Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 21.6.2023 o 17.00 hod.

 

 

 

Prítomní:


Delegáti Zhromaždenia delegátov:
podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice:  Mušinský Ján, Wagner Anton,

 

Zapisovateľ zápisnice: Paločko Vladimír

 

Skrutátori: Puklušová Zuzana

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.
2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.
3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.
5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.
6.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného
      dňa 22.6.2022.
7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2022.
8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2022.
      Návrh na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022.

 9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.
      Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022.
10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.
11. Diskusia.
12. Záver.  

1. Otvorenie.

o 17,00 hod. bolo prítomných 14 delegátov

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci - predseda predstavenstva Kovalík Ľuboš.


Predsedajúci
- privítal prítomných na zasadaní zhromaždenia delegátov. O 17,00 hod. otvoril zasadnutie.
- Predstavenstvo družstva  Uznesením č. 20 z 26.4.2023 zvolalo Zhromaždenie delegátov
  s programom, uvedeným v Pozvánke zo dňa 8.6.2023, v liste  značky č. j. 98/2023,
  doručenej delegátom zhromaždenia delegátov zvolených členskými samosprávami
  Stavebného bytového družstva Levoča, členom predstavenstva a kontrolnej komisie
  družstva. Viď PRÍLOHA č. 2.
- na dnešné zasadanie zhromaždenia delegátov boli pozvaní

  19 delegátov, zvolení členmi družstva na schôdzach  členských samospráv v bytových
                       domoch na obdobie 2020 - 2025
  7 členov predstavenstva a 3 členovia kontrolnej komisie, zvolených dňa 25.11.2020 na
     volebné obdobie 2020 – 2025
- podľa prezentácie, v čase otvorenia zasadania je prítomných 14 delegátov, čo je
  nadpolovičná väčšina z pozvaných 19,  Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné.

    

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*    Predsedajúci zasadaniu zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice: Paločko Vladimír. 

*    Predsedajúci určil skrutátora zasadania zhromaždenia delegátov: Puklušová Zuzana.

*    Prítomní delegáti zvolili hlasovaním overovateľov zápisnice zasadania zhromaždenia delegátov:

-       Mušinský Ján

-       Wagner Anton

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*    Ing. Meluch Ján        - predseda

*    Gbúr František         - člen           

*    Frankovič Jozef        - člen

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Meluch Ján, predseda komisie:
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“.
Pozvaných bolo 19 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 14 delegátov, čo je 73,68 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 3.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci
-  predniesol návrh Programu zhromaždenia delegátov, podľa pozvánky doručenej delegátom
   Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 2.
 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu z pozvánky.

 

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

Program zhromaždenia delegátov je schválený.

 

6. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného dňa 22.6.2022

Predsedajúci
-  vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zhromaždenia delegátov, konaného dňa
22.6.2022.

 

Posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa konalo 22.6.2022 o 17,00 hod. za účasti 14 delegátov z pozvaných 19 delegátov.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 22.6.2022

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa: Paločko Vladimír 

    2. Určenie skrutátora: Puklušová Zuzana    

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 30.6.2021.

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2021.

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2021.

        Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021.      

     6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča:       Mgr. Suchá Miroslava,
                                                          Záhradník Miroslav

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení:      Ing. Meluch Ján - predseda
                                                                                  Dzurňáková Žofia - člen
                                                                         Frankovič Jozef - člen

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2021,

    3. Úhradu straty za rok 2021 z rezervného fondu.


Plnenie Uznesenia zhromaždenia delegátov z 22.6.2022:
Pre predstavenstvo družstva nebola zadaná žiadna úloha.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie túto správu na vedomie.

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2022.

 

Predsedajúci  Kovalík Ľuboš
- predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok
  202
2“, viď PRÍLOHA č. 4
.

Nik z prítomných delegátov nemal otázky ani stanoviská k prednesenej správe.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie Správu predstavenstva o činnosti družstva a predstavenstva za rok 202
2 na vedomie.


8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 202
2. Návrh na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2022 aj 

Návrh predstavenstva  na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022 predniesla prítomným delegátom Zuzana Pulkušová – samostatný ekonóm.

Rozpis plánu a skutočnosti nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 202
2 bol doručený každému delegátovi spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 2.
Výnosy:                                        363.805,64
Náklady:                                       3
66.645,91

Plánovaný HV:                              -
5.472,00

Skutočný HV:                                -
2.840,27

Výsledok hospodárenia po zdanení: - 2.
840,27


Predstavenstvo odporúča stratu vykryť z rezervného fondu.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022.

 

Správu KK o činnosti za rok 2022 predniesla členka KK Mgr. Kokavcová Anna, viď PRÍLOHA č. 5.

KK navrhuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 202
2
schváliť.
KK navrhuje zhromaždeniu delegátov stratu z hospodárenia za rok 202
2 uhradiť rezervného fondu.


Nik z prítomných  delegátov nemal otázky k hospodáreniu družstva a k prednesenej správe KK.

 

Hlasovanie:

*    Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

*    Schválenie návrhu úhrady straty z hospodárenia za rok 2022 – 2.840,27 € z rezervného fondu.
Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie  zhromaždenia delegátov .

 

Správu predniesol Ing. Meluch Ján, predseda mandátovej a návrhovej komisie,                                                               
- Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány
  družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto
  stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 19 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných
  je v tomto okamihu 14 delegátov, čo je 73,68 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania
  schopné. Viď PRÍLOHA č. 6.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Ing. Meluch Ján, predseda mandátovej a návrhovej komisie, vid PRÍLOHA č. 7.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 21.6.2023

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Vladimír Paločko

    2. Určenie skrutátorov :     Zuzana Puklušová

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 22.6.2022,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2022,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2022.

        Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2022.       

     6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Ján Mušinský,
                                                     Anton Wagner

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :  Ing. Ján Meluch
                                                                               František Gbúr
                                                                               Jozef Frankovič

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2022,

    3. Úhradu straty za rok 2022 z rezervného fondu družstva.


Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov  Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0    Uznesenie je prijaté


11. Diskusia.

1.
Mušinský Ján – delegát
- žiada o informáciu ako družstvo vykonáva deratizáciu objektov.
- riaditeľ družstva Ing. Džugan Ján – informuje, že deratizácia sa vykonáva individuálne na základe požiadaviek vlastníkov v jednotlivých bytových domoch.

 

2. Ing. Džugan Ján – riaditeľ družstva

- informuje delegátov o vývoji cien energií v tomto roku a výhľade na budúce roky,

- informuje o uzatvorených zmluvách družstva s dodávateľmi energií.

 

3. Záhradník Miroslav – delegát

- žiada o informáciu o neplatičoch v bytových domoch.

-  riaditeľ družstva Ing. Džugan Ján – informuje, že základe schváleného zákona o ochrane osobných údajov GDPR, nie je možné na tomto zhromaždení podať podrobnú informáciu. Podrobne o neplatičoch môžu v zmysle platného zákona o GDPR rokovať iba vlastníci na schôdzi vlastníkov v bytovom dome.

- riaditeľ družstva Ing. Džugan Ján – informuje o neplatičoch iba všeobecne štatisticky.

 

4. Wagner Anton – delegát

- vyslovil potrebu rekonštruovať stúpačkové rozvody v bytovom dome Pivónia.

- riaditeľ družstva Ing. Džugan Ján – informuje, že je potrebné zvolať schôdzu vlastníkov bytov v bytovom dome Pivónia a požiadavku vlastníkov prerokovať.

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.

12. Záver.

 

Predsedajúci Kovalík Ľuboš poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 


V Levoči, 21.6.2023

 

          

Zapísal :                   Paločko Vladimír                ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:           Mušinský Ján                     …………………………………………………………………………………….

 


                                        
                              
Wagner Anton                    …………………………………………………………………………………….

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2023

Predchádzajúca strana: Rok 2022