Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 20.6.2018 o 17.00 hod.

 

 

 

Prítomní:


Delegáti Zhromaždenia delegátov:
podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Olejár Daniel Ing.,

 

Zapisovateľ zápisnice: Paločko Vladimír

 

Skrutátori: Zuzana Puklušová, Ing. Ján Džugan

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.
2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.
3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.
5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.
6.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného
      dňa 21.6.2017.
7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2017.
8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2017.
      Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017.
9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.
      Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.
10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.
11. Diskusia.
12. Záver.


1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci - predseda predstavenstva Bajla Gabriel.


Predsedajúci
- privítal prítomných na zasadaní zhromaždenia delegátov. Otvoril zasadnutie.
- Predstavenstvo družstva  Uznesením č. 22 z 30.5.2018 zvolalo Zhromaždenie delegátov
  s programom, uvedeným v Pozvánke zo dňa 5.6.2018, v liste  značky č.j. 185/2018,
  doručenej delegátom zhromaždenia delegátov zvolených členskými samosprávami
  Stavebného bytového družstva Levoča, členom predstavenstva a kontrolnej komisie
  družstva.
- na dnešné zasadanie zhromaždenia delegátov boli pozvaní

  27 delegátov, zvolení členmi družstva na schôdzach  členských samospráv v bytových
                       domoch na obdobie 2015 - 2020
  7 členov predstavenstva a 3 členovia kontrolnej komisie, zvolených dňa 24.6.2015 na
     volebné obdobie 2015 – 2020
- podľa prezentácie, v čase otvorenia zasadania je prítomných 15 delegátov, čo je
  nadpolovičná väčšina z pozvaných 27, 

    

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúci zasadaniu zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice: Paločko Vladimír. 

*      Predsedajúci určil skrutátorov zasadania zhromaždenia delegátov: Zuzana Puklušová, Ing. Ján Džugan.

*      Prítomní delegáti zvolili hlasovaním overovateľov zápisnice zasadania zhromaždenia delegátov:

-          Petrisko Ondrej

-          Čaja Jozef

-          Olejár Daniel, Ing.

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Suchá Miroslava Mgr.                        - predseda

*      Gbúr František                                   - člen           

*      Dzurilla Vladimír                              - člen

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Správu mandátovej komisie predniesla Suchá Miroslava Mgr., predseda komisie:
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“.
Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 15 delegátov, čo je 55,55 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci
-  predniesol návrh Programu zhromaždenia delegátov, podľa pozvánky doručenej delegátom
   Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 3.
 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu z pozvánky.

 

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

Program zhromaždenia delegátov je schválený.

 

6. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného dňa 21.6.2017

Predsedajúci
-  vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zhromaždenia delegátov, konaného dňa 21.6.2017.

 

Posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa konalo 21.06.2017 o 17,00 hod. za účasti 16 delegátov z pozvaných 27 delegátov.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 21.6.2017

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Paločko Vladimír

    2. Určenie skrutátorov :    Puklušová Zuzana, Ing. Džugan Ján

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 22.6.2016,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2016,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2016.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2016,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Dzurillová Mária, Dzurilla Vladimír

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Biric Imrich, Gbúr František,

        Mgr. Suchá Miroslava 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom  

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2016,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2016 takto :
        prídel do sociálneho fondu                                                 1 000,00    EUR
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu             4 812,60    EUR
    4. Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča takto:
        a) v Článku 3 Predmet činnosti družstva, v texte označenom  písmenom g) sa vynecháva:
            - správa domov, bytov a nebytových priestorov,
            - údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
        b) v Článku 3 Predmet činnosti družstva, do textu označeného písmenom g) sa doplňuje:
            - správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,
D. u k l a d á
     1. Predstavenstvu podať návrh na zápis  zmeny predmetu činnosti družstva do obchodného  

         registra.Plnenie Uznesenia  ZD:

Z uznesenia vyplynula jedna úloha pre predstavenstvo, v časti  D. 1.

Návrh na zápis zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča dalo predstavenstvo
dňa 7.7.2017 . Okresný súd Košice I vykonal zápis navrhovanej zmeny v Obchodnom registri dňa 12.07.2017.


Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie informáciu na vedomie.

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2017.

 

Predseda predstavenstva Bajla Gabriel predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2017“, viď PRÍLOHA č. 4.

 

Nik z prítomných delegátov nemal otázky k prednesenej správe.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie Správu predstavenstva o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2017 na vedomie.


8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2017. Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku za rok 2017.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2017 aj 

Návrh predstavenstva  na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení predniesla prítomným delegátom Zuzana Pulkušová – samostatný ekonóm. Rozpis plánu a skutočnosti nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 2017 bol doručený každému delegátovi spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 3.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK o činnosti za rok 2017 predniesla predsedníčka KK Dzurňáková Žofia, viď PRÍLOHA č. 5. KK doporučuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2017 a návrh na rozdelenie zisku schváliť.


Nik z prítomných  delegátov nemal otázky k hospodáreniu družstva, k prednesenej správe KK,  ani návrh na iné rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Hlasovanie:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

*      Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie  zhromaždenia delegátov .

 

Správu predniesla Mgr. Suchá Miroslava.                                                               .
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 15 delegátov, čo je 55,55 %.. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 6.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesla Mgr. Suchá Miroslava, vid PRÍLOHA č. 7.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 20.6.2018

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa : Paločko Vladimír 

    2. Určenie skrutátorov :   Ing. Džugan Ján, Puklušová Zuzana 

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 21.6.2017,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2017,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2017.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2017,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Ing. Olejár Daniel

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Suchá Miroslava, Dzurilla Vladimír, 

                                                                             Gbúr František

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2017,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2017 takto :
        prídel do sociálneho fondu                                                 1 000,00    EUR
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu             4 867,55    EUR


Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov  Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0    Uznesenie je prijaté


11. Diskusia.

Do diskusie sa nikto neprihlásil.12. Záver.

 

Predsedajúci Bajla Gabriel poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 


V Levoči, 20.6.2018

 

          

Zapísal :                      Paločko Vladimír       ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:              Petrisko Ondrej          …………………………………………………………………………………….

                                  
                                   Čaja Jozef                  
……………………………………………………………………………………..

 

Ing. Olejár Daniel      ……………………………………………………………………………………..

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2018

Predchádzajúca strana: Rok 2017 Nasledujúca strana: Rok 2019