Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.

 Čestné vyhlásenie

 

kandidáta na voľby (x) člena predstavenstva - člena kontrolnej komisie

Stavebného bytového  družstva Levoča

Podpísaný ...................................................., zvolený členskou schôdzou

samosprávy v bytovom dome ............................................................. za

kandidáta na voľby (x)člena predstavenstva - kontrolnej komisie

Stavebného bytového družstva Levoča.

1. Súhlasím s kandidatúrou na voľby (x)člena predstavenstva – člena

    kontrolnej komisie Stavebného bytového družstva Levoča.

2. Prehlasujem, že ku dňu predloženia tohto vyhlásenia,

a) mám uhradené splatné nájomné voči SBD Levoča,

b) mám uhradené všetky splatné preddavky na plnenia spojené s užívaním

    bytu,

c) mám uhradené všetky splatné nedoplatky z vyúčtovania nákladov na plnenia

    spojené s užívaním bytu za kalendárny rok,

d) mám uhradené všetky splatné sankcie za oneskorené úhrady príspevkov

    do fondu prevádzky, údržby a opráv domu, preddavkov na plnenia spojené

    s užívaním bytu, nedoplatkov z vyúčtovania nákladov na plnenia spojené

    s užívaním bytu,

e) mám uhradené všetky faktúry za dodávky materiálu a služieb, ktoré pre mňa 

    vykonalo SBD Levoča,

f) nie som podnikateľom, ani členom štatutárnych a dozorných orgánov

    právnických osôb, s obdobným alebo rovnakým predmetom činnosti ako je

    predmet činnosti Stavebného  bytového družstva Levoča.

g) nemám záznam v registri trestov.

 

 

 

V Levoči, dňa

 

 

 

                                                                                         Podpis kandidáta

(x) nehodiace sa preškrtnite

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Prehlas. kandidáta

Predchádzajúca strana: Postup pri obstaráva Nasledujúca strana: Reklamacny poriadok