Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 11.6.2008 o 17.00 hod.

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov SBD: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Peňazi Jozef, Dzurňáková Žofia, Kováč Jaroslav

 

Zapisovateľ zápisnice: Vladimír Paločko

 

Skrutátori: Kotradyová Anna, Čujová Viera

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie.

  2. Voľba zapisovateľov, overovateľov zápisnice a určenie skrutátorov.

  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

  4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

  5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

  6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

  7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2007.

  8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2007. Návrh na vysporiadanie  

       hospodárskeho výsledku.

  9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky, o výsledku auditu.

      Stanovisko KK ku návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

10. Schválenie účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2007.

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej

      závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2008.

12. Diskusia.

13. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci predseda predstavenstva SBD Levoča Peter Antal. Predseda predstavenstva SBD Peter Antal privítal prítomných na dnešnom zhromaždení delegátov a otvoril zasadnutie.

    

2. Voľba zapisovateľov, overovateľov zápisnice a určenie skrutátorov.

*      Predsedajúci zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa dnešnej zápisnice Vladimíra Paločka  pracovníka SBD.

*      Predsedajúci určil skrutátorov dnešného Zhromaždenia delegátov Čujovú Vieru a Kotradyovú Annu, pracovníkov SBD.

*      Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice dnešného Zhromaždenia delegátov:

-          Peňazi Jozef

-          Dzurňáková Žofia

-          Kováč Jaroslav

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Mgr. Biric Imrich,

*      Kopkášová Alžbeta,

*      Ing. Just Ladislav
Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Mandátová komisia v zložení p. Mgr. Biric Imrich, Kopkášová Alžbeta, Ing. Just Ladislav skonštatovala, že z počtu pozvaných delegátov 31 je prítomných 16 delegátov, čo je 51,61%

a „Zhromaždenie delegátov SBD Levoča“ je v zmysle Stanov SBD Levoča, čl. 85 uznášaniaschopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Prítomní delegáti schválili hlasovaním program dnešného Zhromaždenia delegátov, ktorý predniesol predseda predstavenstva pán Peter Antal. Viď PRÍLOHA č. 3.

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predseda predstavenstva pán Peter Antal vykonal hodnotenie plnenia uznesenia delegátov SBD Levoča, konaného dňa 13. júna 2007 a skonštatoval, že všetky úlohy boli splnené.

 

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva

    za rok 2007.

 

Predseda predstavenstva pán Peter Antal predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2007“, viď PRÍLOHA č. 4.

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2007. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho  výsledku.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2007 aj  návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku po zdanení predniesla prítomným delegátom Ing.Kiššová – vedúca EÚ, viď PRÍLOHA č. 5.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky, o výsledku auditu. Stanovisko KK ku návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK za rok 2007 predniesla predsedníčka KK p. Stanková Mária, viď PRÍLOHA č. 6. Zároveň prečítala výrok auditora, ku vykonanému auditu účtovnej závierky.

KK doporučuje Zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku a návrh na prerozdelenie zisku schváliť.

 

10. Schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2007.

 

Po prejednaní účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2007 zhromaždenie delegátov prednesený návrh ekonómkou SBD uvedených v PRÍLOHE č. 5 schválilo.

*      Hlasovanie o návrhu na prerozdelenie zisku a schválení ročnej účtovnej uzávierky, viď PRÍLOHA č. 5

Pri hlasovaní bolo prítomných 18 delegátov.

Za: 18 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2007.

 

Mandátová komisia preniesla správu o počte prítomných delegátov pred hlasovaním schválenia návrhu na uznesenie ZD ku schválenie účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2007. Správu  predniesol za mandátovú komisiu Mgr. Biric Imrich. Skonštatoval, že je prítomných  je 18 delegátov z 31 pozvaných delegátov, čo je 58,06% a Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Viď PRÍLOHA č. 7.

Návrh na uznesenie ZD ku schváleniu účtovnej závierky a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2007 predniesol Mgr. Biric Imrich. Viď PRÍLOHA č. 8.

 

Uznesenie č. 1 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 11.6.2007

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča:

 

A.       v z a l o  na  vedomie :

 

           1. Ustanovenie zapisovateľa :  Vladimíra Paločka

           2. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 13.6.2007

           3 Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva

               za rok 2007.

           4. Správu kontrolnej komisie o činnosti a o preskúmaní účtovnej závierky

               za rok 2007 a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie zisku 

               za rok 2007.

           5. Správu auditora o výsledku overenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2007

           6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

               zhromaždenia delegátov.

 

 

 

B.       s ch v á l i l o :

       

          1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom

              v pozvánke.

          2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2007.

          3. Rozdelenie zisku po zdanení za rok 2007 takto :

              Zisk po zdanení na rozdelenie celkom :               157.533,72  Sk

              Z toho : prídel do rezervného fondu                     127.533,72  Sk

                           prídel do sociálneho fondu                        30.000,-     Sk

             

 C.     z v o l i l o :

          a) za overovateľov zápisnice zo zasadania Zhromaždenia delegátov SBD Levoča :

*      Peňaziho Jozefa

*      Dzurňákovú Žofiu

*      Kováča Jaroslava

 

          b) mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

*      Mgr. Biric Imrich

*      Kopkášová Alžbeta

*      Ing. Just Ladislav

 

Pri hlasovaní bolo prítomných 18 delegátov.

Za: 18 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

12. Diskusia.

1. Pán Pavlikovský Ján– delegát za bytový dom Orchidea:

*      Žiada o informáciu o výške zdrojov v rezervnom fonde družstva a žiada o informáciu ohľadom súdneho sporu s bývalým predsedom družstva Dušanom Novákom.

*      Informáciu podal riaditeľ družstva.

 

13. Záver.

 

Predseda predstavenstva SBD pán Peter Antal poďakoval prítomným za účasť na dnešnom Zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

V Levoči, 12.6.2008

 

 

Vypracoval:    Vladimír Paločko       ……………………………………………………………………………………..

 

 

Overovatelia:  p. Peňazi Jozef           ……………………………………………………………………………………..

 

p. Dzurňáková Žofia              ……………………………………………………………………………………..

 

                        p. Kováč Jaroslav       ……………………………………………………………………………………..


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2008

Predchádzajúca strana: Rok 2007 Nasledujúca strana: Rok 2009