Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.

STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO LEVOČA, Novoveská cesta 37, 054 01 LEVOČA
           IČO 00594523, Obch. reg. Okr. súdu Košice I, Oddiel Dr, Vložka č.1330/V

 

                                                          
                                   
   REKLAMAČNÝ PORIADOK


Stavebné bytové družstvo Levoča, ďalej len „správca“ , ktorého právne postavenie je zakotvené
v  § 8 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, majúci v predmete podnikania alebo
v predmete činnosti správu domov, bytov a nebytových priestorov a údržbu bytového fondu a nebytového
fondu, v súlade s  ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1991 Zb. o priestupkoch, vydáva tento reklamačný poriadok:

Článok I.
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Správcom sa rozumie Stavebné bytové družstvo Levoča, ktoré spotrebiteľovi poskytuje
    služby  rozsahu uvedenom v zákone č. 182/1993 Z.z. a v zmluve o výkone správy.
2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá používa služby poskytované správcom pre osobnú
    potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, alebo právnická osoba, ktorá
    používa služby poskytované správcom pre svoju potrebu alebo pre potrebu svojich členov.
    Spotrebiteľ je v právnom vzťahu k správcovi najmä na základe zmluvy o výkone správy,   
    nájomnej zmluvy, zmluvy o nájme nebytových priestorov a podobne.
3. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania v zmysle zákona
    č. 250/2007 Z. z.  v znení neskorších predpisov.

Článok II.
Právo na uplatnenie reklamácie
Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť svoje výhrady a zodpovednosť za vadu služby  (ďalej len „reklamácia“)
voči správcovi
a) len v prípade, že považuje vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu (ďalej len
    „vyúčtovanie“) za nedostatočné, nesprávne alebo má k vyúčtovaniu iné výhrady
    vychádzajúce zo vzťahu uvedeného v článku I. tohto reklamačného poriadku, a to do 30 dní
    od doručenia vyúčtovania,
b) do 3 mesiacov pri opravách vykonaných v byte, nebytovom priestore, alebo pri opravách
    spoločných častí a zariadení bytového domu.

Článok III.
Miesto uplatnenia reklamácie
Spotrebiteľ uplatňuje reklamáciu v sídle správcu. Pri písomnom podaní reklamácie, za deň  
uplatnenia sa považuje deň jej preukázateľného doručenia správcovi. Preukázateľným doručením je doručenie
prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., doporučenou zásielkou
do vlastných rúk správcu, alebo osobným doručením so zápisom do knihy došlej pošty
a označením kópie reklamácie prezentačnou pečiatkou správcu.

Článok IV.
Povinnosti správcu
Správca je povinný:
a) vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení písomnej reklamácie,
b) vybaviť reklamáciu obratom, v zásade do 7 pracovných dní, najneskôr do 30 dní od dátumu
    uplatnenia reklamácie. Do tej doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie
    reklamácie (napríklad overenie funkčnosti vodomera alebo iného meradla),
c) vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia
    reklamácie,
d) viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánom dozoru na nazretie.
    Evidencia o reklamáciách obsahuje údaj o dátume uplatnenia reklamácie, dátume
    a spôsobe vybavenia reklamácie,
e) povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu.

Článok V 
Dôležitá informácia o uplatnení reklamácie.
Spotrebiteľ má, na základe §3 odsek 6) zákona č. 250/2007 – o ochrane spotrebiteľa  
a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. – o priestupkoch v znení neskorších predpisov a na
základe §11 zákona č. 391/2015 Z.z. – o alternatívnom riešení sporov, právo podať návrh
na začatie alternatívneho riešenia sporu u subjektov alternatívneho riešenia
spotrebiteľských sporov, ktorými sú podľa §3 odsek 1) zákona č. 391/2015 Z.z. –
o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov tieto subjekty :
1. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P.O.BOX 12, 820 07 Bratislava,
    email:
ars@urso.gov.sk
2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7,
    P.O.BOX 40, 828 55 Bratislava 24, email:
e-podatelna@teleoff.gov.sk
3.
Slovenská  obchodná  inšpekcia, ústredný inšpektorát, odbor pre medzinárodné vzťahy a
    alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29,
    827 99 Bratislava 27, email:
ars@soi.sk, adr@soi.sk
4. Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bajkalská 2335/3, 058 01 Poprad,
   
info@sospotrebitelov.sk
5.
OMBUDSPOTŇ , združenie na ochranu práv spotrebiteľov, Šrobárova 2676/30,
    058 01 Poprad, email: helena.mezenska
@ombudspot.sk“ 

Článok VI.
Umiestnenie reklamačného poriadku
Reklamačný poriadok v úplnom znení je umiestnený na oznamovacej tabuli nachádzajúcej
sa v miestnosti prístupu k pokladni, na prízemí v budove sídla správcu, na adrese
Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča a na adrese : www.sbd.vmnet.sk.

Článok VII.
Záverečné ustanovenie
1. Reklamačný poriadok bol schválený predstavenstvom Stavebného bytového družstva
    Levoča dňa 25.01.2017 a nadobudol účinnosť dňom 01.02.2017.
2. Dodatok č. 1 k Reklamačnému poriadku bol schválený predstavenstvom Stavebného 
    bytového družstva Levoča dňa 25.04.2018 a nadobúda účinnosť 26.04.2018.
3. Tento reklamačný poriadok môže byť zmenený len správcom.


V Levoči, dňa  26.04.2018Ľuboš Kovalík  v.r.                                                                 Jaroslav Kováč  v.r.
podpredseda predstavenstva                                                   podpredseda predstavenstva

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Reklamacny poriadok

Predchádzajúca strana: Prehlas. kandidáta Nasledujúca strana: Zmluva o vyk.správy