Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného dňa 19.6.2019 o 17.00 hod.

 

 

 

Prítomní:


Delegáti Zhromaždenia delegátov:
podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Brundza Imrich

 

Zapisovateľ zápisnice: Paločko Vladimír

 

Skrutátori: Zuzana Puklušová, Ing. Ján Džugan

 

PROGRAM:

1.   Otvorenie.
2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.
3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.
5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.
6.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného
      dňa 20.6.2018.
7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2018.
8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2018.
      Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.
      Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.
10. Zmena Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena Článku  3- Predmet činnosti
      družstva a Článku 72.
11. Volebný poriadok pre voľbu orgánov SBD Levoča.
12. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.
13. Diskusia.
14. Záver.


1. Otvorenie.

o 17,05 hod. bolo prítomných  13 delegátov
o 17,07 bolo prítomných 14 delegátov
od 17,08 hod. bolo prítomných 15 delegátov

 

Zhromaždenie delegátov viedol ako predsedajúci - predseda predstavenstva Bajla Gabriel.


Predsedajúci
- privítal prítomných na zasadaní zhromaždenia delegátov. O 17,07 hod. otvoril zasadnutie.
- Predstavenstvo družstva  Uznesením č. 26 z 29.5.2019 zvolalo Zhromaždenie delegátov
  s programom, uvedeným v Pozvánke zo dňa 4.6.2019, v liste  značky č.j. 172/2019,
  doručenej delegátom zhromaždenia delegátov zvolených členskými samosprávami
  Stavebného bytového družstva Levoča, členom predstavenstva a kontrolnej komisie
  družstva. Viď PRÍLOHY č. 2, 3, 4.
- na dnešné zasadanie zhromaždenia delegátov boli pozvaní

  27 delegátov, zvolení členmi družstva na schôdzach  členských samospráv v bytových
                       domoch na obdobie 2015 - 2020
  7 členov predstavenstva a 3 členovia kontrolnej komisie, zvolených dňa 24.6.2015 na
     volebné obdobie 2015 – 2020
- podľa prezentácie, v čase otvorenia zasadania je prítomných 14 delegátov, čo je
  nadpolovičná väčšina z pozvaných 27,  Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné.

    

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúci zasadaniu zhromaždenia delegátov určil zapisovateľa zápisnice: Paločko Vladimír. 

*      Predsedajúci určil skrutátorov zasadania zhromaždenia delegátov: Zuzana Puklušová, Ing. Ján Džugan.

*      Prítomní delegáti zvolili hlasovaním overovateľov zápisnice zasadania zhromaždenia delegátov:

-          Petrisko Ondrej

-          Čaja Jozef

-          Brundza Imrich

Pri hlasovaní bolo prítomných 14 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

.

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Kováč Jaroslav           - predseda

*      Gbúr František           - člen           

*      Dzurillová Mária        - člen

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Správu mandátovej komisie predniesol Jaroslav Kováč, predseda komisie:
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto stanovy neurčujú inak“.
Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 15 delegátov, čo je 55,55 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 5.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

 Predsedajúci
-  predniesol návrh Programu zhromaždenia delegátov, podľa pozvánky doručenej delegátom
   Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 2.
 

Predsedajúci dal hlasovať o návrhu programu z pozvánky.

 

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 14 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 1

Program zhromaždenia delegátov je schválený.

 

6. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného dňa 20.6.2018

Predsedajúci
-  vykonal kontrolu plnenia uznesení zo zhromaždenia delegátov, konaného dňa 20.6.2018.

 

Posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa konalo 20.06.2018 o 17,00 hod. za účasti 15 delegátov z pozvaných 27 delegátov.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 20.6.2018

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča
A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa : Paločko Vladimír 

    2. Určenie skrutátorov :   Ing. Džugan Ján, Puklušová Zuzana 

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 21.6.2017,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2017,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2017.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2017,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Ing. Olejár Daniel

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Mgr. Suchá Miroslava, Dzurilla Vladimír, 

                                                                             Gbúr František

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2017,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2017 takto :
        prídel do sociálneho fondu                                                 1 000,00    EUR
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu             4 867,55    EUR


Plnenie Uznesenia zhromaždenia delegátov z 20.6.2018:
Pre predstavenstvo družstva nebola zadaná žiadna úloha. Schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2017 bolo zaúčtované v mesiaci jún 2018.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie informáciu na vedomie.


7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2018.

 

Predsedajúci  Bajla Gabriel
- predniesol „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok
  2018“, viď PRÍLOHA č. 6.

Nik z prítomných delegátov nemal otázky ani stanoviská k prednesenej správe.

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie Správu predstavenstva o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2018 na vedomie.


8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2018. Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku za rok 2018.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2018 aj 

Návrh predstavenstva  na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení, predniesla prítomným delegátom Zuzana Pulkušová – samostatný ekonóm.

Rozpis plánu a skutočnosti nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku za rok 2018 bol doručený každému delegátovi spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 4.
Výnosy:                                                                                            224958,07 €

Náklady:                                                                                           220971,97 €

HV pred zdanením:                                                                          3986,10 €

Daňový základ:                                                                                 9540,12 €

Daň :                                                                                                 2003,42 €

Hospodársky výsledok  po zdanení:                                                 1982,68 €

Návrh predstavenstva na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení :

prídel do sociálneho fondu:                                                              1,00 € 
prídel do ostatných fondov, do rezervného fondu družstva:           1981,68 €

 

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK o činnosti za rok 2018 predniesla predsedníčka KK Dzurňáková Žofia, viď PRÍLOHA č. 7.

KK navrhuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku schváliť.


Nik z prítomných  delegátov nemal otázky k hospodáreniu družstva, k prednesenej správe KK,  ani návrh na iné rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

 

Hlasovanie:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

*      Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2018

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 15 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

10. Zmena Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, zmena Článku  3-   

Predmet činnosti družstva a Článku 72.

Predsedajúci  Bajla Gabriel
- predniesol návrh zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, viď PRÍLOHA č. 2.

Hlasovanie:

*      Schválenie zmeny Stanov Stavebného bytového družstva Levoča platnej od 19.6.2019

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 1         Nehlasoval: 0

11. Volebný poriadok pre voľbu orgánov SBD Levoča.

Predseda predstavenstva Bajla Gabriel predniesol návrh Volebného poriadku pre voľbu orgánov Stavebného bytového družstva Levoča, platného od 19.06.2019. Viď PRÍLOHA č. 3.

Antal Peter - delegát ZD a člen predstavenstva SBD:
- Žiada o vysvetlenie článku VII. Voľby predsedu predstavenstva a predsedu kontrolnej
  komisie.
- Vidí nedostatok v bode 2, kde sa píše, "Za predsedu alebo podpredsedu je zvolený ten
   kandidát, ktorý pri hlasovaní získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov
   predstavenstva." Môže dôjsť pri hlasovaní že viacerí kandidáti budú mať rovnaký počet
   hlasov, nikto nebude zvolený a dôjde k pätovej situácii.
- Ako to máte vyriešené?
- Navrhuje Volebný poriadok neschváliť, odložiť jeho schválenie na ďalšie zasadnutie
  Zhromaždenia delegátov, a dopracovať ho.

Bajla Gabriel - ste člen predstavenstva
- tento návrh je dielom členov predstavenstva,
- ste členom predstavenstva, Prečo ste svoje návrhy a upozornenia nepredniesli na zasadnutí
  predstavenstva?

 

Žilt Miroslav a Maľák Vladimír
 - návrh volebného poriadku je správny. Pre voľbe predsedu budeme voliť až do zvolenia
   predsedu.

 

Predsedajúci Bajla Gabriel
- vyzval Antala Petra k podaniu konkrétneho návrhu, na zmenu, úpravu preloženého návrhu
  Volebného poriadku,.

Antal Peter
– nie nedá návrh, on žiada vysvetlenie článku VII. volebného poriadku,

Bajla Gabriel
- postup a spôsob vykonania voľby predsedu predstavenstva alebo kontrolnej komisie je
  uvedený vo volebnom poriadku,
- členovia týchto orgánov sa dohodnú na postupe tak, aby  predseda získal nadpolovičnú
  väčšinu hlasov,
- vyzval delegátov o hlasovanie k predloženému návrhu volebného poriadku:

Hlasovanie:

*      Schválenie Volebného poriadku pre voľbu orgánov Stavebného bytového družstva Levoča, platného od 19.06.2019.

Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 14 delegátov              Proti: 1                           Zdržal sa: 0         Nehlasoval: 0

12.
Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie  zhromaždenia delegátov .

 

Správu predniesol Kováč Jaroslav, predseda mandátovej a návrhovej komisie,                                                               
- Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány
  družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov.
  Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ zákon a tieto
  stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných
  je v tomto okamih 15 delegátov, čo je 55,55 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania
  schopné. Viď PRÍLOHA č. 8.

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Kováč Jaroslav, vid PRÍLOHA č. 9.

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 19.6.2019

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

 

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa : Paločko Vladimír 

    2. Určenie skrutátorov :   Ing. Džugan Ján, Puklušová Zuzana

    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 20.6.2018,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2018,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2018.

        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2018,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Brundza Imrich,

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :  Kováč Jaroslav, Gbúr František,

                                                                               Dzurillová Mária

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2018,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2018 takto :
        prídel do sociálneho fondu                                                        1,00   EUR
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu             1 981,68  EUR
    4. Zmenu Stanov Stavebného bytového družstva Levoča, platnú od 19.6.2019.
    3. Volebný poriadok pre voľbu orgánov Stavebného bytového družstva Levoča, platný
        od 19.06.2019.
D. u k l a d á  :     

    1. Predstavenstvu podať návrh na zápis zmeny predmetu činnosti družstva do obchodného 

       registra.


Pri hlasovaní bolo prítomných 15 delegátov.

Za: 14 delegátov  Proti: 0  Zdržal sa: 1   Nehlasoval: 0    Uznesenie je prijaté


13. Diskusia.

1. Antal Peter
- informuje delegátov že štyria členovia predstavenstva na zasadnutí predstavenstva v mesiaci
  3/2019 schválili zvýšenie HZS o 50 %. Z 9,60 € s DPH na 14,40 € s DPH. Informuje, že
  najprv v decembri 2018, predstavenstvo schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2019, bez
  zmeny HZS a potom na návrh Mgr. Žilta schválilo HZS 14,40 € s DPH,
- Informuje, že Mgr. Žilt je najväčší absentér na zasadnutiach predstavenstva. Sám seba
  zhodnotil, že on za 20 rokov z 264 zasadnutí predstavenstva chýbal iba 2 krát pre nemoc.

2. Mgr. Žilt Miroslav, člen predstavenstva
- informuje delegátov, že má inú prácu ktorá ho živí a nie vždy sa pre pracovné
  zaneprázdnenie stihne dostaviť na zasadnutie predstavenstva.
- Informuje, že zvýšenie HZS navrhol z dôvodu, aby nebola údržba v strate. Nizka HZS je
  kompenzovaná vybratými poplatkami za omeškanie úhrad, ktoré kompenzujú stratu
  družstva.

 

3. Ing. Plačko Ondrej, člen predstavenstva
- kto bol na minuloročnom zasadnutí zhromaždenia delegátov vie, že táto téma tu už bola.
  On je za vyššiu  HZS, aby nebola údržba v strate,
- zvýšenú HZS uhradí len ten, kto výkon údržby potrebuje, ale v prípade nízkej HZS, stratu
  z hospodárenia strediska údržba znášajú všetci členovia družstva,.

 

4. Čaja Jozef, delegát
- služba údržby objednaná u iného dodávateľa je drahšia a je ťažko zohnať dodávateľa práce,
- cena práce živnostníkov,remeselníkov je na úrovni 25,- EUR/1 hod.

 

5. Novák Vladimír, člen KK
- žiada, aby boli delegáti informovaní ako účtuje HZS družstvo v súčasnosti výkon údržby, a
  či je fakturovaná samostatne aj autodoprava.

Riaditeľ družstva informuje,
- presnú kalkuláciu HZS družstvo nikdy nevypracovalo, HZS bola rozhodnutiami
   predstavenstva upravovaná v rôznych časových intervaloch, nie podľa nákladov ale potreby
   vykryť celkovú stratu družstva,
- výkon práce údržby účtujeme schválenou HZS, teraz 12,- € bez DPH, podľa času výkonu,
   ktorý je zapísaný na pracovnom lístku a potvrdený užívateľom bytu alebo zástupcom
   vlastníkov,
- hodnota HZS nepokrýva náklady strediska údržby, jej zvýšením sa iba znižuje stratu na
  údržbe,
- náklady na dopravu zaťažujú stredisko údržby, neúčtujú sa na ťarchu fondu opráv domu,.

6. Maľák Vladimír, člen KK
- podporil Čaju Jozefa,
- informuje, že sa zúčastňuje zasadnutí predstavenstva ako člen KK,
- Antal Peter vyštval z predstavenstva bývalú predsedníčku Stankovú Máriu,
- na členov predstavenstva je vyrývačný a arogantný, keď nie je schválený jeho návrh. Potom
  pri hlasovaniach nehlasuje. Ako overovateľ zápisnice na zasadnutí predstavenstva
  27.3.2019, odmietol zápisnicu overiť.
- takého člena predstavenstvo nepotrebuje, lebo ako keby tam nebol,
- vyzval delegátov aby pri ďalších voľbách takého člena nevolili.

Nikto ďalší sa neprihlásil do diskusie.

14. Záver.

 

Predsedajúci Bajla Gabriel poďakoval prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 


V Levoči, 19.6.2019

 

          

Zapísal :                      Paločko Vladimír       ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:              Petrisko Ondrej          …………………………………………………………………………………….

 


                                   Čaja Jozef                  
…………………………………………………………………………………….

 

 

                                   Brundza Imrich          …………………………………………………………………………………….

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2019

Predchádzajúca strana: Rok 2018 Nasledujúca strana: Rok 2020