Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 22.6.2022 o 17.00 hod.

 

 

 

Prítomní:


Delegáti Zhromaždenia delegátov:
podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Suchá Miroslava, Záhradník Miroslav

 

Zapisovateľ zápisnice: Paločko Vladimír

 

Skrutátori: Puklušová Zuzana

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.
2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.
3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.
5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.
6.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného
      dňa 30.6.2021.
7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2021.
8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2021.
      Návrh na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021.

 9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.
      Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021.
10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.
11. Diskusia.
12. Záver.  


1. Otvorenie.

o 17,00 hod. bolo prítomných 14 delegátov

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci - predseda predstavenstva Kovalík Ľuboš.


Predsedajúci
- privítal prítomných na zasadaní zhromaždenia delegátov. O 17,00 hod. otvoril zasadnutie.
- Predstavenstvo družstva  Uznesením č. 16 z 25.5.2022 zvolalo Zhromaždenie delegátov
  s programom, uvedeným v Pozvánke zo dňa 14.6.2022, v liste  značky č. j. 86/2022,
  doručenej delegátom zhromaždenia delegátov zvolených členskými samosprávami
  Stavebného bytového družstva Levoča, členom predstavenstva a kontrolnej komisie
  družstva. Viď PRÍLOHY č. 2.
- na dnešné zasadanie zhromaždenia delegátov boli pozvaní

  19 delegátov, zvolení členmi družstva na schôdzach  členských samospráv v bytových
                       domoch na obdobie 2020 - 2025
  7 členov predstavenstva a 3 členovia kontrolnej komisie, zvolených dňa 25.11.2020 na
     volebné obdobie 2020 – 2025
- podľa prezentácie, v čase otvorenia zasadania je prítomných 14 delegátov, čo je
  nadpolovičná väčšina z pozvaných 19,  Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné.

    

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúci zasadaniu zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice: Paločko Vladimír. 

*      Predsedajúci určil skrutátora zasadania zhromaždenia delegátov: Puklušová Zuzana.

*      Prítomní delegáti zvolili hlasovaním overovateľov zápisnice zasadania zhromaždenia delegátov:

-          Mgr. Suchá Miroslava

-          Záhradník Miroslav

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Ing. Meluch Ján         - predseda

*      Dzurňáková Žofia      - člen           

*      Frankovič Jozef          - člen

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Správu mandátovej komisie predniesol Ing. Meluch Ján, predseda komisie:
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“.
Pozvaných bolo 19 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 14 delegátov, čo je 68,4 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 3.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci
-  predniesol návrh Programu zhromaždenia delegátov, podľa pozvánky doručenej delegátom
   Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 2.
 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu z pozvánky.

 

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

Program zhromaždenia delegátov je schválený.

 

6. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného dňa 30.6.2021

Predsedajúci
-  vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zhromaždenia delegátov, konaného dňa 30.6.2021.

 

Posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa konalo 30.6.2021 o 17,00 hod. za účasti 14 delegátov z pozvaných 19 delegátov.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 30.6.2021

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Paločko Vladimír

    2. Určenie skrutátorov :    Puklušová Zuzana

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 25.11.2020,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2020,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2020.

        Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2020.      

     6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Frankovič Jozef, Wagner Anton, Záhradník Miroslav

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :  Mgr. Tatranský Martin, Ing. Meluch Ján,

                                                                               Šuty Štefan

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2020,

    3. Úhradu straty za rok 2020 z rezervného fondu.

    4. Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena Článku  5, Článku 78 a

      Článku 95, s platnosťou od 30.6.2021.


Plnenie Uznesenia zhromaždenia delegátov z 30.6.2021:
Pre predstavenstvo družstva nebola zadaná žiadna úloha.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie informáciu na vedomie.

 

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2021.

 

Predsedajúci  Kovalík Ľuboš
- predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok
  2021“, viď PRÍLOHA č. 4.

Nik z prítomných delegátov nemal otázky ani stanoviská k prednesenej správe.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie Správu predstavenstva o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2021 na vedomie.


8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2021. Návrh na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2021 aj 

Návrh predstavenstva  na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021 predniesla prítomným delegátom Zuzana Pulkušová – samostatný ekonóm.

Rozpis plánu a skutočnosti nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 2021 bol doručený každému delegátovi spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 2.
Výnosy:                                             313.150,37 €
Náklady:                                            315.016,70 €
Plánovaný HV:                                   - 14.443,- €
Skutočný HV:                                     - 1.866,33 €
Výsledok hospodárenia po zdanení:     - 2.248,78 €


Predstavenstvo doporučuje stratu vykryť z rezervného fondu.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021.

 

Správu KK o činnosti za rok 2021 predniesla členka KK Mgr. Kokavcová Anna, viď PRÍLOHA č. 5.

KK navrhuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2021 schváliť.
KK navrhuje zhromaždeniu delegátov stratu z hospodárenia za rok 2021 uhradiť rezervného fondu.


Nik z prítomných  delegátov nemal otázky k hospodáreniu družstva a k prednesenej správe KK.

 

Hlasovanie:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

*      Schválenie návrhu úhrady straty z hospodárenia za rok 2021 - 2248,78 € z rezervného fondu.
Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie  zhromaždenia delegátov .

 

Správu predniesol Ing. Meluch Ján, predseda mandátovej a návrhovej komisie,                                                               
- Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány
  družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto
  stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 19 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných
  je v tomto okamihu 14 delegátov, čo je 73,68 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania
  schopné. Viď PRÍLOHA č. 6.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Ing. Meluch Ján, predseda mandátovej a návrhovej komisie, vid PRÍLOHA č. 7.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 22.6.2022

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa: Paločko Vladimír 

    2. Určenie skrutátora: Puklušová Zuzana    

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 30.6.2021.

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2021.

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2021.

        Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na úhradu straty z hospodárenia za rok 2021.      

     6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča:       Mgr. Suchá Miroslava,
                                                           Záhradník Miroslav

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení:        Ing. Meluch Ján - predseda
                                                                                  Dzurňáková Žofia - člen
                                                                                  Frankovič Jozef - člen

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2021,

    3. Úhradu straty za rok 2021 z rezervného fondu.


Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov  Proti: 0  Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0    Uznesenie je prijaté


11. Diskusia.

1. Adamkovič Vladimír - hosť: Informuje prítomných o schôdzi vlastníkov v bytovom dome B-2, ktorá sa konala dňa 14.6.2022. Miesto konania schôdze bola zasadačka v sídle správy družstva. Prítomných bolo 17 vlastníkov. Zdá sa mu to nízka účasť. Navrhuje aby schôdze vlastníkov sa uskutočňovali v bytových domoch, s cieľom vyššej účasti vlastníkov na schôdzach a vyššej informovanosti vlastníkov o jednotlivých hlasovaniach. Navrhuje aby miesto konaní schôdzi bolo na rozhodnutí vlastníkov bytov.
Odpovedá riaditeľ družstva Ing. Ján Džugan: miesto konania schôdzi vlastníkov bytov v zasadačke správy družstva bolo určené počas pandémie Covid-19 z dôvodu ochrany občanov. Vlastníci bytov z iných bytových domov uvítali miesto konania schôdzi v zasadačke správy družstva. Ak vlastníci bytov prejavia záujem, aby sa schôdza vlastníkov bytov konala v bytovom dome, nemáme voči tomu žiadne výhrady.

 

2. Mušinský Ján - delegát za bytový dom B-1: informuje prítomných, že v ich bytovom dome je vysoká teplota TUV, žiada o zníženie.
Odpovedá riaditeľ družstva Ing. Ján Džugan: efektívna výroba TUV je dosiahnutá pri teplote vody 47 - 50 st. C. Ak je vyššia, výrova je neefektívna. Vyzveme dodávateľa STEFE THS k premeraniu teploty TUV a jej zníženie na vstupe do bytového domu.

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.

12. Záver.

 

Predsedajúci Kovalík Ľuboš poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 


V Levoči, 22.6.2022

 

          

Zapísal :                      Paločko Vladimír                   ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:              Mgr. Suchá Miroslava            …………………………………………………………………………………….

 


                                   Záhradník Miroslav               
…………………………………………………………………………………….

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2022

Predchádzajúca strana: Rok 2021 Nasledujúca strana: Rok 2023