Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zasadania zhromaždenia delegátov

Stavebného bytového družstva Levoča

konaného dňa 25.11.2020 o 17.00 hod.

 


Miesto konania: 
 Kongresová sála Mesta Levoča

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov, Kandidáti na voľby členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie, a ďalší
podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Meluch, Martin Tatranský, Miroslav Zahradník

 

Zapisovatelia zápisnice: Vladimír Paločko

 

Skrutátor: Puklušová Zuzana

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.

2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátora.

3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.

5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

6.   Kontrola plnenia uznesenia z posledného Zhromaždenia delegátov.

7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2019.

8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2019.

      Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019.

9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2019.

Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku
za rok 2019.

10. Diskusia.
11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.

12. Voľba volebnej komisie.

13. Voľby členov predstavenstva a náhradníkov členov predstavenstva SBD Levoča.

14. Voľby členov kontrolnej komisie a náhradníkov členov kontrolnej komisie SBD Levoča. 

15. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Schválenie uznesenia zhromaždenia delegátov.

16. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov otvoril Bajla Gabriel, predseda predstavenstva.


1. Privítal prítomných, otvoril rokovanie ZD,

    - Predstavenstvo Uznesením  č. 26 z 26.08.2020 zvolalo Zhromaždenie delegátov
      s programom, uvedeným v Pozvánke zo dňa 11.11.2020, v liste  značky č.j. 519/2020,
      doručenej pozvaným dňa 16.11.2020,
    - na dnešnú schôdzu zhromaždenia delegátov boli pozvaní:  delegáti zhromaždenia
      delegátov zvolení členskými samosprávami Stavebného bytového družstva Levoča na
      volebné obdobie 2020 -  2025, súčasní členovia predstavenstva a členovia kontrolnej
      komisie družstva, kandidáti na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva
      na volebné obdobie 2020- 2025, navrhnutí  členskými samosprávami,

Antal Peter, člen predstavenstva
- prerušovaním predsedajúceho sa pokúsil predniesť delegátom svoje stanovisko k zvolaniu
  dnešného zasadania zhromaždenia delegátov a k jeho právoplatnosti,

Bajla Gabriel, predseda predstavenstva
-  neudelil slovo Petrovi Antalovi,
- v bode 1. nie je diskusia.
- pokračoval:
2. Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva sa koná v podmienkach
    opakovaného núdzového stavu, vyhláseného Vládou SR, z dôvodu pretrvávajúcej pandémie
    ochorenia COVID-19.
    V záujme predchádzania riziku ochorenia, s cieľom dodržania odstupov účastníkov
    zhromaždenia delegátov, je zhromaždenie delegátov zvolané v tejto kongresovej sále.
    Po dohode s prenajímateľom sály je kapacita miestnosti obmedzená len na počet pozvaných
    osôb, celkom 48.
    Vyzval všetkých prítomných, aby vo všetkých priestoroch tejto budovy, aj priamo
     v kongresovej sále, po celý čas konania zhromaždenia, mali prekryté horné dýchacie cesty
     rúškom, nekonzumovali pokrmy ani nápoje, nepodávali si navzájom ruky dodržiavali
     odstupy medzi sebou, aj pri odchode.
     2.1. Posledná schôdza zhromaždenia delegátov sa konala 19.6.2019 a voľby
            predstavenstva a kontrolnej komisie boli vykonané zhromaždením delegátov dňa
            24.6.2015. Pod vplyvom pandémie ochorenia COVID – 19, bola pred zvolaním
            zhromaždenia blokovaná možnosť zvolávania členských schôdzi samospráv družstva
            v bytových domoch, tým možnosť voľby nových delegátov, schválenia návrhov
            kandidátov na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie na roky 2020 – 2025.
     2.2. Podľa Článku 70 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, funkčné obdobie
            orgánov družstva je  5 rokov. Podľa Článku I., bod 1. Volebného poriadku, ktorý bol
            schválený zhromaždením delegátov  družstva dňa19.6.2019,  volebné obdobie končí
            zvolením nových orgánov. 
            V období súčasného krízového stavu, alebo v čase iných krízových udalostí, vo  
            vzťahu ku skončeniu funkčného obdobia členov orgánov družstva je situácia riešená
            v Obchodnom zákonníku, v § 257.

            Podľa uvedeného ustanovenia zákona, súd na návrh štátneho orgánu, orgánu  alebo
            člena družstva, alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo z vlastného
            podnetu, rozhodne o zrušení družstva
            a) ak uplynulo šesť mesiacov odo dňa, keď sa skončilo funkčné obdobie orgánov
               družstva a neboli zvolené nové orgány
            b) alebo ak sa v tejto lehote (šesť mesiacov od skončenia funkčného obdobia)   
                nesplnila povinnosť zvolať členskú schôdzu družstva.
            c) ak po uplynutí 6 mesiacov podľa písmena a) súd rozhoduje  o zrušení družstva, pred
                rozhodnutím družstvu určí lehotu na odstránenie dôvodu.
            Šesť mesiacov od skončenia funkčného obdobia členov orgánov uplynie 24.12.2020.
     Fungovanie družstva nebolo ani nie je nijako ohrozené.
     2.3. Predstavenstvo je štatutárny orgán družstva. Pre zabezpečenie vonkajších aj
            vnútorných vzťahov družstva predstavenstvo musí existovať po celú dobu existencie
            družstva. Viď §237 Obchodného zákonníka a Článok 67 Stanov družstva, kde sú
            vymenované orgány družstva.

            Schôdza zhromaždenia delegátov je zvolaná a dnes budú zvolení noví členovia  
            predstavenstva aj kontrolnej komisie a ich náhradníci. Následne bude vykonaný zápis
            nových členov týchto orgánov do obchodného registra. Zákonom stanovená lehota
            6 mesiacov je a bude dodržaná.

3. Gabriel Bajla:
    - požiadal o informáciu od prezentácie o počte prítomných delegátov


    Podľa prezentácie :
    Pozvaní boli  20 delegáti        Prítomní :   14                     
    Je to viac ako 50% zvolených a  pozvaných delegátov.

    -zhromaždenie delegátov je uznášania schopné
    - zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva prijíma rozhodnutia
      nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.

    

2. Voľba overovateľov zápisnice a určenie skrutátora.

       -    Predsedajúci určil zapisovateľa Vladimíra Paločka pracovníka SBD.

       -    Predsedajúci určil skrutátora Zuzanu Puklušovú pracovníčku SBD.

       -    Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice:
            Ing. Ján Meluch, Miroslav Zahradník, MartinTatranský

            Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

            Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0            Nehlasoval: 0

 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

- Mgr. Miroslava Suchá - predseda

- Mária Dzurillová - člen
- Surák Miroslav - člen


Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 13 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 1            Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Správu mandátovej komisie predniesla Mgr. Suchá Miroslava, predseda komisie:
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“.
Pozvaných bolo 20 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 14 delegátov, čo je 70 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.         .

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci
-  predniesol návrh Programu zhromaždenia delegátov, podľa pozvánky doručenej delegátom
   Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 3.
 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu z pozvánky.

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                                Zdržal sa: 0              Nehlasoval: 0

Program zhromaždenia delegátov je schválený.

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predsedajúci  Bajla Gabriel
- vykonal kontrolu plnenia uznesenia delegátov SBD Levoča, konaného dňa 19.6.2019,
- posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa
  konalo 19.06.2019 o 17,00 hod. za účasti 15 delegátov z pozvaných 27 delegátov.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.6.2019  :

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa : Paločko Vladimír 

    2. Určenie skrutátorov :   Ing. Džugan Ján, Puklušová Zuzana

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 20.6.2018,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2018,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2018.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2018,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Brundza Imrich,

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :  Kováč Jaroslav, Gbúr František,

                                                                               Dzurillová Mária

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2018,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2018 takto :
        prídel do sociálneho fondu                                                        1,00   EUR
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu             1 981,68  EUR
    4. Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, platnú od 19.6.2019.
    3. Volebný poriadok pre voľbu orgánov Stavebného bytového družstva Levoča, platný
        od 19.06.2019.
D. u k l a d á  :     

    1. Predstavenstvu podať návrh na zápis zmeny predmetu činnosti družstva do obchodného 

       registra.


Plnenie Uznesenia zhromaždenia delegátov z 19.6.2019:
1. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2018 bolo zaúčtované v mesiaci jún
    2019.
2. Predmet činnosti družstva bol doplnený o         

     - montáž určených meradiel v rozsahu:
       merače pretečeného množstva vody – na studenú vodu
       merače pretečeného množstva vody – na teplú vodu

     Zápis zmeny  predmetu činnosti do obchodného registra bol vykonaný dňa  4.7.2019.


Predstavenstvu  uložené úlohy z uznesenia sú splnené.
 
Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie na vedomie informáciu o plnení uznesenia z 19.6.2019.

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva

    za rok 2019.

 

Predsedajúci  Bajla Gabriel
- predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok
  2019“, viď PRÍLOHA č. 4.

Nik z prítomných delegátov nemal otázky ani stanoviská k prednesenej správe.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie Správu predstavenstva o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2019 na vedomie.

 

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2019.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku za rok 2019.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2019 aj 

Návrh predstavenstva  na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení, predniesla prítomným delegátom Zuzana Pulkušová – samostatný ekonóm.

Výnosy:                      289.847,20 €
Náklady:                     286.172,59 €
HV pred zdanením:    3.675,61 €
Daňový základ:          7.810,77 €
Daň:                            1.640,26 €
HV po zdanení:          2.035,35 €
Daňová priznanie je podané aj uhradené dňa 24.3.2020.

Rozpis plánu a skutočnosti nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 2019 bol doručený každému delegátovi spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 5.

Hospodársky výsledok pred zdanením                                         3 675,61  EUR
Daň z príjmov PO 21% zo základu dane                                      1 640,26  EUR
Výsledok hospodárenia v schvaľovaní :                                       2 035,35  EUR

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2019 : Viď PRÍLOHA č. 6.


prídel do sociálneho fondu                                                               1 000,-      EUR   
prídel do ostatných fondov, do rezervného fondu družstva             1 035,35   EUR  


9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2019. Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019.

 

Správu KK o činnosti za rok 2019 predniesol člen KK Novák Vladimír, viď PRÍLOHA č. 7.

KK navrhuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2019 a návrh na rozdelenie zisku schváliť.

Predsedajúci Gabriel Bajla:
- návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku r. 2019 po zdanení :


prídel do sociálneho fondu:                                                                  1 000,- € 
prídel do ostatných fondov, do rezervného fondu družstva:               1 035,35 €

 

Nik z prítomných  delegátov nemal otázky k hospodáreniu družstva, k prednesenej správe KK,  ani návrh na iné rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Hlasovanie:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

*      Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2019

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

 

10. Diskusia.

 

1. Ing. Meluch Ján: žiada aby v bode Diskusia, člen predstavenstva Peter Antal predniesol
    svoje stanovisko k právoplatnosti dnešného Zhromaždenie delegátov.

Antal Peter:
- považujem toto Zhromaždenie delegátov za neprávoplatne zvolané, lebo ho zvolalo
   predstavenstvo, ktorému skončilo funkčné obdobie 23.6.2020. -Cituje par. 246 Obchodného
   zákonníka.
- informuje prítomných, že družstvo sa môže dostať do problémov, môže prísť k výmazu
  družstva z registra, upozornil aj členov družstva, ktorí ešte nemajú prevedené byty do
  osobného vlastníctva, že môžu dostať do problémov.
- zhromaždenie delegátov malo vykonať voľby do orgánov družstva elektronicky, alebo
   písomným hlasovaním.
- označil Bajlu Gabriela za najneschopnejšieho predsedu predstavenstva spolu s členmi
  Mgr. Žilt, Ing. Plačko a Kovalík.

Bajla Gabriel:
- vyzval Petra Antala, aby nerobil zvukový ani obrazový záznam  zasadnutie Zhromaždenia
  delegátov, lebo nemá na to súhlas, je to v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov.

Antal Peter: zasadnutie je verejné preto kamerujem.


Bajla Gabriel:
- toto zasadnutie Zhromaždenia delegátov nie je verejné a je legitímne, k stanovisku Petra
  Antala dal vyjadrenie v bode 1. Otvorenie..


Riaditeľ družstva: informuje
- voľby predstavenstva a kontrolnej komisie boli vykonané zhromaždením delegátov dňa
  24.6.2015.
- pod vplyvom pandémie ochorenia COVID – 19, bola pred zvolaním zhromaždenia
  blokovaná možnosť zvolávania členských schôdzi samospráv družstva v bytových domoch,
  tým možnosť voľby nových delegátov, schválenia návrhov kandidátov na voľby členov
  predstavenstva a kontrolnej komisie na roky 2020 – 2025.
- Obchodný zákonník rieši riziko výmazu družstva z obchodného registra, v § 257.

- tam uvedená lehota 6 mesiacov od uplynutia funkčného obdobia na voľbu nových členov
  orgánov uplynie 23.12.2020 a je teda dodržaná.
- hlasovanie do orgánov družstva elektronicky, alebo písomným hlasovaním môže byť
  vykonané v období mimoriadnej situácie vyhlásenej štátom, alebo musí byť riešené
  Stanovami družstva, čo nemáme, zároveň platí, že vykonanie volieb členov orgánov
  písomne nie je možné v jednom kole volieb,
- oboznámil so stanoviskom SZBD k riešeniu vzniknutej situácie

Nikto ďalší sa nezapojil do diskusie.

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia Zhromaždenia delegátov.

 

Správu mandátovej a návrhovej komisie predniesla Mgr. Suchá Miroslava, predseda mandátovej a návrhovej komisie:                                                              
- Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány
  družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto
  stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 20 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných
  je v tomto okamihu 14 delegátov, čo je 70 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania
  schopné. Viď PRÍLOHA č. 8.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesla Mgr. Suchá Miroslava, vid PRÍLOHA č. 9.

Uznesenie č. 1 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.11.2020

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Vladimír Paločko

    2. Určenie skrutátora :     Zuzana Puklušová  

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa19.06.2019.

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2019.

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky za rok 2019

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2019.

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.
    7. Stanoviská prednesené v diskusii vo vzťahu k funkčnému obdobiu orgánov družstva.

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Ing. Ján Meluch, Martin Tatranský, Miroslav Zahradník
    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :

        Predseda :    Mgr. Miroslava Suchá

        člen:             Mária Dzurillová 

        člen:             Surák Miroslav    

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2019,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2019 takto :
        Výsledok hospodárenia v schvaľovaní                                              2 035,35    EUR
          prídel do sociálneho fondu                                                               1 000,-      EUR   
          prídel do ostatných fondov, do rezervného fondu družstva             1 035,35   EUR  

   


Gabriel Bajla:

- Vyzval delegátov o návrhy na doplnenie alebo zmenu predneseného textu návrhu uznesenia.

Nik nemal žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu textu návrhu uznesenia.

Hlasovanie o návrhu uznesenia zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení, predloženom návrhovou komisiou:


Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov     Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0    Uznesenie je prijaté

 

 

12. Voľba volebnej komisie.


Návrh na členov volebnej komisie predniesol predsedajúci Bajla Gabriel:

a) navrhuje  volebnú komisiu
    Ing. Ján Džugan, predseda
    František Gbur, člen
    Štefan Šuty, člen

Hlasovanie o návrhu na voľbu „Volebnej komisie“.

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov             Proti: 0                  Zdržal sa: 0                Nehlasoval: 0

 

b) určuje tajomníka volebnej komisie : Ing. Ján Lisoň

 

c) Predstavenstvo odovzdáva volebnej komisie kandidátne listiny na voľby členov  

    predstavenstva a kontrolnej komisie na volebné obdobie 2020-2025, so zdôvodnením prečo 

    niektorí navrhovaní kandidáti neboli zaradení na kandidátne listiny. Viď PRÍLOHA č. 10.

Predseda Volebnej komisie Ing. Džugan Ján prečítal list adresovaný volebnej komisii. Viď PRÍLOHA č. 10.

Predseda Volebnej komisie Ing. Džugan Ján
prečítal prítomným delegátom kandidátne listiny k voľbám, ktoré vypracovalo

predstavenstvo podľa návrhov členských samospráv a podľa platného Volebného poriadku:

Kandidátna listina pre voľby členov predstavenstva :
    Priezvisko, meno kandidáta           navrhnutý členskou samosprávou
===================================================================
    1. Ing. Babej Ján                            Púpava, J. Francisciho 26
    2. Boržík Jaroslav                          Agát, J. Czauczika č. 9,10   
    3. Ing. Bukovinský Jozef               Azalka, V. Greschika 6
    4. Dzurillová Mária                       Azalka, V. Greschika 6
    5. Dzurilla Vladimír                      B2, J. Francisciho 32,33                                                            
    6. Gállik Maroš                             Sasanka. Czauczika 5
    7. Ing. Gorbár Michal                   B2, J. Francisciho 32,33
    8. Hasaj Ján                                   Topas, Pri prameni 3,4,5
    9. Hockicko Ondrej                       Pivónia, V. Greschika 3
    10. Kokavcová Anna                     Narcis, J. Francisciho 7
    11. Kotradyová Božena                 Narcis, J. Francisciho 7
    12. Kováč Jaroslav                         Encián, J. Francisciho 15
    13. Kovalík Ľuboš                         B1, J. Francisciho 30,31
    14. Ledecká Jozefína                     Agát, J. Czauczika č. 9,10
    15. Mlynarčíková Jana                   Gladiola, Jána Francisciho č. 29      
    16. Novák Emil                              Narcis, J. Francisciho 7
    17. Ing. Plačko Ondrej                   Smaragd, Pri oprameni 11,12
    18. Polláková Alžbeta                    Azalka, V. Greschika 6
    19. Sminčák Ladislav                    Pivónia, V. Greschika 3
    20. Mgr. Suchá Miroslava             Rubín, Pri prameni 6,7
    21. Švirloch Jozef                          Mramor, Pri prameni 22,23,24
    22. Tarajčák Jozef                          Azalka, V. Greschika 6
    23. Mgr. Tatranský Martin             Muškát, J. Francisciho 14
    24. Tejbus Martin                           Agát, J. Czauczika č. 9,10
    25. Záhradník Miroslav                  Sasanka, J. Czauczika 5
    26. Mgr. Žilt Miroslav                    Fialka, J. Czauczika č. 3                        


Kandidátna listina pre voľby členov kontrolnej komisie:
    Priezvisko, meno kandidáta           navrhnutý členskou samosprávou
===================================================================
    1. Boržík Jaroslav                          Agát, J. Czauczika č. 9,10   
    2. Ing. Bukovinský Jozef               Azalka, V. Greschika 6
    3. Dzurillová Mária                       Azalka, V. Greschika 6
    4. Dzurňáková Žofia                      Smaragd, Pri prameni 11,12
    5. Gállik Maroš                              Sasanka, J. Czauczika 5
    6. Hasaj Ján                                    Topas, Pri prameni 3,4,5
    7. Hockicko Ondrej                        Pivónia, V. Greschika 3
    8. Kašper Štefan                             B2, J. Francisciho 32,33
    9. Kokavcová Anna                        Narcis, J. Francisciho 7
    10. Kotradyová Božena                  Narcis, J. Francisciho 7
    11. Ledecká Jozefína                      Agát, J. Czauczika č. 9,10

    12. Milčáková Helena                    Opál, Pri prameni 28,29,30
    13. Mlynarčíková Jana                   Gladiola, J. Francisciho 29
    14. Novák Emil                              Narcis, J. Francisciho 7
    15. Sminčák Ladislav                     Pivónia, V. Greschika 3
    16. Tarajčák Jozef                          Azalka, V. Greschika 6
    17. Mgr. Tatranský Martin             Muškát, J. Francisciho 14
    18. Záhradník Miroslav                  Sasanka, J. Czauczika 5
    19. Mgr. Žilt Miroslav                    Fialka, J. Czauczika č. 3 

 


13. Voľby členov predstavenstva a náhradníkov členov predstavenstva SBD Levoča

 

Prítomní delegáti zhromaždenia delegátov pod vedením volebnej komisie vykonali voľby členov predstavenstva a náhradníkov členov predstavenstva SBD Levoča v zmysle schváleného volebného poriadku.

 

Po každom kole volieb predseda volebnej komisie oboznámil prítomných delegátov so Správou o hlasovaní a výsledkoch volieb, viď PRÍLOHA č. 11, 12.

Za členov predstavenstva boli zvolení:
Babej Ján, Ing.
Gorbár Michal, Ing.
Kováč Jaroslav
Kovalík Ľuboš
Plačko Ondrej, Ing.
Suchá Miroslava, Mgr.
Žilt Miroslav, Mgr.

Za náhradníkov členov predstavenstva boli zvolení v poradí  :
1. Tatranský Martin, Mgr.

2. Bukovinský Jozef, Ing.

3. Dzurillová Mária

4. Ledecká Jozefína

14. Voľby členov kontrolnej komisie a náhradníkov členov kontrolnej komisie  SBD Levoča

 

Prítomní delegáti zhromaždenia delegátov pod vedením volebnej komisie vykonali voľby členov kontrolnej komisie a náhradníkov členov kontrolnej komisie SBD Levoča v zmysle schváleného volebného poriadku.

 

Po každom kole volieb predseda volebnej komisie oboznámil prítomných delegátov so Správou o hlasovaní a výsledkoch volieb. Viď PRÍLOHA č. 13, 14, 15.

 

Za členov kontrolnej komisie boli zvolení:
Bukovinský Jozef, Ing.

Dzurillová Mária

Kokavcová Anna

Za náhradníkov členov kontrolnej komisie boli zvolení v poradí :
1. Tatranský Martin, Mgr.

2. Dzurňáková Žofia

3. Ledecká Jozefína

Po skončení volieb volebná komisia predniesla zápisnicu o priebehu a výsledku volieb, viď PRÍLOHA č. 16.

 

15. Správa mandátovej a návrhovej  komisie.  Návrh na uznesenia ZD.

 

Správu predniesla Mgr. Suchá Miroslava, predseda mandátovej a návrhovej komisie,                                                              
- Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány
  družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto
  stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 20 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných
  je v tomto okamihu 13 delegátov, čo je 65 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania
  schopné. Viď PRÍLOHA č. 17.

 

Uznesenie č. 2 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 25.11.2020

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Správy mandátovej a návrhovej komisie.
    2. Kandidátne listiny na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zdôvodnenie
        predstavenstva o neprijatí kandidátov navrhnutých členskými samosprávami
        v bytových domoch Orgován - Jozefa Czauczika č. 6, Gladiola -  Jána Francisciho č. 29,
        B2 – Jána Francisciho č. 32,32, Opál – Pri prameni č. 28,29,30, Narcis – Jána
        Francisciho č. 7, Pivónia – Viktora Greschika č. 3, Agát – Jozefa Czauczika č. 9,10,
        Muškát – Jána Francisciho č. 14, Jazmín – Jána Francisciho č. 20, Rubín – Pri prameni
        č. 6,7, Púpava – Jána Francisciho č. 26, Pivónia – Viktora Greschika č. 3, B1 – Jána
        Francisciho č. 30,31,

    3. Určenie tajomníka volebnej komisie : Ing. Ján Lisoň

B. z v o l i l o :

    1. Volebnú komisiu v zložení :      Ing. Ján Džugan, predseda,
                                                           František Gbur, člen,
                                                           Štefan Šuty, člen 
    2. Sedem členov predstavenstva na volebné obdobie 2020 – 2025
            1. Babej Ján, Ing.
            2. Kovalík Ľuboš

            3. Plačko Ondrej Ing.

            4. Suchá Miroslava, Mgr.

            5. Žilt Miroslav, Mgr.

            6. Kováč Jaroslav

            7. Gorbár Michal, Ing.

    3. Troch členov kontrolnej komisie na volebné obdobie 2020 – 2025
            1. Dzurillová Mária
            2. Bukovinský Jozef, Ing.
            3. Kokavcová Anna
   4. Štyroch náhradníkov členov predstavenstva na volebné obdobie 2020 – 2025, v poradí
        pre nástup do funkcie člena predstavenstva
            1. Tatranský Martin, Mgr. 

            2. Bukovinský Jozef, Ing.
            3. Dzurillová Mária
            4. Ledecká Jozefína

    5. Troch náhradníkov členov kontrolnej komisie na volebné obdobie 2020 – 2025, v poradí
        pre nástup do funkcie člena kontrolnej komisie
            1. Tatranský Martin, Mgr.
            2. Dzurňáková Žofia

            3. Ledecká Jozefína


Viď PRÍLOHA č. 18.

Gabriel Bajla:

- Vyzval delegátov návrhy na doplnenie alebo zmenu predneseného textu návrhu uznesenia.

Nik nemal návrh na doplnenie

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení, predloženom návrhovou komisiou:

Pri hlasovaní bolo prítomných 13 delegátov.

Za: 13 delegátov                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0            Nehlasoval: 0

  

16. Záver.

 

Predseda volebnej komisie Ing. Ján Džugan:
- Podľa volebného poriadku, predstavenstvo a Kontrolná komisia sa ihneď po skončení
  zasadania  zhromaždenia delegátov  zídu na ustanovujúcich zasadaniach, kde si zvolia
  predsedu predstavenstva, podpredsedov predstavenstva,  resp. predsedu kontrolnej komisie.
- Predstavenstvo sa zíde v modrom salóniku.
- Kontrolná komisia tu v kongresovej sále.

Predsedajúci Bajla Gabriel poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie Zhromaždenia delegátov.


 

V Levoči, 25.11.2020

 

Vypracoval:    Vladimír Paločko       ……………………………………………………………………………………..

 

 

Overovatelia:  Ing. Ján Meluch          ……………………………………………………………………………………..

 

                       

Miroslav Zahradník    ……………………………………………………………………………………..

 

 

                        Martin Tatranský        ……………………………………………………………………………………..

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2020

Predchádzajúca strana: Rok 2019 Nasledujúca strana: Rok 2021