Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.

    

                                                           IČO 00594523

 

                                                                     Postup

pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy,

rekonštrukcie a modernizácie a pri iných činnostiach spojených so správou domu.

       Stavebné bytové družstvo Levoča vykonáva správu bytových domov a na základe zmlúv

o výkone správy, uzatvorených s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v jednotlivých

bytových domoch v súlade Zákonom č. 182/1993 Z.z. – o vlastníctve bytov a nebytových

priestorov, v aktuálnom znení (ďalej len Zákon).

       V súlade s povinnosťou správcu domu, uvedenej v §8b, ods.(2) písm. l  Zákona,

predstavenstvo  ako štatutárny orgán Stavebného bytového družstva Levoča (ďalej len

družstvo),  vydáva Postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania

prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach

spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.

 

A. Základné pojmy.

Podľa Zákona č. 182/1993 Z.z., sa rozumie

1. Spoločnými časťami domu  - časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä  

    základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné  

    terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné

    konštrukcie.
2. Spoločnými zariadeniami domu - zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia  

    výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito  

    zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia,  

    sušiarne, kočikárne, spoločné televízne antény, bleskozvody, komíny, vodovodné,  

    teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
3. Príslušenstvom domu - oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené  

    nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu, ktoré sú určené na spoločné  

    užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu.

4. Prevádzkou - činnosti a prostriedky potrebné na pravidelné udržiavanie spoločných častí  

    domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku v stave spôsobilom  

    na ich riadne užívanie; za prevádzku sa považujú aj povinné revízie technických zariadení  

    podľa osobitného predpisu.
5. Údržbou - činnosti, ktoré sú potrebné na zachovanie pôvodného štandardu a kvality  

    spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj odstránenie  

    nedostatkov zistených servisnou kontrolou.
6. Opravou - odstránenie čiastočného fyzického opotrebovania alebo poškodenia spoločných  

    častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva z dôvodu ich uvedenia do  

    predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu.
7. Rekonštrukciou - zásahy do spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a  

    príslušenstva, ktoré znamenajú zmenu v ich kvalite alebo technických parametroch.
8. Modernizáciou - obnova, zlepšenie alebo rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti spoločných  

    častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva.".

 

B. Zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv spoločných častí a zariadení domu.

1. Na výkon činností používa družstvo materiál zo skladu, resp. obstaraný pre konkrétny

    účel.

2. Prevádzku výťahov, vrátane mesačných prehliadok, odborných prehliadok a úradných

    skúšok, údržbu a opravy  zabezpečuje a vykonáva dodávateľ s odbornou spôsobilosťou,  

    vybratý družstvom pre všetky bytové domy v jeho správe.

3. Odborné prehliadky spoločných elektrozariadení v bytovom dome vykonáva dodávateľ

    s odbornou spôsobilosťou, vybratý družstvom pre všetky bytové domy v jeho správe.

4. Prevádzku spoločných elektrozariadení ich údržbu, opravu, kontrolu ich činnosti a

    odstraňovanie zistených vad vykonáva družstvo vlastnými zamestnancami s odbornou  

     spôsobilosťou.

5. Ak družstvo nemá vlastných zamestnancov, prevádzku spoločných elektrozariadení ich 

    údržbu, opravu, kontrolu ich činnosti a odstraňovanie zistených vad vykonáva dodávateľ

    s odbornou spôsobilosťou, vybratý družstvom pre všetky bytové domy v jeho správe.  

6. Odborné prehliadky bleskozvodov, opravu, údržbu a odstraňovanie zistených vad  vykonáva

    dodávateľ s odbornou spôsobilosťou, vybratý družstvom pre všetky bytové domy v jeho  

    správe.

7. Odborné prehliadky odberného plynového zariadenia, odstraňovanie zistených vad

    v bytových domoch vykonáva dodávateľ s odbornou spôsobilosťou, vybratý družstvom

    pre všetky bytové domy v jeho správe.

8. Prevádzku opravu, údržbu domových kotolní, vrátane odborných prehliadok vyhradených 

    technických zariadení a komínov domových kotolní, odstraňovanie zistených vad, vykonáva  

    dodávateľ s odbornou spôsobilosťou, vybratý družstvom pre všetky bytové domy v jeho  

    správe.

9. Kontrolu a výmenu hasiacich prístrojov, tlakové skúšky a výmenu hadíc v požiarnych  

    hydrantoch vykonáva dodávateľ s odbornou spôsobilosťou, vybratý družstvom pre všetky

    bytové domy v jeho správe.

10. Prevádzku, údržbu a opravu spoločných zariadení – rozvody studenej vody, teplej vody,

    kanalizácie, vykurovacích telies, všetko za odberným miestom, montáž a výmenu 

    pomerových rozdeľovačov nákladov na kúrenie, úradných meračov pretečeného množstva

    teplej a studenej vody v bytoch a v spoločných priestoroch domu, vykonáva družstvo 

    vlastnými zamestnancami.

11. Havárie na spoločných častiach a zariadeniach a činnosti na zaistenie bezpečnosti, hygieny  

    a ochrany zdravia v dome (napr. deratizáciu, dezinsekciu a dezinfekciu spoločných častí,  

    spoločných zariadení, okolia domu) zabezpečuje družstvo vlastnými zamestnancami alebo  

    dodávateľom s odbornou spôsobilosťou, vybratým družstvom.

12. Rozhodnutie vlastníkov bytov, prijaté vlastníkmi bytov v súlade so znením Zákona, 

    o výbere dodávateľa na činnosti uvedené v bodoch 2.,3.,5.,6.,7., 8.,9. má v každom okamihu 

    prednosť pred rozhodnutím družstva.

13. O nákladoch na potrebný materiál (1.) a za vykonané  činností podľa bodov 2.-11. vlastníci 

    bytov majú právo získať informácie tak, že na požiadanie vlastníka bytu, resp. zástupcu  

    vlastníkov bytov v dome, družstvo umožní vlastníkovi bytu nahliadnuť do dokladov

    týkajúcich sa tejto činnosti. Družstvo priebežne informuje vlastníkov bytov v prehľade  

    o účele čerpania prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu, ktorý si na požiadanie

    prevezme zástupca vlastníkov a v správe o činnosti správcu za kalendárny rok.

 

C. Zabezpečovania rekonštrukcií a modernizácií  spoločných častí a zariadení domu.

1. Družstvo na vlastný podnet alebo na základe požiadavky vlastníkov bytov, prednesie na  

    schôdzi vlastníkov bytov návrh na vykonanie rekonštrukcie a modernizácie spoločných častí  

    a zariadení domu.

2. Vlastníci bytov hlasovaním podľa Zákona, rozhodnú o vykonaní rekonštrukcie a

    modernizácie spoločných častí a zariadení domu a poveria družstvo na vykonanie jej 

    prípravy, vypracovanie technickej dokumentácie, podanie žiadosti o vydanie stavebného 

    povolenia, oslovenie možných dodávateľov, prípravy financovania.

3. Družstvo osloví možných dodávateľov podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a podľa 

    vlastného výberu. Všetkým osloveným družstvo zašle rovnaké podklady (projektovú 

    dokumentáciu a výkazy výmer, ak sú k dispozícii) a stanoví rovnaké podmienky.

    Najmä :

- požiadavky na dodávateľa a spôsob ich preukázania,

- termíny realizácie diela,

- spôsob a termíny úhrad za realizované dielo,

    - termín na doručenie ponuky v uzatvorenej obálke.

4. Za prítomnosti zástupcov vlastníkov bytov a vlastníkov bytov v dome, v počte podľa ich 

    rozhodnutia, družstvo otvára obálky s doručenými ponukami záujemcov a posúdi ich úplnosť 

    podľa požiadaviek uvedených v oslovení.

5. Vyhodnotenie doručených ponúk záujemcov  predloží družstvo vlastníkom bytov na schôdzi 

    vlastníkov bytov na prerokovanie a rozhodnutie o výbere dodávateľa. Schôdzu vlastníkov 

    bytov družstvo zvoláva spôsobom a v termíne podľa Zákona.

6. Vlastníci bytov hlasovaním podľa Zákona, rozhodnú o výbere dodávateľa a zdrojoch

     financovania diela. Vybratý dodávateľ je týmto rozhodnutím zverejnený na schôdzi  

     vlastníkov bytov. Vlastníci bytov poveria družstvo, aby s vybratým dodávateľom uzatvorilo

     zmluvu o dielo, prípadne uzatvoril úverovú zmluvu s komerčnou bankou, so štátnym  

     fondom, prípadne iným fondom disponujúcim prostriedkami EÚ.

 

D. Iné činnosti.

      Družstvo zabezpečí pre vlastníkov bytov výkon iných činností, ak podmienky ich

dodávky a dodávateľa schváli podľa  Zákona potrebná  väčšina vlastníkov v dome.

 

E. Záverečné ustanovenie.

1. Tento postup schválilo predstavenstvo Stavebného bytového družstva Levoča,

    na svojom zasadnutí dňa 28.októbra 2014 a bude trvale zverejnený na web stránke  

    www.sbd.vmnet.sk.

2. Tento postup je záväzný pre činnosť družstva pri výkone správy domov, podľa Zákona  

    č. 182/1993 Z.z. v znení jeho novelizácií.

 

 

V Levoči, dňa 28. októbra 2014.

 

Za predstavenstvo :

 

Peter  A n t a l    v.r.                                              Ing. Ondrej  P l a č k o   v.r.

predseda predstavenstva                                        člen predstavenstva

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Postup pri obstaráva

Predchádzajúca strana: Zákon o vlastn.bytov Nasledujúca strana: Prehlas. kandidáta