Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného

dňa 21.6.2017 o 17.00 hod.

 

 

 

Pozvaní delegáti: 27

Prítomní delegáti o 17.00 hod: 15 ( + 1 o 17.10 hod. )

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice:

 

Zapisovateľ zápisnice: Paločko Vladimír

 

Skrutátori: Zuzana Puklušová, Ing. Ján Džugan

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.
2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.
3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.
5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.
6.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného
      dňa 22.6.2016.
7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2016.
8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2016.
      Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2016.
9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.
      Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.
10. Zmena stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena Článku  3- Predmet činnosti
      družstva.
11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.
12. Diskusia.
13. Záver.

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov viedla ako predsedajúca - predsedníčka predstavenstva Mgr. Mária Stanková.


Predsedajúca
- privítala prítomných na zhromaždení delegátov. Otvorila zasadnutie.
- Predstavenstvo družstva  Uznesením  č. 12 z 31.5.2017 zvolalo Zhromaždenie delegátov
  s programom, uvedeným v Pozvánke zo dňa 5.6.2017, v liste  značky č.j. 203/2017,
  doručenej delegátom zhromaždenia delegátov zvolených členskými samosprávami
  Stavebného bytového družstva Levoča, členom predstavenstva a kontrolnej komisie
  družstva.
- na dnešné zasadanie zhromaždenia delegátov boli pozvaní

  27 delegátov, zvolení členmi družstva na schôdzach  členských samospráv v bytových
                       domoch na obdobie 2015 - 2020
7 členov predstavenstva a 3 členovia kontrolnej komisie, zvolených dňa 24.6.2015 na volebné
   obdobie 2015 – 2020
- podľa prezentácie, v čase otvorenia zasadania je prítomných 15 delegátov, čo je
  nadpolovičná väčšina z pozvaných 27,
 

    

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúca zhromaždenia delegátov určila zapisovateľa zápisnice: Paločko Vladimír. 

*      Predsedajúca určila skrutátorov zhromaždenia delegátov: Zuzana Puklušová, Ing. Ján Džugan.

*      Prítomní delegáti zvolili hlasovaním overovateľov zápisnice zhromaždenia delegátov:

-          Dzurillová Mária

-          Petrisko Ondrej

-          Dzurilla Vladimír

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 1

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Biric Imrich, Mgr.                              - predseda

*      Gbúr František                                   - člen           

*      Suchá Miroslava, Mgr.                      - člen

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 15 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 1

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Správu mandátovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Biric Imrich:
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“.
Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 16 delegátov, čo je 59,26 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúca
-  predniesla návrh Programu zhromaždenia delegátov, podľa pozvánky doručenej delegátom
   Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 3.
- program uvedený v pozvánke, podľa Článku 75, odst. 3 Stanov SBD Levoča je možné
  zmeniť len za účasti všetkých delegátov, t.j. 27.
 

Predsedajúca dala hlasovať o návrhu programu z pozvánky.

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 15 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 1

Program zhromaždenia delegátov je schválený.

 

6. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného dňa 22.6.2016

Predsedajúca
-  vykonala kontrolu plnenia uznesení zo zhromaždenia delegátov, konaného dňa 22.6.2016.

 

Posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa konalo 22.06.2016 o 17,00 hod. za účasti 19 delegátov z pozvaných 27 delegátov.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 22.6.2016

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Paločko Vladimír

    2. Určenie skrutátorov :   Ing. Džugan Ján, Zuzana Puklušová. 

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 24.6.2015,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2015,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2015,

        a stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2015,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Frankovič Ján.

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :
            Bc. Štubňa Richard                           - predseda

            Gbúr František                                   - člen

            Brundza Imrich                                 - člen

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom  

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2015,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 takto :
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu   1 591,97  EUR    Plnenie Uznesenia  ZD:
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 bolo v roku 2016 zaúčtované podľa  rozhodnutia ZD.

 

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie informáciu na vedomie.

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2016.

 

Predseda predstavenstva Mgr. Stanková Mária predniesla „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2016“, viď PRÍLOHA č. 4.

 

Člen predstavenstva a delegát zhromaždenia Antal Peter:

- pani predsedníčka, v správe mi chýba, ako sa predstavenstvo vysporiadalo s vyplatením
  mimoriadnych odmien pre zamestnancov, dňa 30.11.2016 keď som odišiel zo zasadania
  predstavenstva, boli bez mojej prítomnosti schválené mimoriadne odmeny zamestnancom,
  v rovnakej výške pre každého, dokonca pán Žilt dal návrh na zvýšenie pôvodného návrhu
  o 50%, aj keď na to nemá morálne právo, lebo na zasadaniach predstavenstva má len 50%
  tnú účasť v roku 2016, 
- žiada o informáciu, aké boli v roku 2016 mimoriadne úlohy pre zamestnancov družstva,  za
  ktoré im predstavenstvo schválilo mimoriadnu odmenu,
- v Stanovách družstva nie je právomoc priznať zamestnancom mimoriadnu odmenu bez
  splnenia mimoriadnych úloh, žiada aby mu bolo presne uvedené kde v stanovách je taká
   právomoc pre predstavenstvo,

- Členovia družstva si nezaslúžia podiel na HV ?

 

Predsedníčka predstavenstva Mgr. Stanková Mária
- zamestnanci družstva vykonávajú prácu aj za mzdu 520 – 540,- EUR mesačne v hrubom,
- predstavenstvo SBD Levoča schválilo odmeny pre zamestnancov družstva na základe svojho
  rozhodnutia, ktoré vyplýva z právomoci danej predstavenstvu Stanovami družstva.
- citovala z Článku 81 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča:
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva.
- v Stanovách SBD Levoča, nie je riešené vyplácanie podielu na hospodárskom výsledku pre
  členov družstva,
 

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie Správu predstavenstva o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2016 na vedomie.


8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2016. Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku za rok 2016.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2016 aj 

Návrh predstavenstva  na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení predniesla prítomným delegátom Zuzana Pulkušová – samostatný ekonóm. Rozpis plánu a skutočnosti nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 2016 bol doručený každému delegátovi spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 3.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK o činnosti za rok 2016 predniesla predsedníčka KK Dzurňáková Žofia, viď PRÍLOHA č. 5. KK doporučuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku schváliť.

 

Hlasovanie:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 15 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 1

*      Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 15 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 1

10. Zmena stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena

Článku  3- Predmet činnosti družstva.

Predsedajúca
- Predstavenstvo Vám  predkladá návrh na zmenu textu  Stanov Stavebného bytového
  družstva Levoča, v znení prijatom Zhromaždením delegátov dňa 21. januára 2009,

  po zmenách vykonaných na základe uznesenia Zhromaždenia delegátov zo dňa 

  28. apríla 2010 a 13.6.2012.

- návrh zdôvodní Ing. Ján Lisoň, riaditeľ družstva

 

Ing. Lisoň
- predniesol návrh na zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča a jeho
    zdôvodnenie 

1. Článok 3

    Predmet činnosti družstva   

    V texte  označenom písmenom g) sa vynecháva :
    - správa domov, bytov a nebytových priestorov,
    - údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
2. Článok 3

    Predmet činnosti družstva   

    V texte  označenom písmenom g) sa doplňuje :

     - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

  

Zdôvodnenie :

1. Podľa Zákona č.  246/2015 Z.z., v znení neskorších predpisov, o správcoch bytových
    domov, je SBD Levoča, správca domov,  povinný do 31.12.2017 byť zapísaný v zozname
    správcov,  vedenom  Ministerstvom DVRR SR a splniť v zákone uvedené povinnosti
    Okrem  iných povinností správca musí mať živnosť podľa Zákona č. 455/1991 Zb.- o
    živnostenskom podnikaní. 

2. Podľa oznámenia MDVRR SR, pre zápis do registra správcov, toto ministerstvo akceptuje
    jednu z piatich ohlasovacích živností, z ktorých predstavenstvo
    vybralo :
„správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných
    živností“,

3. Okresný úrad  Poprad, odbor živnostenského podnikania, od  2.6.2017 pre Stavebné bytové
    družstvo Levoča  na jeho žiadosť, zrušil osvedčenia o živnostenskom oprávnení, na
    vykonávanie voľných živností uvedených v bode 1. Návrhu, a vydal osvedčenie na výkon

    živnosti : správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

4. O zrušené činnosti a ohlásenú činnosť, podľa vydaného osvedčenia o živnostenskom
     oprávnení je nutné opraviť predmet činnosti v Stanovách SBD Levoča a následne vykonať
     výmaz a zápis do predmetu podnikania v Obchodnom registri.


Hlasovanie:

Schválenie zmeny stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena

Článku  3- Predmet činnosti družstva:
Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.
Za: 15 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0                  Nehlasoval: 1


11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie  zhromaždenia delegátov .

 

Správu predniesol Mgr. Biric Imrich.                                                               .
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 16 delegátov, čo je 59,26 %.. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 6.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Mgr. Biric Imrich.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 21.6.2017

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Paločko Vladimír

    2. Určenie skrutátorov :    Puklušová Zuzana, Ing. Džugan Ján

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 22.6.2016,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2016,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2016.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2016,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Dzurillová Mária, Dzurilla Vladimír

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Biric Imrich, Gbúr František,

        Mgr. Suchá Miroslava 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2016,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2016 takto :
        prídel do sociálneho fondu                                                 1 000,00    EUR
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu             4 812,60    EUR
    4. Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča takto:
        a) v Článku 3 Predmet činnosti družstva, v texte označenom  písmenom g) sa vynecháva:
            - správa domov, bytov a nebytových priestorov,
            - údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
        b) v Článku 3 Predmet činnosti družstva, do textu označeného písmenom g) sa doplňuje:
            - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
D. u k l a d á
     1. Predstavenstvu podať návrh na zápis  zmeny predmetu činnosti družstva do obchodného   

         registra.


Predsedajúca
- vyzvala delegátov k predloženiu návrhov na doplnenie textu návrhu uznesenia.

Člen predstavenstva a delegát zhromaždenia  Peter Antal:

- predniesol dva návrhy na doplnenie textu uznesenia :

1. Aby predstavenstvo pripravilo do najbližšieho zasadania Zhromaždenia delegátov návrh na rozdelenie rezervného fondu družstva pre členov družstva.

2. Zmeniť názov družstva zo Stavebné bytové družstvo na Socialistické bytové družstvo.

 

Predsedníčka predstavenstva požiadala mandátovú a návrhovú komisiu o podanie správy k hlasovaniu ZD o návrhoch delegáta Petra Antala a k hlasovaniu o celom návrh uznesenia ZD.

 

Správu mandátovej a návrhovej komisie predniesol jej predseda Mgr. Biric Imrich.     
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 16 delegátov, čo je 59,26 %.. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné.

Hlasovanie o návrhoch č. 1 a č. 2 delegáta Petra Antala:

 

 - O návrhu č. 1:

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.
Za: 2 delegáti              Proti: 10                           Zdržal sa: 4                  Nehlasoval: 0

 

Návrh č. 1 nebol zhromaždením delegátov prijatý.

 

- O návrhu č. 2:

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.
Za: 1 delegát              Proti: 15                           Zdržal sa: 0                  Nehlasoval: 0

 

Návrh č. 2 nebol delegátmi prijatý.

 

Predsedajúca
- opätovne vyzvala delegátov či má niekto návrh na doplnenie textu návrhu uznesenia.

Nik nedal návrh.

Mgr. Biric Imrich, predseda mandátovej a návrhovej komisie 
- predniesol celý text návrhu uznesenia

 

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 21.6.2017

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Paločko Vladimír

    2. Určenie skrutátorov :    Puklušová Zuzana, Ing. Džugan Ján

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 22.6.2016,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2016,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2016.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2016,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Dzurillová Mária, Dzurilla Vladimír

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Biric Imrich, Gbúr František,

        Mgr. Suchá Miroslava 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2016,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2016 takto :
        prídel do sociálneho fondu                                                 1 000,00    EUR
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu             4 812,60    EUR
    4. Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča takto:
        a) v Článku 3 Predmet činnosti družstva, v texte označenom  písmenom g) sa vynecháva:
            - správa domov, bytov a nebytových priestorov,
            - údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
        b) v Článku 3 Predmet činnosti družstva, do textu označeného písmenom g) sa doplňuje:
            - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
D. u k l a d á
     1. Predstavenstvu podať návrh na zápis  zmeny predmetu činnosti družstva do obchodného   

         registra.


Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 15 delegátov  Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 1  Uznesenie je prijaté


Peter Antal, delegát zhromaždenia a člen predstavenstva
- ja som družstvo zachránil v r. 2000 za Nováka,

- teraz ste im dali možnosť rozkradnúť družstvo,


12. Diskusia.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.

 

13. Záver.

 

Predsedajúca Mgr. Mária Stanková  poďakovala prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 


V Levoči, 21.6.2017

 

          

Zapísal :                      Paločko Vladimír       ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:              Petrisko Ondrej          …………………………………………………………………………………….

                                  
                                   Dzurillová Mária       
……………………………………………………………………………………..


            Dzurilla Vladimír      
……………………………………………………………………………………..

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2017

Predchádzajúca strana: Rok 2016 Nasledujúca strana: Rok 2018