Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 9.7.2014 o 17.00 hod.

 

 

Zhromaždenie delegátov bolo zvolané na deň 9.7.2014 o 17.00 hod.

Pozvaní delegáti:  31

Prítomní delegáti o 17.00 hod: 17

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Bajla Gabriel, Peňazi Jozef, Mgr. Milčák Jozef

 

Zapisovateľ zápisnice: Paločko Vladimír

 

Skrutátori: Ing. Ján Džugan

 

PROGRAM:

 

1.   Otvorenie.

2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.

5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

6.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného Zhromaždenia delegátov.

7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2013.

8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2013. Návrh na 

      rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2013.

9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky. Stanovisko

      kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.

11. Diskusia.

12. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci predseda predstavenstva Peter Antal.

Predsedajúci  Peter Antal privítal prítomných na zhromaždení delegátov. Otvoril zasadnutie.

 

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúci zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice: Paločko Vladimír 

*      Predsedajúci určil skrutátora zhromaždenia delegátov: Ing. Džugan Ján

*      Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice zhromaždenia delegátov:

-          Bajla Gabriel

-          Peňazi Jozef

-          Mgr. Milčák Jozef

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Mgr. Biric Imrich                              - predseda

*      Král Peter                                           - člen

*      Dzurňáková Žofia                             - člen
Pri hlasovaní bolo prítomných 17  delegátov.

Za:  17  delegátov                Proti: 0                       Zdržal sa: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Mandátová komisia v zložení Mgr. Biric Imrich, Král Peter, Dzurňáková Žofia skonštatovala, že podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 31 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 17 delegátov. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci predniesol Program zhromaždenia delegátov v zmysle pozvánky doručenej delegátom Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 3.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu v zmysle pozvánky.

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov                  Proti: 0                       Zdržal sa: 0

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predsedajúci  Peter Antal vykonal kontrolu plnenia uznesenia zhromaždenia delegátov, konaného dňa 12.6.2013.

 

Posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa konalo 12.6.2013 o 17,00 hod. za účasti 17 delegátov z pozvaných 31 delegátov.

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča,

 

A. v z a l o  na vedomie :

 

    1. Určenie zapisovateľa :  Vladimír Paločko

    2. Určenie skrutátorov :     Ing. Vlasta Repeľová, Ing. Ján Džugan

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 13.6.2012,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2012,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2012.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2012,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Milčáka Jozefa, Eliáša Milana, Čaju Jozefa

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

        predseda  Jaroslav Kováč, členovia Žofia Dzurňáková, Ján Kurta  

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke.

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2012,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 po zdanení takto :

        Dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení                                 5 841,85   EUR

        Prídel do sociálneho fondu                                                                1 000,-     EUR

        Prídel do rezervného fondu                                                               4 8741,85 EUR

 

Plnenie uznesenia :

 

1. Rozdelenie hospodárskeho  výsledku za rok  2012 bolo v roku 2013 zaúčtované do

    jednotlivých fondov družstva podľa uznesenia zhromaždenia delegátov.

 

2. Z ostatných bodov uznesenia nevyplynuli žiadne úlohy pre predstavenstvo, kontrolnú 

    komisiu ani zamestnancov družstva.

 

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2013.

 

Predsedajúci Peter Antal predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2013“, viď PRÍLOHA č. 4 .

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2013. Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku po zdanení za rok 2013.

 

Číselné údaje z výročnej správy o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2013 aj 

návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku predniesol prítomným delegátom Ing. Lisoň Ján – riaditeľ družstva. Štruktúru nákladov, výnosov, hospodársky výsledok obdržal každý delegát spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č.  3.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK za rok 2013 predniesla predsedníčka KK p. Mgr. Stanková Mária, viď PRÍLOHA č.  5. KK doporučuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2013 schváliť.

 

Hlasovania:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

*      Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2013: strata -1117,81 €
Vysporiadanie: úhrada straty z nedeliteľného fondu vo výške 1117,81 €

Viď PRÍLOHA č. 6
Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie  ZD.

 

Mandátová komisia v zložení Mgr. Biric Imrich, Král Peter, Dzurňáková Žofia skonštatovala, že podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 31 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 17 delegátov. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 7.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Mgr. Biric Imrich.

Viď PRÍLOHA č. 8.

 

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 9.7.2014

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Vladimír Paločko

    2. Určenie skrutátorov :     Ing. Džugan Ján

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 12.6.2013.

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2013.

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2013.

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča :
            -     Bajla Gabriel

-          Peňazi Jozef

-          Mgr. Milčák Jozef

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

       - Mgr. Biric Imrich - predseda
       - Král Peter - člen

       - Dzurňáková Žofia - člen

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2013,

    3. Umorenie straty -1117,81 €, ako výsledku hospodárenia za rok 2013
        z nedeliteľného fondu vo výške 1117,81 €.

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

11. Diskusia.

1. Bajla Gabriel – predniesol návrh na stanovenie základných pravidiel a zásad pri vykonávaní stavebných úprav v byte a nebytovom priestore. Viď PRÍLOHA č. 9. Žiada, aby jeho návrh prerokovalo predstavenstvo družstva a vyjadrilo svoje stanovisko.

Predseda predstavenstva navrhol doplniť uznesenie z dnešného Zhromaždenia delegátov:

 

Doplnenie uznesenia zo  Zhromaždenia delegátov konaného dňa 9.7.2014

Zhromaždenie delegátov ukladá predstavenstvu SBD Levoča zaoberať sa návrhom Gabriela Bajlu „Stanovenie základných pravidiel a zásad pri vykonávaní stavebných úprav v byte a nebytovom priestore.“
Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

2. Mgr. Biric Imrich – žiada o informáciu ohľadom dlhu na byte v dome Francisciho 21.
Informáciu podal riaditeľ družstva: Dlh na dome vznikol dlhodobým neplatením nájomného v byte č. 15, súdnymi prieťahmi, výpoveď z nájmu bola nájomníkom bytu daná už v roku 2004. Byt bol vyprataný exekútorským úradom v r. 2013. Predmetný družstevný byt je toho času ponúkaný na pridelenie.

 

3. Bajla Gabriel – žiada o informáciu o údržbe družstva. Zaujíma sa, či dlhodobo bude mať iba jedného údržbára, či dodávateľská údržba nie je drahšia a tým aj pre členov nevýhodnejšia. Informáciu podal riaditeľ družstva, o stave objednávok na opravy, výkonoch údržby, výške HZS. Uistil prítomných delegátov, že dodávateľská údržba pracuje v cene schválenej predstavenstvom družstva.

 

4. Mgr. Biric Imrich – žiada o informáciu ohľadom toho, či SBD má právneho zástupcu. Odpovedá riaditeľ družstva.

 

5. Predseda predstavenstva vyzval delegátov k spolupráci pri príprave a realizácii volieb do orgánov družstva, ktoré sa uskutočnia v roku 2015.

Informuje:

SBD Levoča je (podľa Stanov SBD LE) dobrovoľným spoločenstvom neuzatvretého počtu osôb – členov družstva.

Podľa výročnej správy o hospodárení družstva za rok 2013, počet členov družstva k 31.12.2013 bol 859.

 

Podľa  Obchodného zákonníka aj Stanov SBD LE, družstvo musí mať a má svoje orgány :

- zhromaždenie delegátov, predstavenstvo, kontrolnú komisiu              

 

Voľby členov týchto orgánov sú vykonávané podľa volebného poriadku, v stanovenom časovom režime.

 

1. V roku 2010 boli vykonané voľby delegátov za členské samosprávy, členov predstavenstva 

     a KK.

    Dňa 23.6.2010 sa konalo zhromaždenie delegátov  Stavebného bytového družstva Levoča, 

    na ktorom boli vykonané voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva na 

    volebné obdobie trvajúce 5 rokov, ktoré skončí v júni 2015.

    V roku 2015 bude nutné vykonať voľby členov orgánov družstva na nové volebné obdobie 

    2015 – 2020. 

2. Podľa platného Volebného poriadku pre voľbu orgánov Stavebného bytového družstva 

    Levoča, ktorý bol schválený zhromaždením delegátov dňa 28.4.2010, je potrebné

    aby na volebné obdobie 2015 – 2020 :

a) členské samosprávy v každom z bytových domov

    - zvolili výbor samosprávy, minimálne predsedu samosprávy,

    - zvolili delegáta zhromaždenia delegátov za členskú samosprávu bytového domu,

    - navrhli kandidátov pre voľby členov predstavenstva a ich náhradníkov a pre voľby členov 

      kontrolnej komisie a ich náhradníkov,

b) zhromaždenie delegátov, zvolených členskými samosprávami, ktorého zasadnutie bude 

    pravdepodobne v júni 2015, zvolilo podľa v súčasnosti platného volebného poriadku

   - 7 členov predstavenstva a ich 4 náhradníkov,  podľa volebných obvodov,

   - 3 členov kontrolnej komisie a ich 3 náhradníkov, 

 

3. Volebné obvody podľa platného volebného poriadku :

 

a) Pre voľby členov predstavenstva a ich náhradníkov

    1. volebný obvod :  samosprávy v Rozptyle a na sídlisku Pri prameni

    2. volebný obvod :  samosprávy na sídlisku Západ 1

    3. volebný obvod :  samosprávy na sídlisku Západ 2

    4. volebný obvod :  samosprávy na sídlisku Sever

 

b) Pre voľby členov kontrolnej komisie a náhradníkov členov kontrolnej komisie je zriadený

    jeden volebný obvod pre všetky samosprávy.

 

c) Členov a náhradníkov členov predstavenstva volí zhromaždenie delegátov v počtoch

    za každý volebný obvod samostatne :

 

    Volebný obvod                      člen predstavenstva           náhradník člena predstavenstva

              1.                                             1                                                   1

              2.                                             2                                                   1

              3.                                             2                                                   1

              4.                                             2                                                   1             

 

12. Záver.

 

Predsedajúci  Peter Antal poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 

V Levoči, 9.7.2014

 

          

Vypracoval:                Paločko Vladimír       ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:              Bajla Gabriel               ……………………………………………………………………………………..

 

Peňazi Jozef               ……………………………………………………………………………………..

 

Mgr. Milčák Jozef      ……………………………………………………………………………………..

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2014

Predchádzajúca strana: Rok 2013 Nasledujúca strana: Rok 2015