iných bytov. V čase od 21.00 hod. je potrebné stíšiť reprodukčnú techniku na izbovú počuteľnosť.

     3.    Nájomcovia a vlastníci bytov sú povinní postarať sa o odrušenie elektrických spotrebičov, ak tieto rušia príjem rozhlasových a televíznych prijímačov v ostatných bytoch.

 

 

 

 

 

 

Čl. 7

Domáce zvieratá

     1.    Chovať domáce zvieratá je dovolené v zmysle vydaných nariadení mesta a to tak, aby nespôsobovali hygienické nedostatky, nečistotu, neobťažovali alebo neohrozovali ostatných obyvateľov v bytovom dome.

     2.    Nájomník a vlastník bytu, ak vedie domáce zviera, nesmie nastúpiť do výťahu, v ktorom cestuje iná osoba.

 

Čl. 8

Informačné zariadenia v dome

     1.    Vývesky, nápisy a iné informačné zariadenia je dovolené umiestniť na dome alebo v dome len so súhlasom správcu domu.

     2.    SBD označí každý byt poradovým číslom. Po dohode s výborom samosprávy umiestni SBD na viditeľnom mieste informačnú tabuľu, na ktorej sú uvedené tieto údaje: názov správcu, meno a adresa predsedu samosprávy, príp. domových dôverníkov a zoznam bývajúcich. Nájomcovia a vlastníci bytov si označia poštové schránky a zvončeky do bytu svojím menom a priezviskom.

     3.    Bytový dom musí byť na viditeľnom mieste označený popisným a evidenčným číslom.

 

Čl. 9

Otváranie a zatváranie domu

     1.    Bytový dom sa uzamyká v čase od 21.00 do 6.00 hod.

     2.    V domoch, v ktorých sú zvončeky do bytov umiestnené aj pred vchodovými dverami do domu, alebo ak ide o viacpodlažné domy, kde je v bytoch zároveň inštalované automatické odomykanie vchodových dverí, je vhodné uzamykať dom nepretržite počas 24 hodín.

     3.    Kľúče od zamykateľných spoločných častí v dome a od miestností, kde sú domové uzávery vodovodu a plynu, sú uložené po dohode s výborom samosprávy (domovým dôverníkom) na vyhradenom mieste.

 

Čl. 10

Osvetľovanie domu

     1.    Po zotmení sa hospodárne osvetľujú všetky spoločné časti a spoločné zariadenia v dome, prístupy k domu a spoločné zariadenia mimo domu, pokiaľ je to potrebné v záujme bezpečnosti osôb.

     2.    V domoch, v ktorých nie je potrebné stále osvetlenie, môžu byť vchody, schodištia a chodby vybavené minútovými alebo schodišťovými vypínačmi.

 

Čl. 11

Pranie a sušenie bielizne

     1.    Práčovňu a sušiareň používajú nájomcovia a vlastníci bytov podľa poradia stanoveného vzájomnou dohodou.

     2.    Zariadenie práčovne sa musí používať šetrne a podľa návodu, ktorý má byť vyvesený v práčovni.

     3.    V práčovni je dovolené prať len bielizeň nájomcu a vlastníka bytu a príslušníkov jeho domácnosti. Bielizeň infekčne chorých sa nesmie prať v spoločnej práčovni. Výnimku môže povoliť okresný hygienik.

     4.    Nájomca alebo vlastník odovzdá po použití a uprataní kľúč od práčovne bezodkladne osobe určenej výborom samosprávy (domovým dôverníkom), ktorá má skontrolovať stav zariadenia (plynomeru, elektromeru, vodomeru) práčovne.

 

Čl. 12

Pivnice

     1.    Pivnice sú príslušenstvom bytu a používajú sa na účely k tomu určené, aj na uskladnenie paliva.

     2.    Ak nájomca alebo vlastník bytu uskladňuje v pivnici okrem iného potraviny, je povinný urobiť také opatrenia, aby uložené potraviny neboli zdrojom rozšírovania hmyzu a hlodavcov.

     3.    V pivniciach je zakázané trvalé i dočasné uloženie tekutých uhľovodíkových palív, olejov, mazív, kyselín, horľavín.

 

Čl. 13

Prevádzka kúrenia

     1.    Nájomca alebo vlastník bytu je povinný zabezpečiť, aby sa  v blízkosti vykurovacích telies a iných spotrebičov neuskladňovali horľavé látky.

     2.    Vykurovacie obdobie začína 1. septembra a končí 31. mája nasledujúceho roku. Vo vykurovacom období sa s vykurovaním začne vtedy, keď priemerná denná teplota vzduchu poklesne pod 13°C dva za sebou nasledujúce dni a nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Vykurovanie sa ukončí, ak priemerná denná teplota vystúpi nad 13°C dva za sebou nasledujúce dni a nemožno očakávať zníženie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu.

     3.    Kúriť sa má tak, aby sa v čase od 6.00 do 22.00 hod vo vykurovaných obytných miestnostiach udržiavala priemerná vnútorná teplota 20°C±1,5°C.

     4.    Teplá voda sa dodáva denne s teplotou na výtoku u konečného spotrebiteľa 45°C55°C.

     5.    Nájomcovia a vlastníci bytov majú právo vyjadrovať sa k podstatným otázkam hospodárenia s teplom a teplou úžitkovou vodou.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

Záverečné ustanovenia

 

Čl. 14

     Družstvo je povinné vyvesiť domový poriadok na takom mieste v bytovom dome, ktoré je prístupné všetkým obyvateľom domu. Domový poriadok nadobúda platnosť dňom prijatia.

     Tento domový poriadok prijalo Zhromaždenie delegátov SBD dňa 6. novembra 2000 a je súčasťou Stanov Stavebného bytového družstva Levoča.

 

 

 

                                                                                           Predstavenstvo SBD Levoča

 

 

 

 

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Domový poriadok

Predchádzajúca strana: Stanovy družstva Nasledujúca strana: Volebný poriadok