Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 13.6.2012 o 17.00 hod.

 

 

Zhromaždenie delegátov bolo zvolané na deň 13.6.2012 o 17.00 hod.

Pozvaní delegáti: 30

Prítomní delegáti o 17.00 hod: 16

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Stanková Mária, Spišská Anna, Milčák Jozef

 

Zapisovateľ zápisnice: Vladimír Paločko

 

Skrutátori: Ing. Repeľová Vlasta, Ing. Džugan Ján,

 

PROGRAM:

 

1.   Otvorenie.

2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.

5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

6.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného Zhromaždenia delegátov.

7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2011.

8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2011. Návrh na 

      rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011.

9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky. Stanovisko

      kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

10. Zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča.

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia ZD.

12. Diskusia.

13. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci predseda predstavenstva Peter Antal.

Predsedajúci  Peter Antal privítal prítomných na zhromaždení delegátov. Predstavil novú vedúcu EÚ Ing. Repeľovú Vlastu. Otvoril zasadnutie.

 

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúci zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice Vladimíra Paločka  pracovníka SBD.

*      Predsedajúci určil skrutátorov zhromaždenia delegátov Ing. Repeľovú Vlastu a Ing. Džugana Jána, pracovníkov SBD.

*      Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice zhromaždenia delegátov:

-          Stanková Mária

-          Spišská Anna

-          Milčák Jozef

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Kováč Jaroslav                                  - predseda

*      Kurta Ján                                            - člen

*      Dzurňáková Žofia                             - člen
Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                Proti: 0                       Zdržal sa: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Mandátová komisia v zložení Kováč Jaroslav, Kurta Ján a Dzurňáková Žofia skonštatovala, že podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 30 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 16 delegátov. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci predniesol Program zhromaždenia delegátov v zmysle pozvánky doručenej delegátom Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 3.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu v zmysle pozvánky.

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                  Proti: 0                       Zdržal sa: 0

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predsedajúci  Peter Antal vykonal kontrolu plnenia uznesenia náhradného zhromaždenia delegátov, konaného dňa 15.6.2011 a skonštatoval, že predstavenstvu neboli uložené žiadne úlohy.

 

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2011.

 

Predsedajúci Peter Antal predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2011“, viď PRÍLOHA č. 4.

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2011. Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku po zdanení za rok 2011.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2011 aj 

návrh na umorenie straty predniesla prítomným delegátom Ing. Repeľova – vedúca EÚ. Štruktúru nákladov, výnosov, hospodársky výsledok a návrh na umorenie straty za rok 2011 obdržal každý delegát spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 5.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK za rok 2011 predniesla predsedníčka KK p. Stanková Mária, viď PRÍLOHA č. 6. KK doporučuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku a návrh na umorenie straty schváliť.

 

Hlasovania:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

*      Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2011

            Výsledok hospodárenia v schvaľovaní:                    -1.240,64 €

Umorenie straty z nedeliteľného fondu:                    -1.240,64 €

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

10. Zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča.

 

Predstavenstvom predložený návrh na zmenu stanov, ktorý bol doručený delegátom spolu s pozvánkou na zasadanie ZD viď PRÍLOHA č. 7 bol prejednaný Zhromaždením delegátov. Prítomní delegáti predložený návrh hlasovaním schválili.

Hlasovanie:

*      Schválenie zmeny Stanov SBD Levoča

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie náhradného ZD.

 

Mandátová komisia v zložení Kováč Jaroslav, Kurta Ján a Dzurňáková Žofia skonštatovala, že podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 30 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 16 delegátov. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Kováč Jaroslav. Viď PRÍLOHA č. 8.

 

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 13.6.2012

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Paločko  Vladimír

    2. Určenie skrutátorov :    Ing. Repeľová Vlasta, Ing. Džugan Ján

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 15.6.2011,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2011,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2011.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2011,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Stanková Mária, Milčák Jozef, Spišská Anna

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Kováč Jaroslav, Dzurňáková Žofia, Kurta Ján

   

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2011,

    3. Umorenie straty ako výsledok hospodárenia za rok 2011 z nedeliteľného fondu vo výške 

        1 240,64 EUR.

    4. Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča takto :

        v Článku 3  Predmet činnosti družstva, do textu označeného písmenom g) sa doplňuje:

        - údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

 

D. u k l a d á :  

     1. Predstavenstvu podať návrh na zápis rozšírenia predmetu činnosti družstva do 

         obchodného registra.

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

12. Diskusia.

1. Bajla Gabriel – žiada o pomoc SBD pri riešení problému s parkovaním, nepriechodnosťou cesty a dopravným značením na sídlisku Sever. Odpovedajú  riaditeľ družstva a predseda predstavenstva, že riešenie tohto problému nie je v kompetencii SBD, ale družstvo bude nápomocné. Je potrebné apelovať problémy sídliska na poslancov mestského zastupiteľstva.

 

2. Pavlikovský Ján – žiada o informáciu o výške rezervného fondu družstva. Informáciu podala vedúca EU Ing. Repeľová Vlasta. Ku 31.12.2011 bol zostatok prostriedkov rezervného fondu družstva 9.256,32 €, a k tomu nesplatené zostatky finančných výpomoci:

*      dom Fikus:     16.500,- €

*      dom Narcis:   10.800,- €

 

3. Ing. Lisoň – riaditeľ družstva informuje o prebiehajúcich obnovách bytových domov.

 

4. Kurta Ján – žiada o informáciu, či je ešte potrebný súhlas zástupcu vlastníkov bytov na použitie FOaU, pri opravách v bytovom dome. Odpovedá riaditeľ družstva, že súhlas je stále potrebný a vyžadovaný.

 

13. Záver.

 

Predsedajúci  Peter Antal poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

V Levoči, 13.6.2012

 

          

Vypracoval:                Vladimír Paločko       ……………………………………………………………………………………..

 

 

Overovatelia:              p. Stanková Mária      ……………………………………………………………………………………..

 

p. Spišská Anna         ……………………………………………………………………………………..

 

p. Milčák Jozef           ……………………………………………………………………………………..

 

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2012

Predchádzajúca strana: Rok 2011 Nasledujúca strana: Rok 2013