Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného bytového družstva Levoča konaného dňa 24.6.2015 o 17.00 hod.

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov, Kandidáti na voľby členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, a ďalší  : podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Bajla Gabriel, Čaja Jozef, Kováč Jaroslav

 

Zapisovatelia zápisnice: Vladimír Paločko

 

Skrutátori: Puklušová Zuzana, Ing. Džugan Ján

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.

2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.

5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

6.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného Zhromaždenia delegátov.

7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2014.

8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2014.

      Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014.

9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2014.

Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku
za rok 2014.

10. Diskusia.
11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.

12. Voľba volebnej komisie.

13. Voľby členov predstavenstva a náhradníkov členov predstavenstva SBD Levoča.

14. Voľby členov kontrolnej komisie a náhradníkov členov kontrolnej komisie SBD Levoča. 

15. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia ZD.

16. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov z poverenia predstavenstva SBD Levoča otvoril Peter Antal a privítal prítomných na dnešnom zhromaždení delegátov. Na zasadanie zhromaždenia boli pozvaní:

27 delegátov zvolených členmi družstva na schôdzach členských samospráv na

     obdobie 2015-2020

36 kandidátov na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva navrhnutých  

    členskými samosprávami

7  členov predstavenstva

3  členovia kontrolnej komisie

 

Prítomní delegáti hlasovaním schválili  ako predsedajúceho zasadnutiu zhromaždenia delegátov Petra Antala.

Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 21 delegátov                           Proti: 0                                      Zdržal sa: 0

 

2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie skrutátorov.

*      Predsedajúci určil zapisovateľa Vladimíra Paločka pracovníka SBD.

 

*      Predsedajúci určil skrutátorov Zuzanu Puklušovú a Ing. Jána Džugana, pracovníkov SBD.

 

*      Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice:

-          Bajla Gabriel – za sídlisko Sever

-          Čaja Jozef – za sídlisko Západ 1

-          Kováč Jaroslav – za sídlisko Západ 2

Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 21 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0            Nehlasoval: 0

 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:
      -     Dzurňáková Žofia - predseda

-          Dzurillová Mária

-          Petrovič Štefan


Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 21 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0            Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Mandátová komisia skonštatovala, že z počtu pozvaných delegátov 27 je prítomných 21 delegátov, čo činí 77,78% a „Zhromaždenie delegátov SBD Levoča“ je v zmysle Stanov SBD Levoča, čl. 85 uznášaniaschopné. Správu predniesla Žofia Dzurňáková predseda komisie. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Prítomní delegáti schválili hlasovaním program zasadania Zhromaždenia delegátov, ktorý predniesol predsedajúci Peter Antal. Program Zhromaždenia delegátov obdržali všetci pozvaní v pozvánke, viď PRÍLOHA č. 3.

Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 20 delegátov              Proti: 0                                Zdržal sa: 0              Nehlasoval: 1

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predsedajúci  Peter Antal vykonal hodnotenie plnenia uznesenia delegátov SBD Levoča, konaného dňa 9.7.2014 a skonštatoval, že všetky rozhodnutia sú realizované. Informuje, že predstavenstvo SBD prejednalo návrh delegáta Zhromaždenia delegátov Bajlu Gabiela, na „Stanovenie základných pravidiel a zásad pri vykonávaní stavebných úprav v byte a nebytovom priestore.“ Predstavenstvo skonštatovalo, že vykonanie stavebných úprav podlieha Stavebnému zákonu a vlastníci bytov sú účastníkmi stavebného konania, ktoré môžu pripomienkami priamo ovplyvniť.

Predsedajúci doplnil stanovisko predstavenstva: Práva a povinnosti vlastníka bytu sú uvedené aj v Zmluve o výkone správy v článku IV, bod 4. A 5.

 

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2014.

 

Predsedajúci Peter Antal predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2014“, viď PRÍLOHA č. 4.

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2014.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku za rok 2014.

 

Informáciu o hospodárení družstva, hospodárskom výsledku a účtovnej závierke SBD za rok 2014 aj  návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2014 predniesla prítomným delegátom Zuzana Puklušová – ekonómka družstva, viď PRÍLOHA č. 5.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2014. Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK za rok 2014 predniesla predsedníčka KK p. Mgr. Stanková Mária, viď PRÍLOHA č. 6. KK doporučuje Zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2014 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2014 schváliť.

 

Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014

 

Hlasovanie o schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2014

Pri hlasovaní bolo prítomných 23 delegátov.

Za: 23 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

Návrh na  rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2014:
        Výsledok hospodárenia v schvaľovaní                                    6 852,32   EUR
        Prídel do sociálneho fondu                                                      1 000,-     EUR
        Prídel do ostatných fondov -  rezervného fondu                     5 852,32    EUR                             

 

 

Hlasovanie o návrhu na rozdelenie zisku po zdanení za rok 2014.

Pri hlasovaní bolo prítomných 23 delegátov.

Za: 23 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

10. Diskusia.

 

Do diskusie sa nikto nezapojil.

 

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia Zhromaždenia delegátov.

 

Mandátová komisia preniesla správu o počte prítomných delegátov pred hlasovaním o návrhu  uznesenia ZD. Správu  predniesla za mandátovú komisiu Dzurňáková Žofia. Skonštatovala, že prítomných  je 23 delegátov z 27 pozvaných delegátov, čo je

85,18  % a Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Viď PRÍLOHA č. 7.

Návrh uznesenia ZD predniesla Dzurňáková Žofia, viď PRÍLOHA č. 8.

 

Uznesenie č. 1 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 24.6.2015

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Vladimír Paločko

    2. Určenie skrutátora :   Ing. Ján Džugan, Zuzana Puklušová    

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 09.07.2014,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2014,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2014.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2014,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

 

B. z v o l i l o :

    1. Petra Antala, za predsedajúceho zasadaniu zhromaždenia delegátov,
    2. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Bajla Gabriel, Čaja Jozef, Kováč Jaroslav

    3. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Dzurňáková Žofia, Dzurillová Mária,

                                                                             Petrovič Štefan

   

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2014,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2014 takto :
        Výsledok hospodárenia v schvaľovaní                                    6 852,32   EUR
        Prídel do sociálneho fondu                                                      1 000,-      EUR
        Prídel do ostatných fondov -  rezervného fondu                     5 852,32    EUR  

 

Pri hlasovaní bolo prítomných 23 delegátov.

Za: 23 delegátov                        Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

12. Voľba volebnej komisie.

 

Návrh na členov volebnej komisie predniesol predsedajúci Peter Antal:

-     Ing. Olejár Daniel      predseda volebnej komisie

-          Bc. Štubňa Richard    člen volebnej komisie
      -          Surák Miroslav           člen volebnej komisie

-          Bajtoš Stanislav         člen volebnej komisie

 

Hlasovanie o návrhu na voľbu „Volebnej komisie“.

Pri hlasovaní bolo prítomných 23 delegátov.

Za: 19 delegátov             Proti: 0                  Zdržal sa: 4                 Nehlasoval: 0

 

Predsedajúci určil tajomníka volebnej komisie - Ing. Lisoň Ján riaditeľ družstva.

 

13. Voľby členov predstavenstva a náhradníkov členov predstavenstva SBD Levoča

 

Peter Antal:

Predstavenstvo vyzvalo členov družstva listom č.j. 90/2015 z 25.2.2015 aby navrhli kandidátov na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie, viď PRÍLOHA č. 9.

 

Prečítal list predstavenstva adresovaný volebnej komisii – Kandidátne listiny na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie. Zdôvodnenie neprijatia navrhovaného kandidáta. Viď Príloha č. 10.

 

Tajomník volebnej komisie Ing. Ján Lisoň prečítal prítomným delegátom kandidátne listiny k voľbám, ktoré vypracovalo predstavenstvo podľa návrhov členských samospráv. Viď PRÍLOHA č. 11.

 

Prítomní delegáti zhromaždenia delegátov pod vedením volebnej komisie vykonali voľby členov predstavenstva a náhradníkov členov predstavenstva SBD Levoča v zmysle schváleného volebného poriadku.

 

Po každom kole volieb predseda volebnej komisie oboznámil prítomných delegátov so Správou o hlasovaní a výsledkoch volieb, viď PRÍLOHA č. 12, 13, 14, 15.

 

14. Voľby členov kontrolnej komisie a náhradníkov členov kontrolnej komisie  SBD Levoča

 

Tajomník volebnej komisie Ing. Ján Lisoň predložil prítomným delegátom kandidátku k voľbám ktoré vypracovalo predstavenstvo podľa návrhov členských samospráv. Viď PRÍLOHA č. 11.

 

Prítomní delegáti zhromaždenia delegátov pod vedením volebnej komisie vykonali voľby členov kontrolnej komisie a náhradníkov členov kontrolnej komisie SBD Levoča v zmysle schváleného volebného poriadku.

 

Po každom kole volieb predseda volebnej komisie oboznámil prítomných delegátov so Správou o hlasovaní a výsledkoch volieb. Viď PRÍLOHA č. 16, 17, 18.

 

Po skončení volieb volebná komisia predniesla zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, viď PRÍLOHA č. 19.

 

15. Správa mandátovej a návrhovej  komisie.  Návrh na uznesenia ZD.

 

Správu  predniesla Dzurňáková Žofia predseda komisie. Skonštatovala, že je prítomných 23 delegátov z pozvaných 27 delegátov čo činí 85,18 % a Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. PRÍLOHA č. 20.

Návrh na uznesenie ZD predniesla Dzurňáková Žofia, viď PRÍLOHA č. 21.

 

Uznesenie č. 2 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 24.6.2015

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Správu mandátovej a návrhovej komisie.
    2. Kandidátne listiny na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zdôvodnenie
        predstavenstva o neprijatí kandidátov navrhovaných  samosprávami v bytových domoch
        J. Francisciho č. 2 – Fikus, J. Czauczika č. 6 – Orgován, J. Francisciho č. 17 – Petúnia,
        J. Czaczika č. 3 – Fialka, Pri prameni č. 28,29,30 –Opál.
    3. Určenie tajomníka volebnej komisie : Ing. Ján Lisoň

    4. Správy volebnej komisie o výsledkoch volieb a hlasovaní v jednotlivých kolách volieb  

        členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

 

B. z v o l i l o :

1. Volebnú komisiu v zložení :
        Ing. Daniel Olejár – predseda

        Bc. Štubňa Richard - člen
        Miroslav Surák – člen

        Stanislav Bajtoš – člen


    2. Členov predstavenstva na volebné obdobie 2015 – 2020
        a) za 1. volebný obvod : samosprávy v Rozptyle a na sídlisku Pri prameni
            - Plačko Ondrej, Ing.

        b)  za 2. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Západ 1
              -  Stanková Mária, Mgr.
              - Žilt Miroslav, Mgr.

        c)  za 3. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Západ 2
             - Antal Peter
             - Kováč Jaroslav
       d)  za 4. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Sever
             - Bajla Gabriel
             - Kovalík Ľuboš

    3. Členov kontrolnej komisie na volebné obdobie 2015 – 2020
        - Dzurňáková Žofia
        - Novák Vladimír
        - Maľák Vladimír

    4. Náhradníkov členov predstavenstva na volebné obdobie 2015 – 2020
        a) za 1. volebný obvod : samosprávy v Rozptyle a na sídlisku Pri prameni
            - Laurová Ľudmila, PaedDr.

        b)  za 2. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Západ 1
              - Stoličný Ivan, Ing.

        c)  za 3. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Západ 2
             - Polláková Alžbeta

        d)  za 4. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Sever
             - Gorbár Michal, Ing.

 

    5. Náhradníkov členov kontrolnej komisie na volebné obdobie 2015 – 2020, v poradí pre 

        nástup do funkcie člena kontrolnej komisie
        1. Bukovinský Jozef, Ing.
        2. Kokavcová Anna, Mgr.
        3. Suchá Miroslava, Mgr.

Pri hlasovaní bolo prítomných 23 delegátov.

Za: 22 delegátov                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0            Nehlasoval: 1

  

16. Záver.

 

Predsedajúci Peter Antal poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Zhromaždenia delegátov. Požiadal novozvolených členov orgánov družstva, aby sa zúčastnili ustanovujúcich schôdzi orgánov družstva.

 

V Levoči, 24.6.2015

 

Vypracoval:    Vladimír Paločko       ……………………………………………………………………………………..

 

 

Overovatelia:  Bajla Gabriel               ……………………………………………………………………………………..

 

                       

Čaja Jozef                   ……………………………………………………………………………………..

 

 

                        Kováč Jaroslav           ……………………………………………………………………………………..


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2015

Predchádzajúca strana: Rok 2014 Nasledujúca strana: Rok 2016