Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 12.6.2013 o 17.00 hod.

 

 

Zhromaždenie delegátov bolo zvolané na deň 12.6.2013 o 17.00 hod.

Pozvaní delegáti: 31

Prítomní delegáti o 17.00 hod: 17

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice:

 

Zapisovateľ zápisnice: Vladimír Paločko

 

Skrutátori: Ing. Repeľová Vlasta, Ing. Džugan Ján,

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.

2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.

5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

6.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného Zhromaždenia delegátov.

7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2012.

8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2012. Návrh na 

      rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2012.

9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky. Stanovisko

      kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.

11. Diskusia.

12. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci predseda predstavenstva Peter Antal.

Predsedajúci  Peter Antal privítal prítomných na zhromaždení delegátov. Otvoril zasadnutie.

    

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúci zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice Vladimíra Paločka  pracovníka SBD.

*      Predsedajúci určil skrutátorov zhromaždenia delegátov Ing. Repeľovú Vlastu a Ing. Džugana Jána, pracovníkov SBD.

*      Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice zhromaždenia delegátov:

-          Čaja Jozef

-          Eliáš Milan

-          Milčák Jozef

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 16 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 1

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Kováč Jaroslav                                    - predseda

*      Kurta Ján                                            - člen

*      Dzurňáková Žofia                                - člen
Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov                Proti: 0                       Zdržal sa: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Mandátová komisia v zložení Kováč Jaroslav, Kurta Ján, Dzurňáková Žofia skonštatovala, že podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 31 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 17 delegátov. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci predniesol Program zhromaždenia delegátov v zmysle pozvánky doručenej delegátom Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 3.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu v zmysle pozvánky.

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov                  Proti: 0                       Zdržal sa: 0

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predsedajúci  Peter Antal vykonal kontrolu plnenia uznesenia zhromaždenia delegátov, konaného dňa 13.6.2012.

*      Zhromaždenie delegátov schválilo umorenie straty ako výsledok hospodárenia za rok 2011, z nedeliteľného fondu vo výške1.240,64 €.

*      Zhromaždenie delegátov schválilo Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča takto :

            v Článku 3  Predmet činnosti družstva, do textu označeného písmenom g) sa doplňuje:

            - údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností

*      Zhromaždenie delegátov  uložilo predstavenstvu podať návrh na zápis rozšírenia predmetu činnosti družstva do obchodného registra.

 

Plnenie uznesenia :

1. Strata ako výsledok hospodárenia za rok 2011, bola v roku 2012 zúčtovaná umorením

    z nedeliteľného fondu vo výške 1 240,64 EUR .

2. Listom zo dňa  4.7.2012 bol zaslaný registrovému súdu - Okresnému súdu Košice I

    Návrh na zápis rozšírenia predmetu činnosti družstva do obchodného registra. Zápis 

   v obchodnom registri bol vykonaný dňa 14.7.2012.

 

Z uznesenia nevyplynula žiadna ďalšia úloha pre orgány družstva ani pre zamestnancov družstva.

 

V diskusii  na zasadnutí ZD SBD Levoča delegát Gabriel Bajla požiadal družstvo o pomoc pri riešení problému s parkovaním, nepriechodnosťou cesty a dopravným, značením na sídlisku Sever.

 

Plnenie :

Vedenie družstva riešilo túto vec ako žiadosť užívateľov bytov – občanov mesta Levoča.

1. Riaditeľ družstva listom z 10.9.2012 vyzval zástupcov vlastníkov bytov v domoch v správe 

    družstva na sídlisku Sever v Levoči A1,A2,A4,A5-6,B1,o predloženie návrhov na riešenie 

    dopravnej situácie  na sídlisku Sever . V dome B2 nebol vtom čase zvolený zástupca

    vlastníkov bytov.

    Vyjadrenie dali a návrhy predložili zástupcovia vlastníkov z domov A1,A2, A5-6.

2. Na základe týchto návrhov bola 4.10.2012 spracovaná Žiadosť o opravu komunikácií 

    a zariadení mesta, o vybudovanie parkovacích miest , o zvýšenie bezpečnosti v doprave na 

    ulici J. Francisciho v Levoči.

    Túto žiadosť, adresovanú Mestu Levoča, podpísali v dome

     A1  užívatelia 17 bytov z 32          

     A2  užívatelia 24 bytov z 32

    A5-6 užívatelia 57 bytov zo 72

 

    Žiadosť užívateľov bytov bola doručená mestu Levoča dňa 15.10.2012.

 

   Odpoveď od mesta doručená 15.11.2012

    - opravy chodníkov miestnych komunikácií  a zariadení vykonávajú Technické služby 

      Levoča, ktorým bude žiadosť odstúpená,

   - na nové parkoviská na sídlisku Sever  je spracovaný projekt, investícia musí byť zaradená 

     do rozpočtu mesta a odsúhlasená MZ,

 - zmeny dopravného značenia v roku 2012 nie je možné vykonať, keďže finančné 

     prostriedky sú na tento rok už vyčerpané.

  

Technické služby Levoča ku oprave chodníkov miestnych komunikácií  a zariadení

- list doručený 7.12.2012 – pre rok 2012 je rozpočet TS vyčerpaný, žiadosť bude   zaradená 

                                            do rozpočtu 2013 a opravy budú vykonané ak bude žiadosť 

                                            v rozpočte schválená.

 

Záver ku žiadosti = doporučenie :

je nevyhnutné, aby užívatelia bytov ako občania mesta sa obrátili na svojich poslancov a mestské zastupiteľstvo s požiadavkou na riešenie potrieb na ulici J. Francisciho v Levoči.

 

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2012.

 

Predsedajúci Peter Antal predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2012“, viď PRÍLOHA č. 4.

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2012. Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku po zdanení za rok 2012.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2012 aj 

návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku predniesla prítomným delegátom Ing. Repeľova – ekonóm družstva. Štruktúru nákladov, výnosov, hospodársky výsledok a „Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012“:

Výsledok hospodárenia v schvaľovaní:                                5.841,85 €

*      prídel do sociálneho fondu:                                      1.000,- €

*      prídel do ostatných fondov (rezervný fond):                       4.841,85 €

ktorý obdržal každý delegát spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 5.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK za rok 2012 predniesla predsedníčka KK p. Stanková Mária, viď PRÍLOHA č. 6. KK doporučuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 schváliť.

 

Hlasovania:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2012

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

*      Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2012

            Výsledok hospodárenia v schvaľovaní:                                5.841,85 €

-          prídel do sociálneho fondu:                                            1.000,- €

-          prídel do ostatných fondov (rezervný fond):                 4.841,85 €

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie náhradného ZD.

 

Mandátová komisia v zložení Kováč Jaroslav, Kurta Ján, Dzurňáková Žofia skonštatovala, že podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 31 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 17 delegátov. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 7.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Kováč Jaroslav. Viď PRÍLOHA č. 8.

 

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 12.6.2013

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Vladimír Paločko

    2. Určenie skrutátorov : Ing. Vlasta Repeľová, Ing. Ján Džugan   

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 13.6.2012.

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2012.

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2012.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2012.

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča :
        - Milčák Jozef

        - Eliáš Milan
        - Čaja Jozef

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

       - Kováč Jaroslav - predseda
       - Kurta Ján - člen

       - Dzurňáková Žofia - člen

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2012,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012  po zdanení takto :

        Dosiahnutý hospodársky výsledok po zdanení                  5 841,85 EUR

        prídel do sociálneho fondu                                                1 000,-    EUR                                 

        prídel do rezervného fondu                                                4 841,85  EUR

 

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

11. Diskusia.

1. Pavlikovský Ján – požiadal vedenie družstva o vypracovanie štúdie pre bytové domy na možnosť prijímania digitálneho televízneho signálu. Zaujíma ho technické riešenie a finančné náklady s možnosťou výstavby nového káblového rozvodu .

Do diskusie sa k tomuto pripojil p. Maľák a p. Kovalík, ktorí informujú, že na sídliskách Západ 1, 2 a Sever, nie je možné dosiahnuť požadovanú kvalitu signálu, tak aby boli jednotlivé domy schopné prijímať televízny signál.

 

2. Pavlikovský Ján – žiada predstavenstvo družstva, prehodnotiť delegátov za jednotlivé bytové domy. Pravidelne sa opakuje situácia pri Zhromaždeniach delegátov, že na zasadnutí je iba tesné kôrum. Sú delegáti, ktorí sa pravidelne nezúčastňujú zasadnutia Zhromaždenia delegátov.

Informáciu podal predseda predstavenstva, že jednotlivých delegátov si volia členské samosprávy v bytových domoch na členských schôdzach, a nie je v právomoci predstavenstva donútiť delegátov k účasti na zasadnutí zhromaždenia delegátov.

 

3. Bajla Gabiel – žiada o informáciu ohľadom dochádzky členov predstavenstva na zasadnutia predstavenstva.

Informáciu podal predseda predstavenstva.

 

4. Novák Vladimír – žiada o informáciu ohľadom výpočtu úroku z omeškania zmluvnej pokuty.

Informáciu podal riaditeľ družstva.

 

12. Záver.

 

Predsedajúci  Peter Antal poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 

V Levoči, 12.6.2013

 

          

Vypracoval:                Vladimír Paločko       ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:              Milčák Jozef               ……………………………………………………………………………………..

 

Eliáš Milan                 ……………………………………………………………………………………..

 

Čaja Jozef                   ……………………………………………………………………………………..

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2013

Predchádzajúca strana: Rok 2012 Nasledujúca strana: Rok 2014