Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa

30.6.2021 o 17.00 hod.

 

 

 

Prítomní:


Delegáti Zhromaždenia delegátov:
podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Frankovič Jozef, Wagner Anton, Záhradník Miroslav

 

Zapisovateľ zápisnice: Paločko Vladimír

 

Skrutátori: Zuzana Puklušová,

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.
2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.
3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.
5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.
6.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného
      dňa 25.11.2020.
7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2020.
8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2020.
      Návrh na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020.

 9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.
      Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020.
10. Zmena Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena Článku  5, Článku 78 a

      Článku 95.
11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.
12. Diskusia.
13. Záver.  


1. Otvorenie.

o 17,00 hod. bolo prítomných 14 delegátov

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci - predseda predstavenstva Kovalík Ľuboš.


Predsedajúci
- privítal prítomných na zasadaní zhromaždenia delegátov. O 17,00 hod. otvoril zasadnutie.
- Predstavenstvo družstva  Uznesením č. 33 z 26.5.2021 zvolalo Zhromaždenie delegátov
  s programom, uvedeným v Pozvánke zo dňa 21.6.2021, v liste  značky č.j. 200/2021,
  doručenej delegátom zhromaždenia delegátov zvolených členskými samosprávami
  Stavebného bytového družstva Levoča, členom predstavenstva a kontrolnej komisie
  družstva. Viď PRÍLOHY č. 2.
- na dnešné zasadanie zhromaždenia delegátov boli pozvaní

  19 delegátov, zvolení členmi družstva na schôdzach  členských samospráv v bytových
                       domoch na obdobie 2020 - 2025
  7 členov predstavenstva a 3 členovia kontrolnej komisie, zvolených dňa 25.11.2020 na
     volebné obdobie 2020 – 2025
- podľa prezentácie, v čase otvorenia zasadania je prítomných 14 delegátov, čo je
  nadpolovičná väčšina z pozvaných 19,  Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné.

    

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúci zasadaniu zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice: Paločko Vladimír. 

*      Predsedajúci určil skrutátorov zasadania zhromaždenia delegátov: Zuzana Puklušová.

*      Prítomní delegáti zvolili hlasovaním overovateľov zápisnice zasadania zhromaždenia delegátov:

-          Frankovič Jozef

-          Wagner Anton

-          Záhradník Miroslav

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Mgr. Tatranský Martin           - predseda

*      Ing. Meluch Ján                     - člen           

*      Šuty Štefan                            - člen

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Správu mandátovej komisie predniesol Mgr. Tatranský Martin, predseda komisie:
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“.
Pozvaných bolo 19 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 14   delegátov, čo je 73,6 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 3.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci
-  predniesol návrh Programu zhromaždenia delegátov, podľa pozvánky doručenej delegátom
   Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 2.
 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu z pozvánky.

 

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

Program zhromaždenia delegátov je schválený.

 

6. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného dňa 25.11.2020

Predsedajúci
-  vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zhromaždenia delegátov, konaného dňa 25.11.2020.

 

Posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa konalo 25.11.2020 o 17,00 hod. za účasti 14 delegátov z pozvaných 20 delegátov.

Uznesenie č. 1 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.11.2020

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Vladimír Paločko

    2. Určenie skrutátora :     Zuzana Puklušová  

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa19.06.2019.

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2019.

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2019

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2019.

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.
    7. Stanoviská prednesené v diskusii vo vzťahu k funkčnému obdobiu orgánov družstva.

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Ing. Ján Meluch, Martin Tatranský, Miroslav Zahradník
    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

        Predseda :    Mgr. Miroslava Suchá

        člen:             Mária Dzurillová 

        člen:             Surák Miroslav    

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2019,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2019 takto :
        Výsledok hospodárenia v schvaľovaní                                              2 035,35    EUR
          prídel do sociálneho fondu                                                               1 000,-      EUR   
          prídel do ostatných fondov, do rezervného fondu družstva             1 035,35   EUR  

Uznesenie č. 2 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.11.2020

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Správy mandátovej a návrhovej komisie.
    2. Kandidátne listiny na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zdôvodnenie
        predstavenstva o neprijatí kandidátov navrhnutých členskými samosprávami
        v bytových domoch Orgován - Jozefa Czauczika č. 6, Gladiola -  Jána Francisciho č. 29,
        B2 – Jána Francisciho č. 32,32, Opál – Pri prameni č. 28,29,30, Narcis – Jána
        Francisciho č. 7, Pivónia – Viktora Greschika č. 3, Agát – Jozefa Czauczika č. 9,10,
        Muškát – Jána Francisciho č. 14, Jazmín – Jána Francisciho č. 20, Rubín – Pri prameni
        č. 6,7, Púpava – Jána Francisciho č. 26, Pivónia – Viktora Greschika č. 3, B1 – Jána
        Francisciho č. 30,31,

    3. Určenie tajomníka volebnej komisie : Ing. Ján Lisoň

B. z v o l i l o :

    1. Volebnú komisiu v zložení :      Ing. Ján Džugan, predseda,
                                                           František Gbur, člen,
                                                           Štefan Šuty, člen 
    2. Sedem členov predstavenstva na volebné obdobie 2020 – 2025
            1. Babej Ján, Ing.
            2. Kovalík Ľuboš

            3. Plačko Ondrej Ing.

            4. Suchá Miroslava, Mgr.

            5. Žilt Miroslav, Mgr.

            6. Kováč Jaroslav

            7. Gorbár Michal, Ing.

    3. Troch členov kontrolnej komisie na volebné obdobie 2020 – 2025
            1. Dzurillová Mária
            2. Bukovinský Jozef, Ing.
            3. Kokavcová Anna
   4. Štyroch náhradníkov členov predstavenstva na volebné obdobie 2020 – 2025, v poradí
        pre nástup do funkcie člena predstavenstva
            1. Tatranský Martin, Mgr. 

            2. Bukovinský Jozef, Ing.
            3. Dzurillová Mária
            4. Ledecká Jozefína

    5. Troch náhradníkov členov kontrolnej komisie na volebné obdobie 2020 – 2025, v poradí
        pre nástup do funkcie člena kontrolnej komisie
            1. Tatranský Martin, Mgr.
            2. Dzurňáková Žofia

            3. Ledecká Jozefína


Plnenie Uznesenia zhromaždenia delegátov z 25.11.2020:
Pre predstavenstvo družstva nebola zadaná žiadna úloha.
Novozvolené orgány družstva boli v mesiaci 01/2021 zapísané do Obchodného registra SR na Okresnom súde Košice 1.
Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie informáciu na vedomie.


7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2020.

 

Predsedajúci  Kovalík Ľuboš
- predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok
  2020“, viď PRÍLOHA č. 4.

Nik z prítomných delegátov nemal otázky ani stanoviská k prednesenej správe.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie Správu predstavenstva o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2020 na vedomie.


8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2020. Návrh na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2020 aj 

Návrh predstavenstva  na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020 predniesla prítomným delegátom Zuzana Pulkušová – samostatný ekonóm.

Rozpis plánu a skutočnosti nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 2020 bol doručený každému delegátovi spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 2.
Výnosy:                                             206.371,44 €
Náklady:                                            213.562,21 €
Plánovaný HV:                                  - 7.343,- €
Skutočný HV z daňového priznania: - 7.190,77 €


Predstavenstvo doporučuje stratu vykryť z rezervného fondu.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020.

 

Správu KK o činnosti za rok 2020 predniesla predsedníčka KK Dzurillová Mária, viď PRÍLOHA č. 5.

KK navrhuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2020 schváliť.
KK navrhuje zhromaždeniu delegátov stratu z hospodárenia za rok 2020 uhradiť rezervného fondu.


Nik z prítomných  delegátov nemal otázky k hospodáreniu družstva a k prednesenej správe KK.

 

Hlasovanie:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

*      Schválenie návrhu úhrady straty z hospodárenia za rok 2020 - 7.190,77 € z rezervného fondu.
Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

10. Zmena Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena Článku  5, Článku 78 a Článku 95.

Predsedajúci  Kovalík Ľuboš
- predniesol návrh zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, doručený s pozvánkou,  viď PRÍLOHA č. 2.

Riaditeľ družstva Ing. Džugan Ján predniesol návrh zmeny Stanov SBD Levoča.

Návrh zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, Čl.5, Čl.78, Čl. 95.

Čl. 5,
bod 2. doplniť:
Členstvo za trvania družstva vzniká aj dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí nového člena družstva, na základe písomnej prihlášky osoby, vlastníka  bytu, ktorá nadobudla byt do vlastníctva dedením po členovi družstva, kúpou alebo prijatím daru od osoby, člena družstva. Spôsob a čas nadobudnutia vlastníctva bytu je nový vlastník bytu povinný družstvu  preukázať spolu s prihláškou.


Čl.
78
, doplniť o body:
7. V čase mimoriadneho alebo núdzového stavu, vyhláseného vládou Slovenskej republiky, alebo schváleného Národnou radou Slovenskej republiky, po rozhodnutí predstavenstva, sa rozhodnutia zhromaždenia delegátov môžu nahradiť písomným hlasovaním delegátov, alebo hlasovaním delegátov prostredníctvom elektronických prostriedkov o všetkých veciach, o ktorých rozhoduje zhromaždenie delegátov. Pri tomto hlasovaní sa hlasujúci delegáti považujú za prítomných na zasadnutí zhromaždenia delegátov.
 8. Oznámenie o spôsobe a forme hlasovania delegátov, o jeho vykonaní,  hlasovaciu listinu alebo hlasovacie listiny, doručí predstavenstvo delegátom v listinnej podobe, najneskôr osem dní pre konaním hlasovania.
9. Písomné hlasovanie delegátov sa uskutočňuje na hlasovacej listine, alebo na viacerých hlasovacích listinách.
a) Na hlasovacej listine, alebo na hlasovacích listinách je uvedené
     - meno a priezvisko delegáta,
     - úplné znenie schvaľovaných  návrhov, očíslovaných poradovým číslom,
     - dátum hlasovania,
     - súhlas alebo nesúhlas delegáta s každým návrhom samostatne, vyjadrený
       jeho vlastnoručným podpisom,
     - podpisy najmenej dvoch overovateľov pravosti podpisu delegáta, prítomných pri  
       podpise.
b) Overovateľov pravosti podpisov delegátov určí predstavenstvo.
c) Ak delegát nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, alebo vykoná iné úpravy hlasovacej listiny, je hlas neplatný.
d) Záznam z vyhodnotenia písomného hlasovania delegátov, podpísaný  overovateľmi podpisov delegátov, je súčasťou zápisnice zo zhromaždenia  delegátov.

Čl. 95,
doplniť o body:
5. Na základe rozhodnutia výboru samosprávy, predsedu samosprávy alebo predstavenstva, je možné rozhodnutia z členskej schôdze samosprávy nahradiť rozhodnutiami členov samosprávy schválenými písomným hlasovaním jej členov. 
 6. Rozhodnutie o vyhlásení písomného hlasovania členov samosprávy, oznámenie o spôsobe jeho vykonaní,  hlasovaciu listinu alebo hlasovacie listiny, doručí vyhlasovateľ členom v listinnej podobe, najneskôr osem dní pre konaním hlasovania.
7. Písomné hlasovanie členov samosprávy sa uskutočňuje na hlasovacej listine, alebo na viacerých hlasovacích listinách.
a) Na hlasovacej listine, alebo na hlasovacích listinách je uvedené
     - meno a priezvisko člena,
     - úplné znenie schvaľovaných  návrhov, očíslovaných poradovým číslom,
     - dátum hlasovania,
     - súhlas alebo nesúhlas člena s každým návrhom samostatne, vyjadrený
       jeho vlastnoručným podpisom,
     - podpisy najmenej dvoch overovateľov pravosti podpisu člena, prítomných pri  
       podpise.
b) Overovateľov pravosti podpisov členov samosprávy určí vyhlasovateľ písomného hlasovania z členov samosprávy, v ktorej sa hlasovanie uskutoční, alebo z členov predstavenstva.
c) Ak člen samosprávy nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, alebo vykoná iné úpravy hlasovacej listiny, je hlas neplatný.
d) Záznam z vyhodnotenia písomného hlasovania vypracuje vyhlasovateľ spolu s overovateľmi pravosti podpisov členov samosprávy. Záznam musí byť podpísaný vyhlasovateľom a overovateľmi pravosti podpisov členov.


Ing. Meluch Ján - pýta sa k Článku 95, či je to najjednoduchší spôsob ako zvoliť orgány členských samospráv. Či sa to nedá ešte nejako zjednodušiť.
Ing. Džgan Ján - odpovedá že je to jedna z možností ako si zvoliť orgány členských samospráv.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu zmeny stanov.

Hlasovanie:

*      Schválenie zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča platnej od 30.6.2021

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za:  14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie  zhromaždenia delegátov .

 

Správu predniesol Mgr. Tatranský Martin, predseda mandátovej a návrhovej komisie,                                                              
- Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány
  družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto
  stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 19 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných
  je v tomto okamihu 14 delegátov, čo je 73,6 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania
  schopné. Viď PRÍLOHA č. 6.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Mgr. Tatranský Martin, predseda mandátovej a návrhovej komisie, vid PRÍLOHA č. 7.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 30.6.2021

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Paločko Vladimír

    2. Určenie skrutátorov :    Puklušová Zuzana

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 25.11.2020,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2020,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2020.

        Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020.      

     6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Frankovič Jozef, Wagner Anton, Záhradník Miroslav

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :  Mgr. Tatranský Martin, Ing. Meluch Ján,

                                                                               Šuty Štefan

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2020,

    3. Úhradu straty za rok 2020 z rezervného fondu.

    4. Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena Článku  5, Článku 78 a

      Článku 95, s platnosťou od 30.6.2021.


Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za:  14 delegátov  Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0    Uznesenie je prijaté


12. Diskusia.

1. Kováč Jaroslav v mene predstavenstva, kontrolnej komisie a členov družstva zaželal novému riaditeľovi družstva Ing. Džuganovi Jánovi veľa úspechov v práci.

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.

13. Záver.

 

Predsedajúci Kovalík Ľuboš poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 


V Levoči, 30.6.2021

 

          

Zapísal :                      Paločko Vladimír       ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:              Frankovič Jozef          …………………………………………………………………………………….

 


                                   Wagner Anton           
…………………………………………………………………………………….

 

 

                                   Záhradník Miroslav    …………………………………………………………………………………….

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2021

Predchádzajúca strana: Rok 2020 Nasledujúca strana: Rok 2022