Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 15.6.2005 o 17.00 hod.

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov SBD: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Gabriel Bajla, Žofia Dzurňáková, Imrich Brundza

 

Zapisovatelia zápisnice: Vladimír Paločko, Iveta Škotková

 

Skrutátori: Zlatica Boronová, Anna Kotradyová, Marcela Mydlárová

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie.

  2. Voľba zapisovateľov, overovateľov zápisnice a určenie skrutátorov.

  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

  4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

  5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

  6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

  7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2004.

  8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2004. Návrh na vysporiadanie  

       hospodárskeho výsledku.

  9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky, o výsledku auditu.

      Stanovisko KK ku návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

10. Schválenie účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2004.

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej

      závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2004.

12. Návrh a schválenie volebného poriadku.

13. Voľba volebnej komisie.

14. Voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie SBD Levoča.Voľby náhradníkov

      členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

15. Správa mandátovej a návrhovej  komisie.  Návrh na uznesenie ku výsledku volieb členov 

      predstavenstva a kontrolnej komisie a ich náhradníkov..

16. Rôzne.

17. Diskusia.

18. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie.

19. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Predseda predstavenstva SBD pán Peter Antal privítal prítomných na dnešnom zhromaždení delegátov a otvoril zasadnutie.

    

2. Voľba zapisovateľov, overovateľov zápisnice a určenie skrutátorov.

q  Prítomní delegáti schválili hlasovaním zapisovateľov dnešnej zápisnice Vladimíra Paločka a Ivetu Škotkovu pracovníkov SBD.

Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 21 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

q  Prítomní delegáti schválili hlasovaním skrutátorov dnešného Zhromaždenia delegátov Zlaticu Boronovu, Annu Kotradyovu, Marcelu Mydlarovu, pracovníkov SBD.

Pri hlasovaní bolo prítomných 23 delegátov.

Za: 23 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

q  Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice dnešného Zhromaždenia delegátov: Bajlu Gabriela, Dzurňákovu Žofiu, Brundzu Inricha.

Pri hlasovaní bolo prítomných 23 delegátov.

Za: 23 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0            Nehlasoval: 0

 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

q  Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie: Mgr. Birica Imricha, Dindovu Natašu, Gondu Libora.

Pri hlasovaní bolo prítomných 24 delegátov.

Za: 24 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0            Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Mandátová komisia v zložení p. Mgr. Biric Imrich, Dindova Nataša, Gonda Libor  skonštatovala, že z počtu pozvaných delegátov 28 je prítomných 24 delegátov

a „Zhromaždenie delegátov SBD Levoča“ je v zmysle Stanov SBD Levoča, čl. 85 uznášaniaschopné. Viď PRÍLOHA č. 11.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

q  Prítomní delegáti schválili hlasovaním program dnešného Zhromaždenia delegátov, ktorý predniesol predseda predstavenstva pán Peter Antal. Viď PRÍLOHA č. 2.

Pri hlasovaní bolo prítomných 25 delegátov.

Za: 25 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predseda predstavenstva pán Peter Antal vykonal hodnotenie plnenia uznesenia delegátov SBD Levoča, konaného dňa 18. júna 2003 a skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené.

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2004.

 

Predseda predstavenstva pán Peter Antal predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2004“, viď PRÍLOHA č. 3

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2004. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho  výsledku.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2004 aj  návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení predniesla prítomným delegátom Ing.Kiššová – vedúca EÚ, viď PRÍLOHA č. 4.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky, o výsledku auditu. Stanovisko KK ku návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK za obdobie od 16.6.2004 do 15.6.2005 predniesla  predsedníčka KK p Hanisková Eva, viď PRÍLOHA č. 5. Zároveň prečítala výrok auditora, ku vykonanému auditu účtovnej závierky.

KK doporučuje Zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku a návrh na prerozdelenie zisku schváliť.

 

10. Schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2004.

 

Po prejednaní účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2004 zhromaždenie delegátov prednesený návrh ekonómkou SBD uvedených v PRÍLOHE č. 4 schválilo.

q  Hlasovanie o návrhu na prerozdelenie zisku a schválení ročnej účtovnej uzávierky, viď PRÍLOHA č. 4

Pri hlasovaní bolo prítomných 25 delegátov.

Za: 25 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2004.

 

Mandátová komisia preniesla správu o počte prítomných delegátov pred hlasovaním schválenia návrhu na uznesenie ZD ku schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2004. Správu  predniesol za mandátovú komisiu Mgr. Biric Imrich. Skonštatoval, že je prítomných  je 25 delegátov z 28 pozvaných delegátov a Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Viď PRÍLOHA č. 12.

Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2004 predniesol Mgr. Biric Imrich, viď. PRÍLOHA č. 6.

Uznesenie č. 1 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 15.6.2005

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča schvaľuje prednesený návrh uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 15.6.2005 v zasadacej miestnosti družstva, viď. PRÍLOHA č. 6.

Pri hlasovaní bolo prítomných 25 delegátov.

Za: 25 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

12. Návrh a schválenie volebného poriadku.

Volebný poriadok dostal každý delegát spolu s pozvánkou na ZD. Pripomienky, návrhy na zmenu nenavrhol nik z delegátov. Návrh na schválenie volebného poriadku predložil ZD na schválenie predseda predstavenstva  Peter Antal.

q  Hlasovanie o schválení návrhu „Volebného poriadku“, viď PRÍLOHA č. 7.

Pri hlasovaní bolo prítomných 25 delegátov.

Za: 25 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

13. Voľba volebnej komisie.

Návrh na členov volebnej komisie predniesol predseda predstavenstva Peter Antal:

q  Pavlikovský Ján - predseda

q  Ing. Chudovský Ján – člen

q  Bc. Mlynarčík Jozef – člen

Za tajomníka volebnej komisie bol navrhnutý - Ing. Lisoň Ján

Hlasovanie o schválení návrhu „Volebnej komisie“ a tajomníka  podľa predloženého návrhu.

Pri hlasovaní bolo prítomných 25 delegátov.

Za: 23 delegátov             Proti: 0                  Zdržal sa: 1                Nehlasoval: 1

 

14. Voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie SBD Levoča. Voľby náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

 

Predseda predstavenstva Peter Antal predložil prítomným delegátom kandidátku k voľbám zo samospráv bytových domov a predstavil jednotlivých kandidátov. Viď PRÍLOHA č. 8.

Prítomní delegáti zhromaždenia delegátov pod vedením volebnej komisie vykonali voľby do orgánov družstva, tj. členov predstavenstva SBD a jeho náhradníkov a členov kontrolnej komisie a jej náhradníkov v zmysle schváleného volebného poriadku.

Po každom kole volieb predseda volebnej komisie oboznámil prítomných delegátov o výsledku volieb. Po skončení volieb volebná komisia predniesla zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, viď PRÍLOHA č. 9.

 

15. Správa mandátovej a návrhovej  komisie.  Návrh na uznesenie ku výsledku volieb členov predstavenstva a kontrolnej komisie a ich náhradníkov.

 

Mandátová komisia preniesla správu o počte prítomných delegátov pred hlasovaním schválenia výsledkov volieb členov predstavenstva a ich náhradníkov.  Správu  predniesol za mandátovú komisiu Mgr. Biric Imrich. Skonštatoval, že je prítomných  23 delegátov z pozvaných 28 delegátov a Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. PRÍLOHA č. 13.

Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu schválenia volieb členov predstavenstva a ich náhradníkov na funkčné obdobie 2005 – 2010 predniesol Mgr. Biric Imrich, viď PRÍLOHA č. 10.

Uznesenie č. 2 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 15.6.2005

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča schvaľuje prednesený návrh uznesenia zo zasadnutia Zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 15.6.2005 v zasadacej miestnosti družstva, viď. PRÍLOHA č. 10.

Pri hlasovaní bolo prítomných 23 delegátov.

Za: 23 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

16. Rôzne.

 

1. Pavlikovský Ján – bytový dom Orchidea, žiada informáciu o výške nedeliteľného fondu po vykrytí straty družstva.

q  Odpovedá vedúca EÚ SBD Levoča – Ing. Kiššová.

 

2. Novák Vladimír – bytový dom B – 1, žiada informáciu o členstve nášho družstva v SZBD.

q  Odpovedá riaditeľ družstva Ing. Ján Lisoň.

 

17. Diskusia.

Do diskusie sa nikto nezapojil.

 

18. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie.

Bod  „18“ nebolo potrebné prejednať, nakoľko v bode „Rôzne“ a „Diskusia“ nevzišli žiadne návrhy na uznesenie z dnešného Zhromaždenia delegátov.

 

19. Záver.

 

Predseda predstavenstva SBD pán Peter Antal poďakoval prítomným za účasť na dnešnom Zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

V Levoči, 16.6.2005

 

Vypracovali:   Iveta Škotková           ……………………………………………………………………………………..

 

                        Vlado Paločko            ……………………………………………………………………………………..

 

 

Overovatelia:  p. Bajla Gabriel          ……………………………………………………………………………………..

 

p. Dzurňáková Žofia  ……………………………………………………………………………………..

 

                        p. Brundza Imrich      ……………………………………………………………………………………..


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2005

Nasledujúca strana: Rok 2006