Štruktúra družstva · Ponuka služieb · Tlacivá-žiadosti · Dokumenty SBD · Ochrana osob.udajov · Stránkove hodiny · Poplatky družstva · Ponuka BYTY · Aktuality · Rekonštrucie

Dokumenty SBD

Stanovy družstva
Domový poriadok
Volebný poriadok
Zákon o vlastn.bytov
Postup pri obstaráva
Prehlas. kandidáta
Reklamacny poriadok
Zmluva o vyk.správy
Zhromaždenia deleg.
Rok 2005
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Levoča konaného

dňa 22.6.2016 o 17.00 hod.

 

 

 

Pozvaní delegáti: 27

Prítomní delegáti o 17.00 hod: 16 (+1 od 17:10, +1 od 17:45, -1 od 18:10)

 

Prítomní:

Delegáti Zhromaždenia delegátov: podľa Prezenčnej listiny – viď PRÍLOHA č. 1

 

Overovatelia zápisnice: Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Frankovič Jozef

 

Zapisovateľ zápisnice: Paločko Vladimír

 

Skrutátori: Zuzana Puklušová, Ing. Ján Džugan

 

PROGRAM:

 

1.   Otvorenie.

2.   Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

3.   Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

4.   Správa mandátovej a návrhovej komisie.

5.   Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

6.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného

      dňa 24.6.2015.

7.   Správa predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2015.

8.   Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD Levoča za rok 2015.
      Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015.

9.   Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.
      Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh uznesenia zhromaždenia delegátov.

11. Diskusia.

12. Záver.

 

1. Otvorenie.

 

Zhromaždenie delegátov viedla ako predsedajúca - predsedníčka predstavenstva Mgr. Mária Stanková.


Predsedajúca
- privítala prítomných na zhromaždení delegátov. Otvorila zasadnutie.
- Predstavenstvo družstva  Uznesením  č. 16 z 25.5.2016 zvolalo Zhromaždenie delegátov
  s programom, uvedeným v Pozvánke zo dňa 1.6.2016, v liste  značky č.j. 290/2016,
  doručenej delegátom zhromaždenia delegátov zvolených členskými samosprávami
  Stavebného bytového družstva Levoča, členom predstavenstva a kontrolnej komisie
  družstva.
- na dnešné zasadanie zhromaždenia delegátov boli pozvaní

  27 delegátov, zvolení členmi družstva na schôdzach  členských samospráv v bytových
                       domoch na obdobie 2015 - 2020
    7 členov predstavenstva a 3 členovia kontrolnej komisie, zvolených dňa 24.6.2015 na volebné
       obdobie 2015 – 2020

2. Voľba overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľov a skrutátorov.

*      Predsedajúca zhromaždenia delegátov určila zapisovateľa zápisnice: Paločko Vladimír. 

*      Predsedajúca určila skrutátorov zhromaždenia delegátov: Zuzana Puklušová, Ing. Ján Džugan.

*      Prítomní delegáti zvolili hlasovaním overovateľov zápisnice zhromaždenia delegátov:

-          Petrisko Ondrej - sídlisko Pri prameni

-          Čaja Jozef - sídlisko Západ 1

-          Frankovič Jozef - sídlisko Západ 2

Pri hlasovaní bolo prítomných 16 delegátov.

Za: 16 delegátov                Proti: 0                        Zdržal sa: 0          Nehlasoval: 0

 

3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.

 

Prítomní delegáti zvolili za členov mandátovej a návrhovej komisie:

*      Bc. Štubňa Richard                           - predseda

*      Gbúr František                                   - člen

*      Brundza Imrich                                 - člen
Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov                Proti: 0                       Zdržal sa: 0

 

4. Správa mandátovej a návrhovej komisie.

Správu mandátovej komisie predniesol Bc. Štubňa Richard.
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa,

len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ

zákon a tieto stanovy neurčujú inak“.
Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 17
delegátov, čo je 62,96 %. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 2.

 

5. Schválenie programu zhromaždenia delegátov.

Predsedajúca
-  predniesla návrh Programu zhromaždenia delegátov, podľa pozvánky doručenej delegátom
   Zhromaždenia delegátov. Viď PRÍLOHA č. 3 .
- program uvedený v pozvánke, podľa Článku 75, odst. 3 Stanov SBD Levoča je možné
  zmeniť len za účasti všetkých delegátov, t.j. 27.
 

Predsedajúca dala hlasovať o návrhu programu z pozvánky.

Hlasovanie:

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov                  Proti: 0                       Zdržal sa: 0
Program zhromaždenia delegátov je schválený.

 

6. Kontrola plnenia uznesení zo  zasadania Zhromaždenia delegátov, konaného dňa 24.6.2015

Predsedajúca
-  vykonala kontrolu plnenia uznesení zo zhromaždenia delegátov, konaného dňa 24.6.2015.

 

Posledné zasadnutie Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča sa konalo 24.06.2015 o 17,00 hod. za účasti 23 delegátov z pozvaných 27 delegátov.

Uznesenie č. 1 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 24.6.2015
Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča
A. v z a l o  na vedomie :
    1. Určenie zapisovateľa :  Vladimír Paločko
    2. Určenie skrutátora :   Ing. Ján Džugan, Zuzana Puklušová
    3. Správu o plnení uznesenia ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 09.07.2014,
    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2014,
    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2014.
        a stanovisko kontrolnej komisie ku návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku
        po zdanení za rok 2014,
    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 
        zhromaždenia delegátov.
B. z v o l i l o :
    1. Petra Antala, za predsedajúceho zasadaniu zhromaždenia delegátov,
    2. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 
       bytového družstva Levoča : Bajla Gabriel, Čaja Jozef, Kováč Jaroslav
    3. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : Dzurňáková Žofia, Dzurillová Mária,
                                                                            Petrovič Štefan
C.  s ch v á l i l o  :
   1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 
        v pozvánke,
    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2014,
    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení za rok 2014 takto :
        Výsledok hospodárenia v schvaľovaní                                    6 852,32   EUR
        Prídel do sociálneho fondu                                                      1 000,-      EUR
        Prídel do ostatných fondov -  rezervného fondu                     5 852,32    EUR  

 

Plnenie Uznesenia č.1  ZD:

1. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014 bolo v roku 2015 zaúčtované podľa 
    rozhodnutia ZD.

                                                                   


Uznesenie č. 2 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 24.6.2015

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :
    1. Správu mandátovej a návrhovej komisie.
    2. Kandidátne listiny na voľby členov predstavenstva a kontrolnej komisie, zdôvodnenie
        predstavenstva o neprijatí kandidátov navrhovaných  samosprávami v bytových domoch
        J. Francisciho č. 2 – Fikus, J. Czauczika č. 6 – Orgován, J. Francisciho č. 17 – Petúnia,
        J. Czaczika č. 3 – Fialka, Pri prameni č. 28,29,30 –Opál.
    3. Určenie tajomníka volebnej komisie : Ing. Ján Lisoň
    4. Správy volebnej komisie o výsledkoch volieb a hlasovaní v jednotlivých kolách volieb  
        členov predstavenstva a kontrolnej komisie.

B. z v o l i l o :
1. Volebnú komisiu v zložení :
        Ing. Daniel Olejár – predseda
        Bc. Štubňa Richard - člen
        Miroslav Surák – člen
        Stanislav Bajtoš – člen

2. Členov predstavenstva na volebné obdobie 2015 – 2020
        a) za 1. volebný obvod : samosprávy v Rozptyle a na sídlisku Pri prameni
            - Plačko Ondrej, Ing.
        b)  za 2. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Západ 1
              -  Stanková Mária, Mgr.
              - Žilt Miroslav, Mgr.
        c)  za 3. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Západ 2
             - Antal Peter
             - Kováč Jaroslav
       d)  za 4. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Sever
             - Bajla Gabriel
             - Kovalík Ľuboš
3. Členov kontrolnej komisie na volebné obdobie 2015 – 2020
        - Dzurňáková Žofia
        - Novák Vladimír
        - Maľák Vladimír
4. Náhradníkov členov predstavenstva na volebné obdobie 2015 – 2020
        a) za 1. volebný obvod : samosprávy v Rozptyle a na sídlisku Pri prameni
            - Laurová Ľudmila, PaedDr.
        b)  za 2. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Západ 1  - Stoličný Ivan, Ing.
        c)  za 3. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Západ 2 - Polláková Alžbeta
       d)  za 4. volebný obvod : samosprávy na sídlisku Sever  - Gorbár Michal, Ing.

5. Náhradníkov členov kontrolnej komisie na volebné obdobie 2015 – 2020, v poradí pre 
        nástup do funkcie člena kontrolnej komisie
        1. Bukovinský Jozef, Ing.
        2. Kokavcová Anna, Mgr.
        3. Suchá Miroslava, Mgr.


 Plnenie Uznesenia č.2  ZD:
1. Dňa 9.7.2015 boli zvolení členovia predstavenstva a KK  zapísaní do Obchodného registra a súčasne boli z Obchodného registra vymazaní členovia týchto orgánov, ktorým uplynutím volebného obdobia skončil mandát.

 

Zhromaždenie delegátov SBD Levoča berie informáciu na vedomie.

7. Správa predstavenstva SBD o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2015.

 

Predseda predstavenstva Mgr. Stanková Mária predniesla „Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva  za rok 2015“, viď PRÍLOHA č. 4.

8. Hospodársky výsledok a účtovná závierka SBD za rok 2015. Návrh na rozdelenie hospodárskeho  výsledku za rok 2015.

 

Správu o hospodárení družstva, hospodársky výsledok a účtovnú závierku SBD za rok 2015 aj 

Návrh predstavenstva  na rozdelenie hospodárskeho výsledku po zdanení predniesla prítomným delegátom Zuzana Pulkušová – samostatný ekonóm. Rozpis plánu a skutočnosti nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku bol doručený každému delegátovi spolu s pozvánkou. Viď PRÍLOHA č. 3 .

 

9. Správa kontrolnej komisie o činnosti, o preskúmaní účtovnej závierky.  Stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku.

 

Správu KK o činnosti za rok 2015 predniesla predsedníčka KK Dzurňáková Žofia, viď PRÍLOHA č. 5. KK doporučuje zhromaždeniu delegátov účtovnú závierku za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku schváliť.

 

Hlasovanie:

*      Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17 delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

*      Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2015

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 17  delegátov              Proti: 0                           Zdržal sa: 0

 

 

10. Správa mandátovej a návrhovej komisie. Návrh na uznesenie náhradného ZD.

 

Správu predniesol Bc. Štubňa Richard.
Podľa článku 69. ods. 3 Stanov Stavebného bytového družstva Levoča  „Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa,

len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ

zákon a tieto stanovy neurčujú inak“. Pozvaných bolo 27 delegátov Zhromaždenia delegátov. Prítomných je v tomto okamihu 18 delegátov. Zhromaždenie delegátov je uznášania schopné. Viď PRÍLOHA č. 6 .

 

Návrh na uznesenie zhromaždenia delegátov predniesol Bc. Štubňa Richard. Viď PRÍLOHA č. 7.

 

Uznesenie zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 22.6.2016

 

Zhromaždenie delegátov Stavebného bytového družstva Levoča

A. v z a l o  na vedomie :

    1. Určenie zapisovateľa :  Paločko Vladimír

    2. Určenie skrutátorov :   Ing. Džugan Ján, Zuzana Puklušová. 

    3. Správu o plnení uznesení ZD SBD Levoča zo zasadania konaného dňa 24.6.2015,

    4. Správu predstavenstva SBD Levoča o činnosti družstva a predstavenstva za rok 2015,

    5. Správu kontrolnej komisie o činnosti a preskúmaní účtovnej závierky za rok 2015,

        a stanovisko kontrolnej komisie k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku

        po zdanení za rok 2015,

    6. Správy mandátovej a návrhovej komisie prednesené počas rokovania tohto 

        zhromaždenia delegátov.

 

B. z v o l i l o :

    1. overovateľov zápisnice zo zasadania zhromaždenia delegátov Stavebného 

        bytového družstva Levoča : Petrisko Ondrej, Čaja Jozef, Frankovič Jozef.

    2. mandátovú a návrhovú komisiu v zložení :
            Bc. Štubňa Richard                           - predseda

            Gbúr František                                   - člen

            Brundza Imrich                                 - člen

 

C. s ch v á l i l o  :     

    1. Program zasadania zhromaždenia delegátov SBD Levoča v znení uvedenom 

        v pozvánke,

    2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2015,

    3. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015 takto :
        prídel do ostatných fondov , do rezervného fondu   1 591,97  EUR   


Predsedajúca vyzvala delegátov k predloženiu návrhov na doplnenie textu návrhu uznesenia.

O slovo požiadal Peter Antal člen predstavenstva.
- Členom predstavenstva je takmer 20 rokov. Také pasívne predstavenstvo, ako je v tomto
   volebnom období ešte nezažil.
- Na zasadnutí predstavenstva v júli 2015 navrhol odmenu riaditeľovi za prípravu volieb,
   ktoré boli v roku 2015. Názor ostatných členov predstavenstva bol, že odmenu treba dať
   každému pracovníkovi družstva. Také rozhodovanie predstavenstva je v rozpore so
   zákonom. Predstavenstvo nemá právo rozhodovať o odmenách ostatným zamestnancom, len
   o odmenách pre riaditeľa. Predstavenstvo môže určiť riaditeľovi balík peňazí, ktorý riaditeľ
   rozdelí medzi zamestnancov.  Svoj pôvodný návrh na odmenu pre riaditeľa stiahol. Na
   ďalšom zasadnutí predstavenstva predstavenstvo schválilo odmeny všetkým pracovníkom. 

-  Takéto uznesenia predstavenstva sú neplatné, nakoľko ide o odmeny za obdobie keď
    terajšie predstavenstvo nebolo ešte vo výkone funkcie.
- Navrhol, aby zhromaždenie delegátov hlasovalo o zapracovaní do textu uznesenia, aby sa
   výška takto vyplatených odmien zamestnancom družstva za rok 2015 odpočítala z výšky
    odmien členom predstavenstva za rok 2016.

-  Na zasadnutie predstavenstva kde sa prejednával plán na rok 2016 dostal neskoro podklady
   na naštudovanie, len 1 deň pred zasadaním. Pred hlasovaním o pláne, oznámil členom
   predstavenstva že z tohto dôvodu sa k plánu nebude vyjadrovať.
-  Pri tvorbe plánu boli zvýšené ceny pre členov družstva, za výkon správy z 5,80 EUR na
   5,90 EUR bez DPH a za HZS údržbárskeho strediska zo 6,74 na 8,- EUR bez DPH.
   Návrh na zvýšenie HZS údržby dal p. Plačko.
-  Družstvo nepodniká, nič nevyrába, ale platí dane ako nejaký podnikateľský subjekt.
-  Predstavenstvo plán ani poriadne neprerokovalo, ale ho schválilo tak , ako bol predložený.

Ing. Plačko Ondrej
- Peter Antal si zasluhuje uznanie za dlhoročnú prácu v predstavenstve, ale on sám je  veľmi
  ješitný, ak mu neprejde jeho návrh, požiadavka, hneď sa vzdáva funkcie,

Peter Antal
- opäť navrhol, aby výška mimoriadnej odmeny vyplatená zamestnancom družstva, po
  rozhodnutí predstavenstva, bola odpočítaná z výšky odmien pre predstavenstvo na rok 2016,
  objem týchto prostriedkov bude doplnený po rokovaní zhromaždenia,
- sledujem, že údržbár v súčasnosti nemá náplň a cca 3 týždne maľuje ploty v areáli družstva,
  prečo napríklad nevyrába striešky nad vchody do domu, pre členov družstva lacnejšie,
  nemuseli by sme ich kupovať,

Bajla Gabriel
- ako delegát zhromaždenia žiadal, aby v návrhu uznesenia bol presne vyčíslený objem
  prostriedkov, bez tohto údaju nie je návrh úplný, bez doplnenia číselných údajov odmieta

  hlasovať,
- p. Antal, ako dlhoročný predseda predstavenstva prečo neriešil také možnosti využitia
  údržby počas svojej funkcie, obviňuje súčasné predstavenstvo,

Peter Antal
- požiadal samostatného ekonóma  Zuzanu Puklušovú, aby doniesla zápisnice zo zasadaní
   predstavenstva za rok 2015,
- určitý čas hľadal v zápisniciach uznesenia predstavenstva týkajúce sa objemu odmien
  vyplatených zamestnancom,

Gabriel Bajla
- navrhol aby o návrhu p. Petra Antala, týkajúceho sa odmien pre zamestnancov a krátenia
  odmien pre  predstavenstvo  zhromaždenie delegátov nehlasovalo.
Pri hlasovaní bolo prítomných 18 delegátov.
Za: 14  delegátov              Proti: 3                           Zdržal sa: 1

 

Delegáti schválili návrh Gabriela Bajlu, aby sa nehlasovalo o návrhu Petra Antala týkajúceho sa krátenia objemu ročných odmien predstavenstva za rok 2016..

 

Peter Antal

- predstavenstvo dňa 24.11.2015 schválilo svojim uznesením č. 68  HZS 8,- € bez DPH
  s platnosťou od 1.1.2016,
- vyzval Ing. Plačka, aby sa priznal, že on dal návrh na zvýšenie ceny HZS,

- navrhol, aby Zhromaždenie delegátov zrušilo uznesenie predstavenstva č. 68 z 24.11.2015,
  s tým oboznámil členov predstavenstva už pri hlasovaní o zrušení tohto uznesenia.

V diskusii k návrhu vystúpili:


Ing. Plačko Ondrej
- návrh na zvýšenie HZS dal preto, lebo jej výška dlhodobo nepokrýva náklady na činnosť
  údržby, jej zvýšenie zaťaží len tých, ktorí prácu údržby využívajú, v opačnom prípade straty
  znášajú všetci členovia družstva, aj tí ktorí údržbu nevyužívajú.

Čaja Jozef - žiada o informáciu čo pokrýva HZS.


Mgr. Stanková Mária

- odôvodňuje ekonomický dopad zvýšenia HZS, dopad zvýšenia HZS zo 6,74 EUR na

   8,00 EUR bez DPH v plánovaných hodinách činnosti údržby na rok 2016 predstavuje
   priemerne 0,17 EUR na jeden spravovaný byt mesačne, to je pre porovnanie, lebo nie každý
   byt využíva prácu údržby,
- v prípadoch, keď si dodávateľa elektro prác vybrali sami vlastníci bytov v jednom bytovom
  dome, bola tam fakturovaná cena HZS 29,- EUR,

Peter Antal
-cenu 29,- EUR nie je možné porovnávať, bola to isto vysokošpecializovaná práca,

 

Barbuščáková Galina
- zvýšenie HZS nemá vplyv na konečný hospodársky výsledok družstva, je to len
  vnútropodnikový presun  peňazí medzi strediskami.

Všetkých diskutujúcich opakovane prerušoval svojim vystupovaním Peter Antal.


Ing. Plačko Ondrej
- požiadal predsedajúcu aby upozornila Petra Antala že nemá slovo.


Kováč Jaroslav
- vyzval delegátov k hlasovaniu o návrhu Petra Antala.

Delegáti hlasovali o návrhu Petra Antala.
Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.
Za: 1 delegát              Proti: 14                           Zdržal sa: 1         Nehlasoval: 1

Návrh Petra Antala nebol prijatý.


Peter Antal
- ešte môžem požiadať kontrolnú komisiu aby preverila konanie predstavenstva a prípadne
  dať návrh na súd, aby rozhodnutie zrušil.

Predsedajúca
- opätovne vyzvala delegátov či má niekto návrh na doplnenie textu návrhu uznesenia.

Nik nedal návrh.

Hlasovanie o návrhu uznesenia predneseného predsedom návrhovej komisie Bc. Štubňom.

Pri hlasovaní bolo prítomných 17 delegátov.

Za: 16 delegátov                         Proti: 0                                Zdržal sa: 1

 

11. Diskusia.

1. Mgr. Žilt
    - p. Antal predniesol predstavenstvu návrh na výplatu odmeny pre riaditeľa družstva,
    - sám som navrhol, aby odmena nebola vyplácaná jednému, ale všetkým zamestnancom,
      činnosť družstva je výsledkom práce celého kolektívu, nie iba riaditeľa. Odmeny si
      zaslúžili všetci zamestnanci.

 

2. Riaditeľ družstva Ing. Lisoň
    - oboznámil delegátov s cenou HZS u  iných dodávateľov,
    - k diskusii o cene  našich služieb uvediem ceny  používané od 1.2.2014 v BD Spišská
      Nová Ves : HZS  10,- EUR bez DPH, správny poplatok 6,64 EUR bez DPH,
    - cena HZS 29,- EUR je za práce na elektrozariadeniach v dome Jazmín, ktoré vykonal
      p. Ferenčák, sídlo J. Francisciho č. 18 v Levoči,
    - z fakturovaných cien za práce na elektro zariadeniach, fakturovaných za obdobie
      1.2015 – 31.5.2016, jeden dodávateľ 11,50 EUR, druhý : 11,70 EUR,
       za výrub stromu pred domom Smaragd, Technické služby mesta  Levoča fakturovali
       porez stromu 1 hodina 13,25 EUR a práca jedného pracovníka 1 hodina 8,- EUR,
       spolu 21,25 EUR.
    - uviedol som to pre porovnanie s výškou ceny HZS, používanej v družstve.

 

12. Záver.

 

Predsedajúca Mgr. Mária Stanková  poďakovala prítomným za účasť na zhromaždení delegátov a ukončil zasadnutie.

 

 


V Levoči, 22.6.2016

 

          

Zapísal :                      Paločko Vladimír       ……………………………………………………………………………………..

 

 

 

Overovatelia:              Petrisko Ondrej          ……………………………………………………………………………………..

 

Čaja Jozef                  ……………………………………………………………………………………..

 

Frankovič Jozef          ……………………………………………………………………………………..

 

 


 


Aktuálna poloha strany: SBD Levoca-Dokumenty SBD-Zhromaždenia deleg.-Rok 2016

Predchádzajúca strana: Rok 2015 Nasledujúca strana: Rok 2017