Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 14.6.2006 o 17.00 hod.

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov SBD: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Pavlikovský Ján, Žofia Dzurňáková, Peňazi Jozef,

 

Zapisovatelia zápisnice: Vladimír Paločko, Iveta Škotková

 

Skrutátori: Marcela Mydlárová, Iveta Škotková

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie.

  2. Voľba zapisovateľov, overovateľov zápisnice a určenie skrutátorov.

  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

  4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

  5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

  6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

  7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2005.

  8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2005. Návrh na vysporiadanie  

       hospodárskeho výsledku.

  9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky, o výsledku auditu.

      Stanovisko KK ku návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

10. Schválenie účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2005.

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej

      závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2005.

12. Rôzne.

13. Diskusia.

14. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci predseda predstavenstva SBD Levoča pán Peter Antal. Predseda predstavenstva SBD pán Peter Antal privítal prítomných na dnešnom zhromaždení delegátov a otvoril zasadnutie.

    

2. Voľba zapisovateľov, overovateľov zápisnice a určenie skrutátorov.

*      Prítomní delegáti schválili hlasovaním zapisovateľov dnešnej zápisnice Vladimíra Paločka a Ivetu Škotkovu pracovníkov SBD.

Pri hlasovaní bolo prítomných 22 delegátov.

Za: 22 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

*      Predsedajúci určil skrutátorov dnešného Zhromaždenia delegátov Marcelu Mydlarovu a Ivetu Škotkovú, pracovníkov SBD. Nikto s prítomných delegátov nepredniesol námietky.

*      Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice dnešného Zhromaždenia delegátov:

-     Pavlikovský Ján
Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 21 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0            Nehlasoval: 0

-          Dzurňákovu Žofiu,

Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 20 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 1            Nehlasoval: 0

-          Dzurňáková Žofia

Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 20 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 1            Nehlasoval: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Mgr. Birica Imricha,
Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 20 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 1            Nehlasoval: 0

*      Kopkášovú Alžbetu,

Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 20 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 1            Nehlasoval: 0

*      Gondu Libora.

Pri hlasovaní bolo prítomných 21 delegátov.

Za: 19 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 2            Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Mandátová komisia v zložení p. Mgr. Biric Imrich, Kopkášová Alžbeta, Gonda Libor  skonštatovala, že z počtu pozvaných delegátov 33 je prítomných 21 delegátov

a „Zhromaždenie delegátov SBD Levoča“ je v zmysle Stanov SBD Levoča, čl. 85 uznášaniaschopné. Viď PRÍLOHA č. 3.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Prítomní delegáti schválili hlasovaním program dnešného Zhromaždenia delegátov, ktorý predniesol predseda predstavenstva pán Peter Antal. Viď PRÍLOHA č. 2.

Pri hlasovaní bolo prítomných 22 delegátov.

Za: 22 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predseda predstavenstva pán Peter Antal vykonal hodnotenie plnenia uznesenia delegátov SBD Levoča, konaného dňa 16. júna 2005 a skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené.
Žiadne osobitné úlohy neboli určené. Zmeny zápisu orgánov v Obchodnom registri boli
vykonané podľa výsledkov volieb.

 

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva

    za rok 2005.

 

Predseda predstavenstva pán Peter Antal predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2005“, viď PRÍLOHA č. 4.

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2005. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho  výsledku.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2005 aj  návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení predniesla prítomným delegátom Ing.Kiššová – vedúca EÚ, viď PRÍLOHA č. 5.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky, o výsledku auditu. Stanovisko KK ku návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK za rok 2005 predniesla  podpredsedníčka KK p. Stanková Mária, viď PRÍLOHA č. 6. Zároveň prečítala výrok auditora, ku vykonanému auditu účtovnej závierky.

KK doporučuje Zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku a návrh na prerozdelenie zisku schváliť.

 

10. Schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2005.

 

Po prejednaní účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2005 zhromaždenie delegátov prednesený návrh ekonómkou SBD uvedených v PRÍLOHE č. 5 schválilo.

*      Hlasovanie o návrhu na prerozdelenie zisku a schválení ročnej účtovnej uzávierky, viď PRÍLOHA č. 5

Pri hlasovaní bolo prítomných 22 delegátov.

Za: 21 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 1

 

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2005.

 

Mandátová komisia preniesla správu o počte prítomných delegátov pred hlasovaním schválenia návrhu na uznesenie ZD ku schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2005. Správu  predniesol za mandátovú komisiu Mgr. Biric Imrich. Skonštatoval, že je prítomných  je 22 delegátov z 33 pozvaných delegátov a Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Viď PRÍLOHA č. 7.

Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2005 predniesol Mgr. Biric Imrich.

Uznesenie č. 1 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 14.6.2006

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča:

 

A.       v z a l o  na  vedomie :

 

           1. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 15.6.2005

           2. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva

               za rok 2005.

           3. Správu kontrolnej komisie o činnosti a o preskúmaní účtovnej závierky

               za rok 2005 a stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na vysporiadania 

               hospodárskeho výsledku za rok 2005.

           4. Auditorsku správu o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2005

           5. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

               zhromaždenia delegátov.

 

B.       s ch v á l i l o :

       

          1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom

              v pozvánke.

          2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2005.

          3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2005 takto :

              Zisk po zdanení na rozdelenie celkom :             132 463,01  Sk

              Z toho : prídel do rezervného fondu                   112 463,01  Sk

                           prídel do sociálneho fondu                      20 000,-     Sk

             

 C.     z v o l i l o :

          a) za overovateľov zápisnice zo zasadania ZD SBD Levoča :
              p. Jána Pavlikovského, p. Jozefa Peňaziho, p. Žofiu Dzurňákovú.

          b) za zapisovateľov  :  Vladimíra Paločka, Ivetu Škotkovú

          c) mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

             p. Biric Imrich, p. Alžbeta Kopkášová, p. Libor Gonda.

 

Pri hlasovaní bolo prítomných 22 delegátov.

Za: 21 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 1

 

12. Rôzne.

 

1. Riaditeľ družstva vyzval prítomných delegátov, aby sa vo svojich bytových domoch zaoberali myšlienkou úspory tepelnej energie zateplením domu. Prisľúbil pomoc družstva pri realizácií zateplenia a zabezpečení financovania zateplenia.

 

2. Pán Milčák – delegát za bytový dom Opál: poďakoval pracovníkom družstva za pomoc družstva pri príprave realizácie zateplenia bytového domu Opál.

 

3. Pán Pavlikovský – delegát za bytový dom Orchidea: požiadal o pomoc družstva pri vybudovaní schodiskovej steny v bytovom dome Orchidea, kde majú záujem o vybudovanie ešte v roku 2006.

 

4. Pán Pavlikovský – delegát za bytový dom Orchidea:

*      Vyjadril nespokojnosť s firmou Chovanec, ktorá prevádzkuje výťahy v ich bytovom dome, pretože dozorcovi výťahu nevypláca mzdu za vykonanú prácu.

Po prediskutovaní prijalo zhromaždenie uznesenie:

Uznesenie č. 2 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 14.6.2006

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča ukladá predstavenstvu SBD zvýšiť kontrolu vykonávania opráv VTZ – výťahov a ich dokumentácie, a prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Pri hlasovaní bolo prítomných 22 delegátov.

Za: 16 delegátov                         Proti: 1                                Zdržal sa: 5

 

13. Diskusia.

Do diskusie sa nikto nezapojil, nakoľko všetky dotazy a pripomienky boli prediskutované pri jednotlivých bodoch programu.

 

14. Záver.

 

Predseda predstavenstva SBD pán Peter Antal poďakoval prítomným za účasť na dnešnom Zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

V Levoči, 16.6.2006

 

 

Vypracovali:   Iveta Škotková           ……………………………………………………………………………………..

 

                        Vlado Paločko            ……………………………………………………………………………………..

 

 

Overovatelia:  p. Pavlikovský Ján      ……………………………………………………………………………………..

 

p. Dzurňáková Žofia  ……………………………………………………………………………………..

 

                        p. Peňazi Jozef           ……………………………………………………………………………………..

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2006

Predchádzajúca strana: Rok 2005 Nasledujúca strana: Rok 2007