Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica z náhradného zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 15.6.2011 o 17.30 hod.

 

 

Zhromaždenie delegátov bolo zvolané na deň 15.6.2011 o 17.00 hod.

Pozvaní delegáti: 29

Prítomní delegáti o 17.00 hod: 11

 

Antal Peter, predseda predstavenstva:

V zmysle Stanov SBD Levoča. Čl. 79, ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa ani do 30-tich minút od v pozvánke stanovenej hodiny začiatku zhromaždenia alebo ak prestane byť v priebehu schôdze uznášaniaschopné, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka. Pre platnosť uznesenia náhradného zhromaždenia delegátov je potrebná prítomnosť aspoň 1/3 pozvaných delegátov a súhlas 2/3 prítomných delegátov. Takéto náhradné zhromaždenie delegátov môže rozhodnúť o záležitostiach podľa čl. 77 , odsek 2. písm. a),b),c),g),i), len keď je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov a predmetný návrh v týchto záležitostiach bol v návrhu programu náhradného zhromaždenia delegátov, uvedenom v pozvánke.

 

Náhradné zhromaždenie delegátov bolo zvolané na 17.30 hod.

Pozvaní delegáti: 29

Prítomní delegáti o 17.30 hod: 13

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Kováč Jaroslav, Milčák Jozef, Pavlikovský Ján

 

Zapisovateľ zápisnice: Vladimír Paločko

 

Skrutátori: Ing. Kiššová Judita, Ing. Džugan Ján,

 

 

PROGRAM:

 

  1. Otvorenie.

  2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

  3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

  4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

  5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

  6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

  7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2010.

  8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2010. Návrh na rozdelenie  

       hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2010.

  9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky. Stanovisko  

      kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

10. Zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča.

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenia náhradného ZD.

12. Diskusia.

13. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Náhradné zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci predseda predstavenstva Peter Antal.

Predsedajúci  Peter Antal privítal prítomných na náhradnom zhromaždení delegátov.

Otvoril zasadnutie.

 

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúci náhradného zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice Vladimíra Paločka  pracovníka SBD.

*      Predsedajúci určil skrutátorov náhradného zhromaždenia delegátov Ing. Kiššovú Juditu a Ing. Džugana Jána, pracovníkov SBD.

*      Prítomní delegáti schválili hlasovaním overovateľov zápisnice náhradného zhromaždenia delegátov:

-          Kováč Jaroslav

-          Milčák Jozef

-          Pavlikovský Ján

Pri hlasovaní bolo prítomných 13 delegátov.

Za: 13 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Rovder Jozef   - predseda

*      Peňazi Jozef    - člen

*      Petrovič Štefan - člen
Pri hlasovaní bolo prítomných 13 delegátov.

Za: 12 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 1

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Mandátová komisia v zložení Rovder Jozef, Peňazi Jozef, Petrovič Štefan skonštatovala, že podľa článku 79 Stanov SBD Levoča pre platnosť náhradného zhromaždenia delegátov je potrebná prítomnosť najmenej 1/3 pozvaných delegátov. Uznesenie je prijaté, ak súhlas vyslovili aspoň 2/3 prítomných delegátov. Pozvaných bolo 29 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 13 delegátov. Náhradné zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu náhradného zhromaždenia delegátov.

Predsedajúci predniesol Program náhradného zhromaždenia delegátov v zmysle pozvánky doručenej delegátom Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 3.

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu v zmysle pozvánky.

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 13 delegátov.

Za: 13 delegátov                  Proti: 0                       Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania prítomní delegáti schválili hlasovaním program náhradného Zhromaždenia delegátov, ktorý predniesol predsedajúci Peter Antal. Viď PRÍLOHA č. 3.

 

6. Kontrola plnenia uznesení z posledného Zhromaždenia delegátov.

 

Predsedajúci  Peter Antal vykonal kontrolu plnenia uznesenia zhromaždenia delegátov, konaného dňa 23.6.2010 a skonštatoval, že predstavenstvu neboli uložené žiadne úlohy. Zvolení členovia predstavenstva a kontrolnej komisie boli zapísaní do Obchodného registra.

 

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2010.

 

Predsedajúci Peter Antal predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2010“, viď PRÍLOHA č. 4.

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2010. Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku po zdanení za rok 2010.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2010 aj  návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení predniesla prítomným delegátom Ing.Kiššová – vedúca EÚ. Správu a hospodárení, hospodársky výsledok a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení obdržal každý delegát spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 3.

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK za rok 2010 predniesla predsedníčka KK p. Stanková Mária, viď PRÍLOHA č. 5. KK doporučuje náhradnému zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení schváliť.

Hlasovania:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2010

Pri hlasovaní bolo prítomných 13 delegátov.

Za: 13 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

*      Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2010

Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2010 takto

            Výsledok hospodárenia na rozdelenie :                   3 485,55  EUR

            Z toho : prídel do rezervného fondu                       2 485,55  EUR

                         prídel do sociálneho fondu                        1 000,-     EUR

Pri hlasovaní bolo prítomných 13 delegátov.

Za: 13 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

10. Zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča.

 

Predstavenstvom predložený návrh na zmenu stanov, ktorý bol doručený delegátom spolu s pozvánkou na zasadanie ZD viď PRÍLOHA č. 3 nebol prejednávaný, nakoľko v zmysle Stanov SBD Levoča čl. 79, meniť Stanovy družstva je možné na náhradnom zhromaždení delegátov, len keď je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov.

 

11. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie náhradného ZD.

 

Mandátová komisia preniesla správu o počte prítomných delegátov pred hlasovaním o schválení návrhu na uznesenie ZD. Správu  predniesol za mandátovú komisiu Rovder Jozef. Skonštatoval, že podľa článku 79 Stanov SBD Levoča pre platnosť náhradného zhromaždenia delegátov je potrebná prítomnosť najmenej 1/3 pozvaných delegátov. Uznesenie je prijaté, ak súhlas vyslovili aspoň 2/3 prítomných delegátov. Pozvaných bolo 29 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 13 delegátov. Náhradné zhromaždenie delegátovje uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 6.

 

Návrh na uznesenie náhradného zhromaždenia delegátov predniesol Rovder Jozef. Viď PRÍLOHA č. 7.

 

Uznesenie č. 1 z náhradného zhromaždenia delegátov konaného dňa 15.6.2011

 

Náhradné zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa : Vladimír Paločko

    2. Určenie skrutátorov : Ing. Judita Kiššová, Ing. Ján Džugan   

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 23.6.2010,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2010,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2010.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2010,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto náhradného  

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania náhradného zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča: Kováča Jaroslava, Milčáka Jozefa a Pavlikovského Jána

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení: Rovder Jozef, Peňazi Jozef a Petrovič Štefan

   

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania náhradného zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2010,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2010 takto

         Výsledok hospodárenia na rozdelenie :                   3 485,55  EUR

          Z toho : prídel do rezervného fondu                       2 485,55  EUR

                       prídel do sociálneho fondu                        1 000,-     EUR

 

Pri hlasovaní bolo prítomných 13 delegátov.

Za: 13 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 0

 

12. Diskusia.

1. Pavlikovský Ján - požiadal o informáciu ohľadom čerpania Rezervného fondu družstva. Informáciu podala vedúca ekonomického úseku Ing. Kiššová.

 

2. Král Peter – poďakoval družstvu za poskytnutie finančnej výpomoci z Rezervného fondu družstva pre bytový dom Plesnivec.

 

13. Záver.

 

Predsedajúci  Peter Antal poďakoval prítomným za účasť na náhradnom zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

V Levoči, 15.6.2011

 

          

Vypracoval:                Vladimír Paločko       ……………………………………………………………………………………..

 

 

Overovatelia:              p. Kováč Jaroslav       ……………………………………………………………………………………..

 

p. Milčák Jozef           ……………………………………………………………………………………..

 

p. Pavlikovský Ján     ……………………………………………………………………………………..

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2011

Predchádzajúca strana: Rok 2010 Nasledujúca strana: Rok 2012